Your search has 367 results

a-z index of titles
  • 1915-11

Filters

Publication date
1915367

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

IVANNÉE.—Série nouvelle. — N® 331 Le numéro ; 10 Centimes (5 CSETIMESAÏÏ F18CT) Samedi 27 Novembre 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION îfu» ne Je la Bfltrss — LE HA7RE Téléphone : Le Havre n" 14.05 Sirectear : FSPMD KSCRÀT Tontes tes communication* concerr.an la rédaction doivent être adresse9 $8m9rue de la Bourse, Le ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2VANNÉE.—Série nouvelle. — N* 571 Le numéro ? 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) Mercredi 17 Novembre 1915 XlÉDACTION & ADMINISTRATION jjtor rat 1« Bourse — LE HAVRE Téléphone: Le Havre n* 15t.05 t -Directeur : FERNAND NEURA7 7'ovtes /« communications concerr.an In rédaction doivent être adressé» »S~,rue de la Bourse, Le ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme Année 1V°. 395 S cents CIO Centimes) KwuncXi novembre L'ECHO BELGE I L'Union fait la Force, Journal quotidien «lu matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées ■ aU bureau de rédaction: ■ Jj, X. VOORBURGWAL 334-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2« Année. - N° 4-14- TIRAGE 75.000 rtiKi/^^i-riRjiCC Ed"" B MIttIKCHE 2l MÔVEMBRE t9t5 Le Bruxellois - ' " - " ' ' 1 -"'..il y - Il / vaiSs-Divers ei.Mws . . ABONNEMENTS: i 3 e i2*„i, Journal Quoten Indépeiidan. 1 marnct • ' fS. ••••»*• «»• '»• |—ïzzz«».»<• »». ...

Het Vlaamsche nieuws

pterdag 27 No^ember 1915. Ferste Jaarg Nr 316 Frijs : 5 Centiemen door g-eheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad vao België. - Verschijnt 7 maal per week ABOMNfcMËNTSPRUZBN Per week 9.3S Fer 3 saaarsda» 3.76 Per msand 1.25 Ber 6 maaadfa 7.S9 Per jaar 14.— m AFGJJVAARDISDEN VAN DEN QPfTELRAA© Dr ...

De Belgische standaard

Door Ta ai Volk DAGBLikB Foor- 0od an H&ard an ti&nd A h tene^oatifprtlt ?oor 50 attjmner* (£ bi| ToorsitksttUajj i V<MJ? â* *Qld#SOB : e,60 Ir. V wj ie e>at-iiold*t9a — la "t la»* J.50 fr» S bxJt«m t 1**4 : è.00 fr. tbâitn taser «xsmpUren *»n «lk aaromer worden gevr***d( wordt d« abonnement» »rili ...

Het volk: christen werkmansblad

Vijfea-Twinligsîe Jaar. — Fi 303 Godsdlenst*— EolsgezlB — EigMioa * laferdag, U November 191$ /Il le briefwisecKrgen vrscht-rrij t« zen den. aan Aug. Van Ifc(rh<m,uitgevervoor deneem). frualfch. « Ihukkerij Het-Volk», IVcrtlfrg, n° 16, Genh Buree! voor West-Vlaanderens Ba^fon Bossuyt, Recolletten-Itraat, 14, Kostrijk. Burrei van ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

-for die okkupierten Gebiete Belgiens., ;ke || L'itgegeven door de politieke f aftleeling bij den Oeneraaigouverneur in ReJgië Gedrukt m de drukkerij van het Wet- en Veror-rienmgsblad. Urussel.Leuvensclic straat 4r> v Ilet Wet- en Verordeningsblad . )■• ir. lieigië verkrijgbaar bij liovcngenoomde drukkerij, in iJ Uiutsi Miami en in hèt ...

L'indépendance belge

SSçjnc stases, No. 267 L'INDËPENDANCE ROYAUME-UN! s ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISISATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : l'UDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.C. "• 1LACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: j 238-11. LONDRES, JEUDI 11 NOVEMBRE 1915. (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: " ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

§7" JAAR ¥ri)iia| 5 îfovtmkf 19 £ 5 N'-f63 DE GENTENAAR= DE LANDWACHT BE EiEBÏi PATBIOT Biîpseïen fa Qoat isp l@ Ketetvas# ' ffliciei DiUt teicltet i. VERGRDEMO betreffsaâa het vsrboâ van lanlkaartaa te verva&rdigon van BelgiS enz. § t. Het vervaardigen van allerhattde landkaarten, die België, Duitschland, Frankryk, Italie, ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 1305 - Gesetz und Verordnungsblatt ! fur die okkupierten Gebiete Belgiens, Wet- en Yerordeningsblad voor de bezetle streken van Belgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

13 November 1915 Nr 46 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrai en Onafhankeiiik Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag ...

Pages