Your search has 548 results

a-z index of titles
  • 1917-12

Filters

Publication date
1917548

Le trait d'union: bulletin de guerre des anciens du collège Notre-Dame...

LE TRAIT D'UNION BULLETIN DE GUERRE des Anciens du Collège Notre-Dame de la Paix 2 1 a • G 3 ! « h al Pi S I Adresser toutes les communications à R. VAN BENEDEN, D. 206 NOËL INTIME « Re.v pacificus magnificatus est, « cujus viiltum desiderat universa terra. » Non, les cloches de Flandre ne sonneront pas la ▼eillée de Noël ! Mai* dans ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

■ Derdc jaargimg — Ntsœx&er 535 f-rijs : d e«atic»«à Vrij dag 14 Decembér 1917 - M ONS VADERLAND 1 Administratif i A. TEMPERE Drukker-Ultgever, 17, rua de Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week . Rsdaella I Jf. EAEOKELA^OT I 7, rua ftiortet, CALAïS ABOXXEMEKÏES Per maaiid Bclgle 1>50 Frftnkrljk S.OO ...

De waarheid: socialistisch weekblad

iO8 Jaargang. ». N' 52 Fr||s : 10 cintiemen Zondas 30 December i 917 DE WAARHEID Orgaan van de» " Vrijen Socialistenbond Aile briefwisselingen te zenden naar : POL D£ WSTT£, Verspyenstraat, IO| Gent, verantwoordelijke uitgever. 1918 Met dit nummer eindigt vcor De Waarhei het tweede oorlogsjaar en vangt her derd aan. Wat zal -het ons ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad FroÉM voor studenten en oud-studenten van Sint-Aniands college te Kortrijk Verschijnt als 'tpast. Voor wai uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, âalmoezenier, D 288. Letterkundige Bijdragen Een Bi'ier In 't Juli-Augustus nummer, verscheen — onze duurbare lezers zullen het zich aan-stonds ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 169 DÉC, 1917 oOca 1 PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES SS&CZi I Abonemat 8 Francs. Kpâ a v Rs^ HMM1 WVK JHjj ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN 1 N'48 □ BRUXELLES □ {PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES AbMRanni i 9 FtiiM )i ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4 » ©ïîsîée. - M® 1165 - Ed. ES DIX CENTIMES Vendredi 28 Dêesm&re WÎ7 ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger le* abôRîieineats soui reçus «clusivemcut par tous les BUREAUX DE POSTES. JLes réclamations toncernant tes Rboaneiaents doivent ffre adressées exclusivement ou bureau tfe poste qui a (délivré l'abonne»wnt. PRIX DES ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENARR - DE LANDWACHT Raot.2£6 39° î'aar. G.DaQraere»Kotolvest,a> DB KLEIBE PATBI9T Zondag 9 en Maandag 3 December 1317. Pr^s 8 geatiemea ] "i fi'» irfi ii« ■ m » ri il r i I inb ni m iiiiii* il il il ~rri1<^WirBiyTHCTrir"fVPTlfTrirTrn,<rin»W*iTtl^f1fflWWFTIIT,a I i a ...

De Belgische standaard

/■à - H £$ ïù 'v-tt ké ** r « ! , . 6 il',à» i? X ' ' '»•. ' {' 'V.4*i •sitasfey 14» *%j±. ft> •— OFSTIfc w SISSBR VtlAà a Met Oa^nlUs gime»£î* m ' EJsiîas feaaJios» -■'■ i?3j?#a î . '-rM* àe regel SÎKCLAMBE rsl,geas efwsa> âœssat. «"•s--» V'.ut* Medîmcrk*, facàpaire, L, Duykers, P. Beriraa* Van ...

De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

Iste Jaarfgang. — N° 24 •1 O CENTIEM Zaterdag 22 Decemberl9l? DE NIEUWE TIJD Orgaan van de MinderlieidLssocialisteii VA/ FPKRI An» Proletariërs aller landen, Vereenigt U ! Karl Marx. Beheer en Opstelraad : LEOPOLD DE VVAELSTRAAT, 6 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven « Geef de wereld waarin gij leeft de ...

Het volk: christen werkmansblad

lewMfrTwistlgste Jur. — LÏM Soisâienst — Hnteftzti —' BlfiSHdom Yrijfef, 14 Deœmber ï 01 ? IAllc briefwisselingen vrseht. *ldj te een den aan Aug. Van fecghem, uitgever vooï denaami. I ftiaaisrh. «Drulckerij Het Volk», I lïecngtecg, a" 16, Gent, Bureel voor West-Vian derorit â Cttston Bossuyt, Kecolietten • fru'aal ,14, ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

4905 Gesetz- und Verordnungsblatt . fur die okkuoierten Gubiste Belîiens i- Wel- en Yerordeiiingsblad voor de hezclte streken van Bclgië. 3 * ! ii li'lin officiel des Lois ei Arrêtés oout le territoire beliîe or cm TJitgegeven door de politieî *fdeeliii£ bij den Generaalgo terneur in Bel^ié Gedrukt in c drukkerij van het Wei- en v ero ...

Pages