Your search has 503 results

a-z index of titles
  • 1918-04

Filters

Publication date
1918503

Het Vlaamsche nieuws

Vrijcf&g 5 âpril i§ xi 4de Ja&rg. Br 92 «restâtl v y>: - - .ag>cc; '«ea».-- v. -. ns&n* : - ~&T*a?vw?r '*sj^>^?f7-,^ffïsC23BRi5"asÉM®swflfc'« Frïjs S Centiem ¥©or Beigië A80NNBMENTSPRIJZ1N : IVoor één rnaand 1-75 ; Voor 3 maand 5.— S V'oor 6 maand !0. | f V«or 44» jaar 18. ; r ^ ! R.'iiakjie, Beheer ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Bcûffet, Diensfag, 9. 2tprit 1918 Bcûffet, Sietisfqg, 9. 2tprit 1918 Bcûffet, Diensfag, 9. 2tprit 1918 Belgifcher Rurier Su eglgl|4( Sttttlet tiîSeint tn Stitfïe! tajltd) <au<S BonnluaS) iwefmal ou&e» montes kstmittcg. Si» tt«B» B u t fl o b c (A) «rlrfietut |et>en ïiadjmlttaa $i« 8 ® '1 ' • S 0 3a û b » <B) ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

, AB°NNEMENTSp«,JS : ««! *1? JE! if.?.-- AANKONDÎGIN GEN worden aangenomea Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 -*tiEHEER EN REDAKTIE : , »• —«*• 75, Anspachlaan (fieuis). - 52, Warmoesberg. (ALLE «« * Ruy«d«elstr.at, 0, AndertocM. '^..7' PubUciteitDECERF,54-56,deBrouckereplein. «en «/ende zich tôt de postkantoren. ...

Nieuwe Gentsche courant

Nieuwe Gentsche Courant Abonnementsprijzen : Per maand : 1.50. Fer 3 maand : 4.25. - Weekabonnementen Uitgegeven onder de hv oKIredaktlë van Fa Primo. — Verantwoordelijk voor den voor Groot-Gent (ten huize beateid) : 0.85. - Aankondigingen per regel : 0.5C - AfîRI Â FI 71 ilh MPHPUî A Mf\ ^ankondiglngsdienst : t Agentachap Rboord .. - ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 24. Prijs 6 centiemen. Gent. 28 Aoril 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAA"] met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J MAANDEN . , >» 1,00 Weekblad voor ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois! i D K JOURXAIy QUOTIDIEN INDBPBHDANT T m ■■■«■ i !■ IIITTI1I m i — i innnmii— i il ii i i ii i i in il in i ri li ■ m il il i il il 'IIP i m mu llM l ii 11—Il ii II i i il ' Mil' l'iw ni' i mm m ii"i i mil ' ' ' i i ___ 5mc ansifee. » M® 1277 • abonnement Bruxelles - Province - Etranger Les abonnements ...

Belgisch dagblad

3(lo X>I!PIÏSÏ>.A.0 23 APRIIj 1&13. ^O, â&à„ ( ABONNE^MENTEN. / Per 3 maanden cif Nederland f 2.50 franco per post. Losse cnmmera. Voor Kederland5 cent, voor Buitenland 7 '/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126, Telefoon Red. en Acfmin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnes^d te !s-gr^eràsie9 eBken «erkdag le 12 ure midds§. ...

Informations belges

N° 600 6 Avril 1918 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Biiejaargâng. — N. 108. Prijs s 10 Centiem 2jondag âl April Ï918. - " 1 "N Gazet van Brussel "= ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied ultgezonderd), ft. 4.50 per kwartaal. (ALLK KOSTEN INBEQREPENi 'lien wende zich tôt de posikantoren. Ongevraagûe stukken «rorden in geval van niet- opneming enkèl tecuggezonden zoo er het ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Sdejaargâng. PC. 11S. Prijs : ÎO Centiem ^ondag âS Aprll 1918, Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEûREPEN) «en wende zlch tôt de nostkantoren. Ongevraagde stukken worden in geval van aie opneming enkel teruggezonden zoo et h* noodige poito il ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier ^rtîffeleis ■ s« » < i « 11 S « Ratio orf$«f«t la erflflrt tSgn^ M 6«aat«i« «lartowl **|«< B«l«| ■ »oiatUloa Xi» @ < Fi • 8 « * g a b • (A) «îdjetni |ebca 5!ai)mlll«8 ©I» 8 » 111 « B Kigali (B) ■nfifKtnl œocgent Htnl<B>anntn fin» «ut «■ bit SdlttHleHana, al A* ta «tnj«ln» ...

Belgisch dagblad

DINSDAO 1b R Xa 1918. 3iO. &rZ5->„ BELGISCH DAGBLAD ABONiSEilENTEN. Per 8 maanden voor Nederland (l 2.50 franco per post. Losse 1 nommera. V#or Ned.erla.nd5 cent, toor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Tolsfoon Red. en Admin. 7433. . Verschijnend te 's-Gravenhage, elfeen uepkdag te 12 ure nrcàddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT ...

Pages