Your search has 360 results

a-z index of titles
  • 1915-04

Filters

Publication date
1915360

L'indépendance belge

1 S6ème année* Al O i L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE CONTINENT 2 15 CENTIM Administration et Rédaction, Tudor Hou se, Tudor Street, E.( TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MARDI 6 AVRIL 1911 [KEGISTEHED AS NBWSPAPEK.] rnvcrDL'ATlHM PAR TF. PROGRES. S O M M A I R £. LA SITUATION : L'échec autrichien dans les Carpathes.— Succès ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DStfXIEME ÏNNEE. — W" 209. STIMT»» {ïitifit «;»®C a ôth'T.!^ s» H^TiON MATÏTÏT 37 'AVTm. «W* LE BRUXELLOIS IBaifr t r>" '- --"J ^ ABOJVNEMHaVTS = S Ut, 12 francs. — 6 mois, 7 francs.'—3 mois, 4 franc» î mois, S francs. HMMBMIi Journal quodClien .1 adépeadant RÉDACTION, ADMJNlSI 3ATI0N, PUBLICITE 4B, au« Monjri ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

j j^e Année N°« 7 6 cents (ÎO Centimes? t,iârs«ss 3© avril H9JS L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. r? 7 Toutes les lettres doivent etre adressées nu bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. —————'■——towmt ( ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vracht-vrij te zen den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VI aan de relis Gaston Bossu yt, Recolletten-(Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra« :l>ant en Limburg ; Viktor Kuyl, ilinderbroedei'sti'., 24, Leuven. Mes schrijft In ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I ^rste Jaargang^.eo HbHiflerdag I Aprtl 1915" s cent! DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD I Een volk zal met vergaan! Eendracht maakt macht i REDACTIEBUREEL a PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem versohijnt te Amsterdam elken dag des morgens cp vier bladzijden. Abonrjementsprys h y vooruitbetaling : ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 24 APRIL t9i5 t°" JAARGANG nr 3 van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen EENE NIEUWE STEUNREGELING Een woord vooraf We zijn dus weer eens eene steun-regeling ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brussel Beheer en Publioiteit : ANSPACHLAAN, 75, BRU8SEL Hoofdopgteller : E. Van Bergen Elke in zen (1er is wantwoordelijk voor hetgeeu hij sohrijft. 2e JAAEGANG, - N» 83 Wognsdag 7 April 1915 PRIJS : & GENTIEM PER NUMMER ABOEN'EMENTSPRIJS voor Brussel en Vooreteden 1,25 fr. psr maand Aanko- digingen worden aan^Romeu : ' Bîl ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

1 gerste Jaargai^ig N°. *76 Zaterdaé 17 Aprlï 1915 3 Cents DE VLAAMSCHE STEM I ALrGEMLEEN BELGISCH DAGBLAD [en voïk zal niet ver gaani Eenclracht maakt machtl RED^flLEIsfTRAA^E3l" AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. je viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens on vier bladzijden. Abonnementsprijs bij vooruitbetalmg : , ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

ISmiel Van Belleghem voerde het knap •orkest der artisten-muzikanten zes zeer jneikwaardige stukken uit welke zeer toege-guicht weiden. , De heer Verniers, de gekende ténor, die den heer Polfliet, die ongesteld was, verving, verwierf als naar gewoonte veel bijval. Het-zelfde dient gezegd van den baryton M._ De Mulder, die beschikt over een ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

JlÉcûtaTE-ROEIS v —E^fiontstraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthraciet & Machienkolen allerbeste kwaliteit aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. , ————— m aAPr"1915 GBILLU^REE^^ 8 Oentiemu I m —■irrm——m—■uwmn m m n-wTir^«irinTrTnirrjT ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Tecomte-roeis EgmonUtraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthr»ci»t & Machienkolen ALLERBESTE KWAL1TEIT aan M AT I G E prijzen Vcrzorgde bestellingen blr.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. 1 11 April 191E Nr 21 . GEILLUSTR EERDE S Oentiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT ...

Het volk: christen werkmansblad

. . i, il -,v ■ - ■—~- -^iri»,v.i«,).-.rfwii-WiiWnf1j.riTii;.^. •«, ■ «i,»^.-, ,„■»ty.--, .t- .r A.-m ...r.fc«i«*i;«fc. \'iifenTwm!&sîe Jaar.— N. fia GeMensf— ïïni&mzin — Etaeta Rinsda?. 6 Ânril 191S ^ Aile briefwisselingen vrai VI!j te zen den a an Aug. 1 ïseghem, uitgever voor de naa maatsch. « ...

Pages