Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRASCISCUS SALESIUS, D. V. 0. «| (iOO dagen Aflaat voor Je feden des Genootacbaps). j VEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 12 VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STiCHTING. 17 JULI 1014 i V>;; a IL \r \~ i tvttmvi» ni'v Dit blad verschijnt aile Vrijdagen ' ■ avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. I 's jaars ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

...

Semaine religieuse du diocèse de Liège

Semaine Religieuse bu tnatèët bt Tllint, Organe be rHéSoriation hp Saint "Ktantnté be Sai'ei - c „j î^ttfilîée #ati# le patronage Ut &. <&. JEanielgneut r^fctgue* 3 j 35e Volume,—^Samedi, 11 Juillet 1914.— N° 28. SOMMAIRE : Deuxième multiplication des pains, (6e dimanche après la Pentecôte). — La condition de la ...

Groeningerwacht Borgerhout: onpartijdig strijdend Vlaamsch maandblad

Ailes wat dit b!ad be!n ft moet voorden I5cn der maand op ons bureel brstela worden. - E ke i. zender is veraiv woorde'ijk voor lut door hem ing zindene stuk. Buveel en Gpstelraad : Vlaamsch Huis, Tuinhoutsehe baan, 3o5 Boigeihout. Inschiijving per jaar : 0,75 Fiank. — Aankondigirgen volgens cveiernkotns*. — Ooge'eekende stukkïn worden niet ...

Vooruit: socialistisch dagblad

3® jaar . N, 197 Prijs per nummer : voffc Bçlgië 3 centièmen, voor don Vreemde 5 centiemei Teieffoon s fï©<fec4se 247 « Adminisifâtie 2845 VrHdati 17 Ju3i 1S14 VÊ? Drokater-VUtgeeïtter $lil* Moatschappij H ET UCHT bestuurder s P. DE VÎSCH. Lcdeberg-Gent? ^ . . REDACTÎE ADM1NISTRAT1E riOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT Drgaan der Beigkohe ...

Vooruit: socialistisch dagblad

30 Saar -- N. 192 Prijs per nummer : voor België 3 centiomen, voor den Vrcemde 5 centi^en Te?^f©oîî r Radastle 247 - âdraiïsisfraiie 2845 Hsndaq 12 «£u£i 1914 Dru kste r-U itge eîster $&m: Maatschsppij H ET L!CHT , bestuurder: P. DE VIS CH. Lcdebcrg-Qent . . REDACTIE . . ADMJNÎSTRATIE îiOQGPOORT, 29, GENT VOORUIT Orgaars der ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Vendi-ecàt 10 Juiliet 1914 TTN XTTMÎ-I'RO OTTVQ CENTIMES Franco en Belgique Un an ; ÎSw5 » » 6 mois = 8 fr. » » 3 mois : 4 fr. Franco en Hoiiande Un an ; 22 fr. » Union postale * 32 fr. On s'abonne au bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste, ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 561 JOURNAL DE LIEGE FEUILLE POLITIQUE, LITTERAIRE ET ...

Het morgenblad: volksdagblad

7eJaargang. N° 179 /rijoacj 3 iuil 1814 .i centiemen fcel nummer HET MORGENBLAD F Aara&oraeiïgïngesi s § | 4e bladzijde. — per kieinen regel fr. 0.301 | Financiëele, » » * » 1.00 i | Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.001 j Reclamen, » » » » S Begrafenisbericbt, » 5.00 | VOLKSDAGBLAD ■ ^ilo.mededeelingen te zenden aan M." ...

Vooruit: socialistisch dagblad

3® ?aaa* - N. 196 Prijs per nummer ; voor België 3 centiemen, voor den tfrcemdo 5 centiemon i'oîefeoiB ï Redactie -247 *< ^dsusîeSstpaiis 2@^*S Oisssîrfs^rlap 1© »Suli 1814 ■ ».— .....m—j■ mw.'y»vi.'«■i-rgitr»1 ■«Jmwii""?*iytsrstss'fa£T?~yragw:i'e=TVW1l ' ^ Drukster-Uitgcefate» lasa: Maatschappij H ET UCHT , ...

Het nieuws van den dag

ABONNEMENTEN ! ezJB Wmandent 4 frank. * PajiiB. 8 Iml . Voor Holland » • — duurj^l «... Ho Miller» landen Tan het postverbona > . SO ~ BESTUUR EN OPSTEL: Zaadstraat, 16, Brussel TBLEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYGHB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN Zandstraat, 6, Brussel TELEÏOON A r/n-ts AANKONDIGINGEN : , Gevraagde en ...

Gazette van Gent

JAAB. — N' 164. — B. 5 OENTIEMÇN VRIJDAGK 17 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT OSCHRIJVIHGSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Een jaar fr. «f-Og Een jaar fr. 15-00 6 maanden > 6-50 6 maanden » 7-75 3 inwnden, . . • • * 3-50 3 maanden • • . • • & 4*00 Voor Rolland : S frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

jaar - ». 195 Prijs p«r ntimmer ï voor Belgi'é 3 centiemen, voor den Yreemde 5 centiemen S eiefoon ; Ketiacïie 5£47 - ftd^mfsïratse Woensdap 15 JkSÊ 1S14- Drokster-Ultgeefste» Sani: Maatschappij HET LICHT ,be«luurdef* P. DE VIS CH. Ledebcrg-Qcnt . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HQOGPOORT, 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPKIJS BELGîE maanden. ...

Pages