Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

Le courrier d'Anvers

Douzième Année • \ M- • >\ - N° 24 Le Numéro 10 Centimes Vendredi 31 Juillet 19l4 *v>; jr;i 'RÉDACTION . '21, place <ie la Gare in.' -ANVERS Téléphone 4781 POUR LA PUBLICITÉ s'adresser au Bureau Central du Publicité 21, place de la Gare LE COURRIER D'ANVERS PARAISSANT LE VENDREDI ADMINISTRATION 21, place de la Gare ANVERS ...

Gazette van Gent

! "^47^JAABo — Nr 168. — B. S OENTIEMEK WOENSDAG-, 22 JULI 1914 , GAZETTE VAN GENT IIÎÎSCHRIJTIJrGSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : ! Eei) jasr fr. tS-00 Ben jaar ..... fr. 15-00 I 6 mfiandsn » 6«5Û 6 maanden. .... » 7-75 I S niaanden » 3-SO 3 maanden..... » 4-00 Voor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : ...

Le courrier d'Anvers

Douzième Année — oA - N° 23 Le Numéro 10 Centimes Vendredi 17 Juillet 1914 • réd/ction 2 i,_ ptaeé do la Gare A'7?!' . ANVEIiS Téléphone 4781 FOUR LA PUBLICITÉ s'adresser au Bureau Central de Publicité 21, place de la Gare LE COURIER D'ANVERS PARAISSANT LE VENDREDI ADMINISTRATION 21, place do la Gare ANVERS Téléphone 4781 ...

Het morgenblad: volksdagblad

ïajaargang. N° 180 îafôrdajj 4 juii 19 S4 ■l cemiôtnen het numiner HET MORGENBLAD 4= bladzijde. — pet kleinen regel fr. 0.30g Financiëeie, » * * » 1.00 8 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 | Reclamen, » » » » 1.001 Begrafémsberiçhf,, » 5.00 S ,SM* ^xsûPïJSB&aaasrrmtfrti -imam ■ Twyargrea» VOLKSDA GBLAD Aile ...

Groeningerwacht Borgerhout: onpartijdig strijdend Vlaamsch maandblad

2de Jaargang Nummer 2. Prij3 : 5 centiemen. 1 Juli 1914. Wij Vlaamsche Belgsn eischen gelij kheidsrecht in Belgenland. —a Wij eischen de vervlaam-sching ter Gentsche Hooge-school. « jkc Voor Landstaal en Vlaanderen STRIJDEND VLAAMSCH MAANDBLAD Verschiinende den en van iedere maand. Ailes wat dir hla'l hett> fr mqèt voor den I5cn der maand ...

Het volk: christen werkmansblad

Tier-en-Twialigsîe Jaar, - B. f 06 Godsdienst — Hnisgezin — Eigeniom Zondag, 19, en Maandag, 20 Juli J9H Aile briefwîsselingen vracht-*Tij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnl, jnaatsch. « Drukiierij Het Volt », •{eersteeg, n° 1G, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

...

L'indépendance belge

...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

16® Jaargang Nummer 29 10 Centiemen Zondag 19 Juli 1914 ons RECHT VLiî AMSGH G-EZIZETOD WEESZBLAD. ABONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr. voor 6 maanden. 1,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschriiten wordt volgens overeenkomst geregeld. Voor inschrijvingen en briefwisseling wende men zich tôt het bureel : ...

Semaine religieuse du diocèse de Liège

Semaine Religieuse bu tnatèët bt Tllint, Organe be rHéSoriation hp Saint "Ktantnté be Sai'ei - c „j î^ttfilîée #ati# le patronage Ut &. <&. JEanielgneut r^fctgue* 3 j 35e Volume,—^Samedi, 11 Juillet 1914.— N° 28. SOMMAIRE : Deuxième multiplication des pains, (6e dimanche après la Pentecôte). — La condition de la ...

De klok: orgaan der christene beroepsvereenigingen en maatschappelijke...

Door plicht en recht, Tôt liefde en rechtvaardigheid ! KathoM ïolksveekblad m het Land van Waas. Door vereeniging tôt macht ! Door macht tôt vrede! | ABONNEMENTSPRIJS : 2,00 fr. voor St-Niklaas ; 2,50 fr. buiten St-Niklaas. Het nummer : 2 centiemen. Opstel en Beheer : Ankerstraat, 40, Sint-Niklaas. Àlie briefwisseling en mededeelingen moeten ...

Pages