Your search has 363 results

a-z index of titles
  • 1916-02

Filters

Publication date
1916363

Belgisch dagblad

le Jàarg-angv. ^OËNSDAO &3 FEBRUAR X 101G. IVo. 136. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Lossô nummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegradht 89, ïelef. Red. Adm. 7488. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTIENî Van 1—5 regela f 1.60: elk» regel meer f 0.30; Réclamés 1—6 regels f ...

Het Vlaamsche nieuws

jiîderdag 17 Februari 191:6. Tweede Jaaig. fer 48 Frljgi 5 Centiemen .geheei Beigiê Het Vlaamsche Nieuws T Het foesfc ingelicht eo meest verspreid & ieuwsblad van België. » Verschijnfc 7 maai per week tABONNEMBNTSPRIJZEN : Fer week 0.35 Fer 3 maaaden 3.75 pgr maand 1.25 Par 6 maaoden ...., 7.50 Per jaar 14.— 3BMEHBHMK9GK&nB0iWttUâ ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

V ANNÉ CAMrrvi in T?f7\ /n irro in " r- rr» rc r-1 An ra X7 .nYrjcz=xu r^î o i rft :XJHr i » p""^ ABONNEMENT Belgique : 12 francs par an l Etranger : 15 * 1 1 J»i_ REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxellei U/N ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 12 Février 1916 JOURNAL QTTOÏÎDIETV. — jûq Waméra : 1Q Centimes 2ma Année. —? N° 451 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS; revx r*oîs (février, mars), fr. 4.63 | Un mois (févriëf), Fr. 8.80 Les demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT •ux guichets des bureaux de poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31s ...

Belgisch dagblad

__ . le Jaargangf. DONDERDAO ÎO FMBRUARI 1910. xVo. 125. ABOiJNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland I2.50 franco per posfc. Lossû Êummers: Voor Holland 6 cent Voor Buitenland 7'/t cent. DenHaag. Prinsegracht 89, Telef. Red, ' Adm. 7455. BELGISCH DAGBLAD ADVERTENTIEN? Van 1—5 regels f 1.50: elts regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

le Jaargang1. DONDERDAG 17 FKïiKUARI 1910e l-i o. 131. ABONNEMENTEN. Per 8 m a an den yoor Holiand f 2.50 franco per post. Losso àummers: Yoor Holiand 5 cent roor Buitenland 7lh cent. DenHaag. Prinsegrachfc 39, Telef. Eed. Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU DASTILLON. ! ADYEETENTIEITf ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ 7nnn&r, « ffrriiart iîhg Nr 47 Prijs : 5 centiemen Oude Lastdieren. i « Is Lambrecht nog met thuis ? » vroeg mijnheer Vincke met bekommerd aangezicht aan zijn bejaarde dienstmeid, « met het paard, met Reus? » hernam hij. De duisterms viel in, en zij was bezig met in de woon-kamer het lamplicht ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Qffieieoi orgaag ni StslailjKe Fsesraiii van u BoeK- an DruRnliverfiEifl van Beat - IMiijiii vcorloopig om ta twes raaanûan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminiitratie betreft te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdi ...

De stem uit België

I verxakèn aan zijn plicht om tegen-stand te biéden aan den wederrechte-lijken indringer en zijn leger " terug te trekken naar Antwerpen." Dat was immers " in 't voordeel van Duitschland ! " En wie zou om het zedelooze Duitschland te believen, niet zelf oneerlijk worden ? Zoodus, ten einde zijn doel te be-reiken, zal de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

88e JÂÂR friWàjç 4 Fébruàri 1916 30 DE GENTENAAR- DE LANDWACHT )Tî'if|§ per nummer © eentienteo. ES KLEINS PATRIOT E-np^e! »n le Geui m* 13 Ksiiilvesi: Aan onze lezers. Wat beieekent dat nu? Zoo eea klem papiei ke ! Waai cm is dat ? Onze ie^erige veikoopers souden onge-twijfe;d Zaterdag die bemeikingen moeten béai.twooiden, indien wij ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

FEBRUARI 1916 , DE • GOEDENDAG JAARGANG 1316 S j Nr 4 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSCHE STUDENTEN :: - - ÏJITGJBGJDVKN DOOK JCttîG 7LAAHBERBN - - :: ' ' V' ' « s - v ■* • • . ' ' ■ " * ' r'~ : ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE RÉDACTION «.V ADM1NISTRATIOK jfti: rte 41 la BtrnrsB — LE HAVRE I Téléphoné: Le Havre»-14.05 Directeur : FEMD HEURAT Tonte* ita -communications concern/in la rédaction doivent être adresséet I a8"',rue de la Bourse, Le Havre. london office i [ gl.Panton Strcst (Leicester Square s.w). Quotidien fc>elge paraissant au ...

Pages