Your search has 540 results

a-z index of titles
  • 1917-04

Filters

Publication date
1917540

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bybïad van " YOORUIT „ ZONOAG I APR1L 1917 Tweede Jaargang — Nr 49 Prijs : 6 centiemen De onzichtbare Zanger Middernacht was voorbij, toen wij in Venetië aankwamen. Onderwege was er door ons, luidruchtige Gentenaars, met geestdrift gesproken over het Italiaansche opera-gezelschap, dat den vorigen winter zoo veel bijval had ...

Le trait d'union: bulletin de guerre des anciens du collège Notre-Dame...

LE TRAIT D'UNION BULLETIN DE GUERRE des Anciens du Collège Notre-Dame de la Paix Adresser toutes les communications à R. VAN BENEDEN, G. 132 POUR CEUX QUI ONT FAIM! Chers Camarades\^vte/ Je trouve dans mon courrier de ce matin la carte que vous allez lire ; « Je vous supplie de hâter la réalisation de votre excellent projet d'adresser à nos ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT; 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ^ • ■ I ADMINISTRATION ET REDACTION: i 5, DANE STR., H1GH HOLBORN, W.C.l. TêILEPHONE : HOLBORN 1773-4 BUREAU A PARIS: IX, PLACE DE LA BOURSE, TC. c a_l i 31 *-57 et TELEPH.: {238-75. LUNDI 23 AVRIL 1917. En vente à Londres à 3 h. le samedi 21 avril. f ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig , , --— —^sasss^~3=^- —» Omette Mot§en'sMmgûbe (B.) 10 pfennig ■immam^samsismÊÊHBSssmiaBaaea Belgifcher Rurier ^cUffelev- ®tt B*1«K4« Stttxeï îï^eint in 3t51î«t tâolU® ;aua; SontttttflBi «oeimat sujet 3Rp«(a8 Scrmittoa. Xie CE r jt : S a § S 2 à - (A) îtfôciat jeben Koc&mMafl. $ic 8 » c i 1 î 91 a S g ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Lundi 2 Avril 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - No 17.881 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue VIeminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la poste. LLOYD ANVERSOIS Seul ...

De legerbode

A7 April 4 7* Nnmrner 409 DE LEGERBODE den Dmsaag. Donderdag \n Zaterdaz verschsinenû Dit blad is YOOR DE BEL.GISCHE SOLDi TEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij or^vang-t tien of vijfîien Fpî nsche en Nedetlandsche exemplaren. De Vergelding van de miliciens Bij een wel-besKîit, verschènon/in den Moniteur van 20 Maart 11., Word ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belgisehe Werkliedenpartij. — Verschnnende aile dagen. Ter gelegenheid van Eerste Mei zal ons bîad DINSDAG NIET VERSCHIJNEN. Onze verkoopers zuilen maandag ÏWEE BLADEN bestellen, datgene van maandag, àlsoofe dat van dinsdag. De betaiing is zooals de andere weken : 20 OENTIEMEN, daar er zeven bladen worden besteld*. ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

waiiicuf t—r 4 s v ■ si i v>f i PRIX DES ABONNEMENTS 8 mois (avril, mai, jnin), T- 7.CS. — 2 mois (avril, mai , îr. 5.10. — 1 mois (*vnl), ir, 11.56. Les demandes d'abonnement sont reçues exclus*-peinent ]W les bureaux et les facteurs des pattes. -— Les réclamations concernant les abonnarients doivent tire adressée* exclusivement ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTEMNAR -DE LANDWACHT ,8e laar. Nam» Si G.De Gpaeve, Ketelvest, as DE KLEINE PATSIGT Dinsdag I® tprii 1917. Pj*:îs 3 csitîisisîea i eu n.iuii» M, ■— ■ n !■■■■ >ilW, ■■ mmnm Btîfttehe teftBto i ^•an fret 8rool fiaoftîkwifriScs- *weede Duttseh berloht van 3 April. BERLljN, 6 April (avondbericht). Gp het front in ...

Belgisch dagblad

WOENSDAG 4 APRIL 1917^ """" — IVt*. 171, m ABÛNNEMENTBN. Per 8 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse Bnmmers. Voor Nederland 5 cent. Voor Bnitenland 7'/i cent. IDen Haas, Prirtsegracht 88 1",'.efi-Oii J en Admiii. 7488. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX ...

Ons land

4de JAARGANG, Nummei 51. PR1JS : 5 CENTIEMEN ONS LAND 21, APRIL 1917. •i b L — » 1 , 1 STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRIJS Perjaar fr. 3.— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELE VAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODEST R A AT, 44 - ANTWERPEN. AANKONDIGINGEN NAAR ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e Jaargang. Nr 15 Prijs : 7 Gentlemen. Zondag 15 April 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijer Socialistenbond Tî— 1 Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : De Witie, Verspyensfraat, 10, Gsnt Verauatwoor<lelij]z:e Ultaever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. ...

Pages