Your search has 700 results

a-z index of titles
  • 1914-05

Filters

Publication date
1914700

Antwerpen vooruit: orgaan van den propaganda-kring voor doel hebbende...

3 . iff VAN û£H Vf/Y 4 Cs M/MHS. Orgaan hebbende voor doel : De propaganda voor de stad Antwerpen en de verdediging der belangen van den Organe ayant pour but : La propagande pour la ville d'Anvers et la défence des intérêts du commerce local. — kleinhandel. — Uitgegeven onder de bescherming van den bond « Antwerpen Vooruit ». Edité ...

L'officiel artistique et théâtral

V* \-i - ■ ~ DEUXIEME ANNEE. No 44. MARDI 5 MAI 1914 10 CENTIMES L'OFFICIELARTISTIQUEETTHEATRAL PRIX DE 1/ ABONNEMENT Un AN : Belgique ... .... Frs 5.— 11 sera rendu compte de tous ouvrages dont DEUX exemplaires seront envoj'és à la Rédaction. REDACTEUR EN CHEF Arthur de SERS Bureaux : RUE ROUGE, 44, Anvers PARAIT LE MARDI Les articles ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

Wetgevende kiezingen van 24 Mei 1914 KIEZING. Zoudt ge zeggen dat het zondag aan-staande 24 Mei kiezing is vobr de Kamer in yier provinciën op ûegen ? 't En kaù maar zoo stille, zoo rustig zijn. Men zou peinzen : men is kalm in den Heere. De gazetten der tegenpartij bekennen het 00k. Ze zeggen dat er geen vuur in in zit. De liberale bladen, ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

9 et Dimanche ÎO Mat 1914 CINQ GËNTIMEg 80"" année — IV* 12U et 130 Le Nouveau Précurseur AJ303STNTEMEN 'X13 : i<vim un an iS.00 fr.; six mois 6.BO fr.; trois moi* 8.60 ». âïsrRnaiR. » 15.00 fr.; » 8.00 fr.; • -*.50 fr. v) SEKkDB - sSloOfr ; - 48.00 1*4 . 8.00 fr. i ffirmfBOimfl « 88.00 Ir. • 18 00 fr.; . 8.00 fr. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de feden des Genootscbaps). ZEVEN-EX VEEKTIC.STE JA\R. — fj 1 ITE AD JOSEPII VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STiCUTING. \ MEI l ui Dit blad versehijnt allr \ ritdageii 'f avonds. — Pri.js: voor Cent i fr. 's jaars en met dei) jiost ...

Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

16e Jaargang Nummer 21 10 Gentlemen Zondag 24 Mei 1914 ONS RECHT w jhj E :K _ ABONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. | 2,50 Fr. voor 6 maanden. 1,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschriiten wordt "olgens overeenkomst geregeld. Voor inschrijvingen en brieiwisseling wende men zich tôt het bureel : MARKGRAVESTRAAT, 19 ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

|. vUMERO |p fl . Yf r T\/f T? T? I Wa CENTIMES , , . . . .. . . CENTIEMEN Journal tn-hebdomadaire SAMEDI -ZATERDAC 30 MA 30 ME 1914 .... J 0 . io« ANNÉE Vefschijnende 3 maal per week iq, JAARGAN N° 61 abonnements abonnementen elgique par an ... j Q Q() fr_ jlgië per Jaar • ' • ollande par an . . ^ 2.50 0lland per jaar . Jtres pays . ■ ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Mercredi 6 Mai 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES Mercredi 6 Mai 1914 Franco en Belgique Un an : 15 » » 6 mois : 8 fr. » » 3 mois : 4 fr. Franco en Hollande Un an : 22 fr. » Union postale » 32 fr. On s'abonne au bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste. ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 567 JOURNAL DE LIÉGE Annonces. » « la îsgne, 2G ...

De houtbewerker: maandelijksch orgaan der Nationale Federatie der...

De Houtbewerker M A AN DELIJKSCH ORGAAN ALLEN VOOR ÉEN ■ÉÉN VOOR ALLEN Redactie : Volkshuis, Brussel Abon ementsprijs p«r 1 2 nummers : België fr. 0.75 Buitem.and 1.00 Een terugblik Buinen e"nkele dagon zullen in Meche-eit do al'gevaardigden der afdeelingon jnzer Centrale vergaderen, om samen •nderzoek te maken pver het g^edane .verk ...

Le matin

LE MATIN Dimanche 3 Mal les travaux d'aménâgement, et, si l'on peut dire, de refonte en un seul bloc des diverses parties qui le composent, semblent avoir subi un temps d'arrêt. Quant à certains «embellissements», les.plus expresses réserves s'imposent. Aussi nous pouvons nous féliciter d'avoir dans les Amis des parcs d'Anvers des gardiens ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

TIENDE JAARGANG. — Nr 1 10 CENTIEMEN HET EXEMPLAAR GENT, MEI 1914 DE DRUKPERS Olïlcieel orgaan iisr stedelljKe Federatie van ne Boek- en Druknijverfield van Dent — tferscnijnt maagdelilksch ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België , 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Administratie betrejt te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — ...

Het morgenblad: volksdagblad

?b jaanann 128 f/laan gps II !ï!ei Î914 2 ceniiemen het iiunàrier HET MORGENBLAD """^^àa^kc^^ÏKse"^'"^ 'a:ïEiaOTraj 4* bladzijde. - per kieinen regel tr. 0.30 j Financiëele, * * * » 1.00 ï . StadsnieuwB, per grooten regel » 2.00 g • Reclamen, » » * » 1.001 Begrafenisbericht, VQI.gSDAGBI.AD aHe mededeehngen te ...

Pages