Your search has 551 results

a-z index of titles
  • 1917-07

Filters

Publication date
1917551

L'indicateur - De aanwijzer

42sfe jaargang. — Van 8 loi 14 Juli 1017. N° 27. L'u 8 au 14 JiiiHet 1917. — 42œa année. DE AANWIJZER Bureel : OUDË BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 361. L'INDICATEUR Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers». nieuwe dienstregelïng der tram-, buurt- en spoorwegen post- en telegramverkeer ZIEl -4==- BLADZIJDE IFS® TOEKOMST j ...

Het volk: christen werkmansblad

MIm MXitm — t ' • ' ZmnenTwmtigste Jaar. — H. 171 i . ■ ■ I" n»u>"" " t- *-■ BoMlenst — Msgezin — Elgecdoa Zendag, 2 2 , 'en Maandag, 23 Juli 1917 Aile briefwisselingen vrachU VTÎj te zen den aan Aug. VaR Iseghem, uit gever voor de naanj!» tneatech. «Drukkerij Het Volk'j Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor ...

Vooruit: socialistisch dagblad

4» [«M M In West-Vlaandsren en In Frankrijk Uit Duitsche bron. BEKLIJN, 11 Juli (Officieel): Leger-groop van den kroonprins Rupprecht van Beieren: In den duinensektor van het ma-rinekorps vielen gister deelen der gevechts-beproefde marine-infanterie na planmatige werkingsvolle vuurvoorbereiding de door de Franschen- sterk uitgebouwde sedert ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig Sroeife Îttotgen-Musgabe (B.) 10 pfennig Belgifcher kurier ^rlîffeïeis Set 0 eljifdie Satin erfdjeiitt iit fflrfifiel fâglitîj (antfj Sonnlagâ) jtotima! au&et Sîontag Sotmittafl. 3>ie G t [t c SI u 8 g a 6 t (A) ctf^eiiit jcbett Sîodjmittag. $ie 3 h» e 11 e 8t u 8 g a 6 e (B) etfdjeint morgeaS. Ëinfenbungen finb nui an ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig Xmmip. fltûrixetuBIiifiaikBe CB.1 1© pfennig Belgifcher kurier ^rUfWet> Taaemxevtuna Ser 9 « I a H 4 » ftatftt ert$eiat ia BrïRel tîgtlcS <aa S) 0oant«85) Jtoefatal oafcer Koate oormittag ®it 8 c ft e B a s a o b c-(A) éructât jebea Slacfjmittag. Sic g tt t i 11 H u « g a b t (I cttàeiat «orgeat Stafeabaagea fittb nur ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Kurier !Xà$e0$ettun$ $tï 53 tlglfdjc Rntlet et(cf;eint fa Sraijîl tâgti$ (ctutf) SonittogS) îfceimal nafcct SRoatag tioraittag. Die (Stftc a a 8 g a 6 e (A) etfdjciut jebea 'Jîaiijaiittag. Sic 3 to e i 1 e 3 u 8 g a b e (B) etfdjcint morgenS. (Sinfcabaagea fini nui an Sic Scfiriitleitung, ni d) t an einjclae spccfonea jn ridjtcn. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaaa der Esigisciie W©rkMederipartij. — YerseMjnende alla dagen. Dntkster fTUgtetHer Sam Maatsch BEI LICHT Best- P De, Visch, Leilebwg-Gent. — Red. Adtt Ho&gpoort, 29, Gent VERORDENING waarSiJ ®en ioiresht op het zout wordt bavsstigd. ' Voor het Belgisch gedeelte van 't gebied van liet I ide leger wordt er bestemd aïs volgt : I i. — ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

TJitfegeven door de politieke atdeelinfe' bij den Genei-aalgou-verneur in België. Oedrnki in de drukkerij van liet Wet- en Veior-deningsolad, Brùssel. iMvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningshlart is in Belpié vcrkrijgbaar wj tovengénoemde drukkeii.i. in taitscnjand en in het onzijilige taitcnlunu bfi de Duitscliu post-lantoren tegen een ...

Het volk: christen werkmansblad

eeïïs==== — Zevea ea-Twintigsie Jaar. — N. i Eoâsâleisî — Hnlsgezln — EipMom 1'^idag, 24 M 1917 Aile briefwisselmgcn vrach vrij te zen den ttan A u g. Va Iscghem, uit ge ver voor denaam maatsch. «Drukkerij Het Volk ïîeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderei Gaston Boseuyt, RecoUetter fj etraat.H, Kortrftk. HET VOLK Men ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

« 25° ANNEE. — Série nouvelle. — N°Ô82 Le Numéro ; lO centimes (S centimes au liront) tvmi è JÙILLET lôif KtUAliiUfl tl AllKliUSIMllVil S, Place des Deux-Ecus, ' PARIS Téléphone : Central 33-04 BUREAUX AU HAVRE: B8tw, Rue de la Bourse, 28' LE HAVRE Téléphone : 64 Beige f DIRECTEUR pernand NEDRAY — ■— il mil■ h ■■■ ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

BelgifcherRurier £&riiffete*» Su ® elflifdje Snrter ecfcTietnt in SiiiiTel tSgtidj (nnu) Sannfogi) ^tociraol anjcr SJIonfcg tormitSag. Eté g i R » SI tt S g a 6 « (A) «rfàeint tcicn Sîaiiinittag. TU 3 » » 11 c SI n § g es & « (B> etfdjcint œorgcttS. (Sinftnbungen fin!» tint on 6ie edjtiStkitur.g, ni dit on einjctnc ...

L'indépendance belge

L INDEPENDANCE I ROYAUfVIE-UNI : ONE PENNY BELGE CONTINENT: 15 QENTÎMES (HOLLANDE : 5 CENTS) administration et redaction: bu]reau a paris: MARDI 17 JUILLET 1917 3 mois, 9 shillings. 1 5 dane str., higii holborn, w.c.l. place de la bourse. ^ * abonnements ;. 6 mois, 17 shillings. v conservation par LE progrès. 'tcLSPHONE : holbokn 1773-4 ...

Pages