Your search has 548 results

a-z index of titles
  • 1917-12

Filters

Publication date
1917548

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Samedi 29 Décembre 1917 .'snivantipinp Àtinpp No 18.106 DIRECTION ET RÉDACTION: 14, Rue Vleminckx, 14. ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journa Le numéro : 10Z centimes LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires ANNONCES: 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ...

Informations belges

N-SSO 19 Décembre 1917 InformationsBelges Observation importante ^Lîifficultésinhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» ^Kfn.^.«T™antaB /1?^ueP^P^ 5 lors1uUs' a?ildenouvelles indirectes, il est seulement possible en ae publication assurerdelexactltudede leur texte ou de leur ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENARR - DE LANDWACHT Raot.2£6 39° î'aar. G.DaQraere»Kotolvest,a> DB KLEIBE PATBI9T Zondag 9 en Maandag 3 December 1317. Pr^s 8 geatiemea ] "i fi'» irfi ii« ■ m » ri il r i I inb ni m iiiiii* il il il ~rri1<^WirBiyTHCTrir"fVPTlfTrirTrn,<rin»W*iTtl^f1fflWWFTIIT,a I i a ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Kurier £&vuffelets Bti C ilgMti 8 « »t«« fiiSnini It etind flSollâ (oui SosiCcgS) «Mina) «n^t» JR«tsta« MraliMg Du • • • • (A) «De» Ratfjmttit» ®i# 8»"" «•»«#»• IBI (X4<ia> «Muent <l*l«al>aag>> fins sut «a Otc Srtjfifttclmcs ot<6» la <tn;tlao ptrleM» g» i»4m«» ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

■ Derdc jaargimg — Ntsœx&er 535 f-rijs : d e«atic»«à Vrij dag 14 Decembér 1917 - M ONS VADERLAND 1 Administratif i A. TEMPERE Drukker-Ultgever, 17, rua de Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week . Rsdaella I Jf. EAEOKELA^OT I 7, rua ftiortet, CALAïS ABOXXEMEKÏES Per maaiid Bclgle 1>50 Frftnkrljk S.OO ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 8 December 1917 3d' JAARGANG nr t8 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD Orgaan van den Antwerpschen Dîamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden De redaktie bchoudt zich voor, ingezondcn stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT B1J GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen DE SGHULDVRAAG In ons vorig nummer ...

Informations belges

N° 550 19 Décembre 1917 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

Het Vlaamsche nieuws

A80NNEME1TOPMJZBN I |_ Voor ééa ma*2id I.7i 5 Voor 3 masiîd 6.— I Voor 6 maand (8.— Voor één j**r , f|..~ 9 — £edaktlo, Beheer ea Aankondlgiage» : 44, ROODESTRAAT, 44 ANTWSBLPBN Woensdag 5 Dec. 1917 - tfe jaarg, Nr Prijs © Ceotiem voor Helgië ■ ni m ■iiiii m 1 mu un ■iirwinir-"-- AAHS0NDIG1NGEN: Iwcedt blad, dea r©giel ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VÔORIJl'T Orgaan der Belgische Werkliedeapardî. — VerschijîieBde aîle dagen. Dmkster (litgeejster Sam Maatsch H El LICH7 Besi. P De Visch, Ledeherq-Gant — Hed Adm Hnogpoort 29. Gent .,&& mm LEiEBS Hei Cemvur-bureel dinsdag gcsiotcn tijnde, zal ons numrner v«t* ffoensdag t*id vrschijnen. De lesers betalen zaterdag aanstaande, voot ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand l.7< Voor 3 maand 5.— Voor 6 maand 10.— V«or Ma jaar 18.— Redaktic, Seheer en Aanktnditfingen : 44, RtODESTRAAT, 44 ANTWERPEN Woensdag 12 Dec. 1917 - 3de jaanç. Nr 343 Priïs 6 Centiem voor Felgië HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHUNT 7 MAAL IN DE WEEK Oc «piiclraad. Raf \ ERnULST, Dr. Au*. *ORMS, Alk. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr.125. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 1? December 1917 UlT DE BRIEVEBUS Elke zot heeft zijn eigen rijmelpot. Ik zit hier zo knusjes-genoeglik "bachten de stove" — en buiten zwiept de koude door de vallende donkerte. 't Ylammetje snerkt in den oven en langs de doorgevreten buis klautert het spelend spranken-volkje ...

Belgisch dagblad

3de •» j: * • vmijdaa ai dkgember 1917. INo. 8^4. . BELGSCH DAGBLAD abonnementen. Per 8 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse Rnmmers. Voor Nederland 6 cent. Toor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Àdmin. 7433. Verschijnend te 's-Gravenhage* eifcen werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Pages