Your search has 567 results

a-z index of titles
  • 1918-03

Filters

Publication date
1918567

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

STICHTERS : i. Baeckslandt en A. Tempers Beigisch dagblad verjchijixfefede dp al de ciâgeii der week ♦ Gpsiei 8fl Beheer : J. BAE€^»L&M2T 17, rue ïïlortet, CALAIS^ ABOÎÏWESaSWS'ffiS! . I 8»*>y muatul Ragg-5ai 2.~y& SFjHMtSariJilK 2MS& 58z^®S»wtô«S8ffl®i«K«!Ï ï^esp 4rMx2i63s;t>£tit* <Î S>a<SX) ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Waekbtad voor Landbouwera ultgegsvon ondar medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. RsîS'ooïi» bladsn mtgin ult i O» Landbouwsr i nt»t» ov»r««mtn, zondsr talfcen# d« bnon ta varmald*». 1 N"-—-2m IOpstelraad en verztnding : Keizcrî. Duitsch Bestuor,afdecl. VII, Nawenstraat, 10. j Dt^nhherij : ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier ^ruffctcts 35t$e03eifistt$ Se» ® c 11M<£e Ssitii ïrttjteitti io SrïFItl tïgtiâ B««t«4Sl ttMi&et «aïss» SH*»««8 MtBtUBt Zjk 81 8 < 8 a « 6 * 6t (A> eifdtfial t«ï» ïîcémHia# ®»« 8««»' ®" »#■»• <» Kfdichit autant ei»t«nfcons«» Rnt an» «» »1» Sc»tWU«ns». « « si» ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Officieele Mededeelingen In VlaaudereH, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 9 Maart» — Uit liet groote hoofdkwartier : * Legergroep van den kroonprins Rup- preeht van Beieren, — Levendige wederzijd-sche verkenningsbedrijviglieid leidde tôt hevige infaateriegevechten Oostelijk van Mer-kem,aanhet'Houthulster-bo sch, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierd® Jaarg&ag Num<n$r 1020 Prifs : 5 ce»ti«sssï8s Zatêra&$ 16 Maart l'Blfr ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baecketandt en A. Tempsrc r**i<À '*« « . — V- Belgiscà dagblad verschijiiende op a! de d&gan der week Opstei en Behesr : J. BAECKELAfîBT 17, rue Mortet, ( A 5!S —~—T-TT" J-_.. . . J.h V,J. 1 ...

Ons Vlaanderen

ONS VLAANDEREN TE GENT : £24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Gharonnel ABONNEMENTSPRIJS î Voor België en Frankrijk j Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand » 3.00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK g —————■——P AANKONDIGINGEN : Tien frank ...

Bastogne à l'Yser: journal du canton de Bastogne

2' Année.— N° 15.— Mars 1918. Publication autorisé» par l'Autorité Mllitair» DIEU — PATRIE — FAMILLE BASTOGNE A L'YSEfî Bulletin de Ralliement et d'Union pour les jÇrdennes BASTOGNE FAUVILLERS SIBRET VIELSALM A NOTRE MḔRE! Je tremble en y songeant.... Quand je la reverrai, ma mère aura bien vieilli Elle avait 7i ans lorsque je ...

De Belgische standaard

1 Ja&r — «' H> ta - ■ il • irïÉln - i 20) Dinsdag 26 Maart iiië . • T' t . 1 »"2v-«cr ûnÉËI^ââi H itOWtlMUTM U V*or;8oldateo p 1 mtaad fr. 1,35 M » maaad«n «,5o ~l s muo4«& 3.73 !;fj -0- fi Ni*t Seldaten j ; ta 't l**d. '■] I maand fr. 1,75 0 3 meacden 3,50 ù 3 maacden 5,35 j ' - y. Buiten 't land: s z ...

Uilenspiegel van Leuven

leijv mm BEHEER en OPSTELRAAD : 44, CAPUCIENENVOER. LEUVEN. OP MET EXAAM DE WAAL.. DE VLAMING... En zeggen dat aile Belgen gelijk zijn voor de wet ?! Abonnementén : Één jâàr, 5.00 fr. — Zes mâând, 2.50 fr. — Drie maànd, 1.25 fr,. EERSTE JAARGANG NUMMER 9 Prijs : 10 Centiemen ZONDAG 31 MAART ...

Ons land

Oeràe Jaargang, Numtnei j8 P3R1JS : S CENTIEME! 16 Maart 191» ABONîiEMENTSPRÏJS! ?« j»«T S.~ ?oor 6 tnaandcn 1.75 Vo»r 3 maandeu f.— ONS LAND . yt." miimm mm. mmm œmm mmm IALG£M,E.^?. WEgglLAD YOQR Ii£T VLAAMSCHB VOLE Sien schîiili ia {en bsreeU van bet ijlaâ Opstelraad ea Bcheer : ROODESTR A AT, 44, ANTWERPEN ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bpl&d va® « VOORU1T w ZONDÀG 24 MAART 1918 Darde Jaargang — Nr 48 Prijs : 5 eentiemen Verdwenen Toondichters KLEINE STUDIËN IX. Jan Van den Eeden (Vervolg) Een gouden gedenkpenning zou'Van den Eeden door het Gemeentebestuur overhandigd worden, als eene blijvende herirmering aan zijne zegepraal, en de eerewijn werd ver-volgens ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Pages