Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR YrijTag il Jnni 1915 Nr ni JU-! M DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bupeeîen te dfent rss» 1 fi Zij droomde ! 'k Wil kort zijn. — Zij vertelde mij : « De tijding was mij toegekomen, dat mijn man, op 't veld van eer, voor 't Vader-land sneuvelde. — 'k Had het voorgevoel «rvan reeds lang, want geen enkelen regel schrift ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

Aspect général de Constantinople VISIONS TURQUES Depuis sept mois, exactement depuis le 4 Novembre, date à laquelle l'Angleterre lui déclara la guerre, la Turquie revient chaque jour sur le tapis. 11 faut d'ailleurs reconnaître que le tapis turc reste de toutes choses de Turquie la plus vulgarisée ici. Cependant à côté des quelques Belges ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan der Belgische Werkliedenpartij.– Verschijnende alle dagen. Onikster-UHgeeïctet sein: Maatschappsj H ET L1CHÎ bcstuardcr s P. JtîE VISCH. LeUeberg-Qeirt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE ISOOGPOORI, 29, GENT ABONNEMENTSPRUS BSLGSE Drie maar.fSen. . . , , fr. 3.23 Zes maandea >',<>, fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Ken abonnsert ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 29 Joni 1915. Eerste Jaarg. Ni. 166 Prijs : 5 Ceotiemen door geheel Belg-ië Vlaamsche Nieuws est ingelicm en meest verspreid^Nieuwsbiad van België. - Verschijnt 7 maal per % IVÇ. ;v „ 3 - . r >/ a ■iibiim w i»i n iwin m ii m i il n mil \ i ii iw m in ii m i ri i i ...

Het volk: christen werkmansblad

Ifcir riiin ml I un i m.' ii i m un «r ir 'm mu fran t». i»mauu«ambs tVîjf-en-Twittligsle Jaâr. — H. 162 •»»«»»».■«»»=■ I GoflsSisast — Hulspzia — Eigeadom Zondag. I? Jjni 1915 ,, Aile briefwisselingen vraci ffrij te zen den aan Aug. Va ïseghem, uitgever voor de naan îmaatech. « Drukkerij Het Volt atfeersteeg, il0 16, ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK CHRISTEN WERKMANSBLAD 'Verscliijiit G maal per -week 9 Centiemen liet nu m mer t Aile briefwisselîngen vracht Vrij te zen den aan Aug. Va» jlseghem, uitgever voor de naaml Jnaatsch. * Drukkerij Het Volk* (Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderett "Gaston Bossuyt, Recolletteiv Straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 17. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. Inni IQI? Guido Gezelle (1830-1899). omringd. 0 er waren er heel velen die hem niet Ik voel zoo innig bly eu bang tegelyk nu ik begrepen of begrypen wilden : by hem was het iets over hém scliryven ga, die de ziele van meer waar dan by ieder andere, dat de dichter Ylaanderen ...

Het volk: christen werkmansblad

ïijf-ea-Tïïiflligste Jaar. ■n.rfiaaar- -M- — N. 158 g^^cc^»BBatrfiy^aE?^K^16r^fg3a Godsdlenst — Haisgezin — EigeGdon im'immuim im i i n»« 'iiumiH—WH' ■ amtt Woessdag, 0 Juoi 191S Aile briefwïseelingen vracht-<Tij te zen den aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naaml. tnaatech. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. I Nr' ,8' | Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 30? Juni 1915. IJan Hus Het concilie van Constanz (1414-18) dat over het westerlyk Schisma besliste en den waren paus aanduidde, heeft ook nog een byzondere wichtig-heid wegens de veroordeeling van Johannes Hus. Deze Hus, een Bo-hemer, geboren in het jaar 1373, reeds een ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UNI: ONE PENNY. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: , BUREAUX A PARIS : , s «TTTT - TW <? TUDOR HOUSii. TUDOR ST., LONDON, E.C. U' PLACE DE LONDRES, MARDI 8 JUIN 1915. ABONNEMENTS : 6 MOl!: 17 SHII ™n!s.I CONSERVATION PAR LE PROGRES. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 23375 11 AN, 32 SHILLINGS. J SOMMAIRE. LA ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-U itgeefster Sam; Maatschappij H ET LICHT bestuorder s P. DE VISCH. Ledeberg<Oent . redactïe . » \dministratie HOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT Or gaan des* Belgmhe Werkliedenparfi/. — VepsehjjsmmSe aile dagen. abonnementsprijs BELGIE Drle maanden. . « , , fr. 3.23 Zes maandca • , * « , fr» 6.50 Een jaar • •••«•« fr ...

L'indicateur - De aanwijzer

J ' ^qok» année. — 5 Juin 1915. |N° 20. 40sta jaargaiig. — 5 Juni 1915. L'INDICATEUR Téléphone :36i Bureau s VIEILLE BOURSE, 39, Anvers ^—— DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze "touireelerL zijn. open van © tôt I. "u.*u.r IsTos "to-areaux sont ouverts de S à 1 liexxre ALLE 800RTEN ...

Pages