Your search has 512 results

a-z index of titles
  • 1918-05

Filters

Publication date
1918512

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE CONSERVATION TD lO ï . TffT1 ' , „ *IIIR<lf^ ROYAUME-UNI: 1 PENNY D,B , p ppnpnèQ SlÉ ËHa ti liw SPj LE NUMERO J continent. . 15 centimes r'KUVarî&o - JmLSÎw JÊSt^Jâ faJH» hollande 5 cents »" — 1 i m ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: VFNFS^EOÏ 17 MAI 1918 f 3 MOIS, 9 SHILLINGS TUDORHOUSE. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Num. 124. 40* faar. G.Po Graeve, Ketcivest, U OS KLBINB PATJtlOT Oanderdag S® Mai 131S Pfij's 3 «enitemen DÏÏITSCHS BÏRÎCHTEN m het Groet Hooîdk vartie* Ecrit* auitaoh berloût. iERLIJN, S8 Mei. Westeliik Krljflstaoneel. isn de Kemmel en aan de Leie, op het slagveld ibeide kantea van de Somme en aan do Avre, rden ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND STICHTERS : J. Basckeiandt en A. Tempera Belgisch dagblad verschîjnende op al de dagen der week Spstel en Beheer : i. BAECRELANDT 91, rue Neuve, CALAIS AROÏWfSEMJKK'S'îgî* S»er humus* Iclgie l,« VraakrUk ».S6 ■Mffelauaâ'HoEZiMia S«Se ^«s* tî"îaaestejp « £t<8fcsï » ©»£0 » Â&-.&S r' E&ehf ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

2ATERPAC, 55 METlSIS. HET VADERLAND ■ Weîffe aonkondiglngen : 1 fr. per regel I ^ bij" overeenkomst | plenstaanbiedingen : voor gereformeer- ■ den kosteloos. Belgisch dagblad, voorlcopig te Psrîjs5 S5 Place des Deux-Ècus, 3 LEO VAN GOETHEM, Dipeeteup Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landèn). Per maand ...

L'indépendance belge

L'INDÊPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UfsH: 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE. 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOK BOtJSE. TUDOR ST., E.C. 4 , TÉLÉPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS : 11. PLACE DE LA BOURSE TÉL.: 311-57 et 238-75 JEUDI 23 MAI 1818 En vente à Londres à 3 h. le mercredi 22 mai ( 3 ...

De legerbode

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, t of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. pt&ijijBRuyf' «n—pv 'J » —fin——ma—uumw w——■—| Geëvakueerden uit Vlaanderen lîet schrikkelijk offensief, sinds meer dan «en maand ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

«y 5. m>ef-3un(c 1918 DE ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois JOURNAL QUOTIDIEN INDEPENDANT .» = ABONNEMENT « Bruxelles - Province - Etranger» Les abonnements sont reçus exclusivement par tous les BUREAUX DE POSTES. » Les réclamations concernant les abonnements doivent être adressées exclusivement au bureau de poste qui a délivré l'abonnement, PRIX DES ABONNEMENTS : S mois : 2 mois : ...

De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

2e Jaargang. — H° 44 -1 O CEINTIEM Zaterdag II Mei 1918 DE NIEUWE TIJD Orgaan ■\r&LiGL ca.© MinderlieidLssocialisten v a. / c er L<r es i a. r> Proletariërs aller lancîen, Vereenigt U 1 Karl Marx. Beheer en Opstelraad : LEOPOLD DE WAEJ1.STRAAT, 6, Antwerpen Elke medewerker is persooiilijk verantwoordeliik voor zijn schrijven < ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ÎZEi^-i Nr. 144-145. Weekbladje vobr de viaamschsprekeud<? krijgsgevange len. Alien-Grabow. Gottincren. Giistrow. Munster. Soltau, enz. 4 & 11 Mei 1918. De winter was voorbij En 't heele land lag in roereloos druilen te wachten op iets dat koinen moest, iets dat i>ieuw en blij zou zijn. De wind roerde niet, want hij wilde zien wat er ...

Het Vlaamsche nieuws

• U — • —w- - - «f ^ * y * «■ &JZ51- *r II %* BJ*I V W* .M Het Viaamsche Nieuws ¥erschijnt 7 maal per week iE OPSTELRAAD : Hooldcpsteller Raî VERHULST, Dr, Aug BORMS, iioogië«raar Aib. VAN DEN BRAiND f~-—~—5 M Lsnbmbntspruzen , | _ È-«* g'78 S I ' ,0 I " . : ,'s f féll laar ' g jc Bchecr en Aantoadlg&igen : jj ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL VI AANIH-.IO.N i,S tTnTTiTT ,* i'-î ~|TTI 11 KKmiKCTE Nr. 146. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Alten-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Miinster, Soltau, enz. 25 Mei 1918. EEN INTERVIEW Gedurende de enkele dagen, die de heer Luitenant Van Rosseni en de steller dezes, in 't Munsterkamp hebben doorgebracht in April ...

Pages