Your search has 551 results

a-z index of titles
  • 1918-10

Filters

Publication date
1918551

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND 1 pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagMad, w©f!«®p§ te Parqs, 3, Place des Deux-Écos, 3 LEO VAN OO&TL^-n, Direetew Htt nummer : 5 centiem (Front en Frankrijfc). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois Mardi 8 Octobre 1918. • N° f343 ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger Les abonnements sont reçus exclusivement par tous (<» iBVREAUK DE POSTES. gécUmations concernant les abonnements doivent être af* sées exclusivement au bureau de poste qui m délivre^ abonnement. PRIX DES ABONNEMENTS : 3 mois : 2 mois • 1 mois : ...

Vooruit: socialistisch dagblad

De werkman en de Politiek In onze oudedokumenten snuffelende, vonden wij een nummer van den «Journal de Gharle-roi», van a Mei igî3, waarin wij een artikel aantroffen van Marcellus (Jules des Essarts), dat wij onder het oog onzer lezers willen bién-gen, gezien de juistlieid en de eenvoud van taal waarin het geschreven werd : Eenige kameraden ...

L'indépendance belge

89e année à No 248 L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: I PENNY LE NUMERO continent. . is centimes . hollande 6 cents ADMINISTRATION ET REDACTION : l'tJDOR HOUSE. TUDOR ST.. E.C. 4 TÉLÉPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS: 11. PLACE DE LA BOUBSJ TELE.: 311-57 «t 238-7S LUNDI 21 OCTOBRE 1913 En vente à Londres à 3 h. le ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

■ jAARCANC, Nr 937. ZONDAC, 20 OOTOKER Ï918 HET VADERLAND I peine aankondigingen : 1 fr. per regel ' gro0te id. bij overeenkomst pjenstaanbiedingen : voor gereforraeer-deo kostetoos. Belgisch dagblad, voorloopig le Pîrijs, 3, Place des Deux-Éeus, 3 LEO VAN GtJET'iPlBM, Wreetew Het nnmmer ; 5 centiem (Front en Frankrijk)» 10 centiem (andere ...

L'indépendance belge

gge année W.G 24t L' INDÉPENDANCE BELGE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS ROYAU WcL-\J Ni : î PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE. 6 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : TUDOR HOUSE, TUDOR ST.. E.C.'4 u, PLACE DE LA BOURSE TÉLÉPHONE: CITY 3960 TELE.: 311-57 et 238-75 Vi- ~~ ' — SAMEDI 12 OCTOBRE 1918 En vente à ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1Bte Jaargang Nr 18 1 PENNY Registered ai the G. P. U. as a Newspaper Zaterdag, 12 October 1918 DE DUGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONOIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 gABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 ...

Het kanton Wetteren onder de wapens

Nummer 1 Toegelaten door de censuur (1473) 27-9-18 October 1918 HET KANTON WETTEREN oiider de 'W apens. Opsteller : J. SCHINCK, Aalmoezenier, Z 444 G.T.A.G. & Cie Spéciale II Drukkers-Uitgevers : M. GHYSSAERT & H. SOENEN Alveringhem. Âan den Lezer Gij hebt lang genoeg op mijne komst gewacht ! Laat toe dat ik me zelf aan u voorstelie: ...

L'indépendance belge

89e ^nnée Ne» 23? L' INDEPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE 5 CENTS j ' AX)MIKIS3!E~A3TOjr ET KEDACTION; BUBJEAU À PARIS: JEUDI 31 OCTOBRE 19Î8 TU-DOE HOUSE, TU» OS ST., B.C. A. U, PLACE DE LA BOURSE x TÉLÉPHONE: CITY 3960 TELE.: 311-S7 «t 238-75 En Vente à Londres ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO 1 CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE 6 OENTS ADMINISTRATION ET REDACTION : 3USEAU A PARIS: MERCREDI "31 OCTOBRE 1918 (3 MOIS. 9 SHILLINGS TUDOR HOtTSE. TUDOR ST.. E.C. 4 II. PLACE DE LA BOURSE ' mcnOrtfiWl W "»■» ABONNEMENTS ■!6 MOIS, 17 SHILLINGS ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Mf JAARÛANC, Nr 945. « ^MAANDAC, 28 OCTOBER 1t918. 1 ' ' "—'iinSmSmSSSiS HET VADERLAND Pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote i<i. bij overeenkomst Pienstaanbiedingen : voor gereformeer-dea kosteloos. Belgïsch dagbSad, voorîoepig te Psrijs, 3» Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN eOSTHEM, Directeur' ' Eet nummer ; 5 cenîiem ...

Uilenspiegel van Leuven

KBRSTK JAÀRGANG NUMMkiR 38 Prija : 10 Centiem. ZONDAG 20 OKTOBER 1918. Abonnements : Een jaar, 5.00 fr. — Zes m tnnd, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Elk mfi<l*werker i* Ter*ntwoord»iijk vooi- psleji ,i. # ' Jj ...

Pages