Your search has 509 results

a-z index of titles
  • 1918-06

Filters

Publication date
1918509

Informations belges

N° 714 o Juin 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Informations belges

N° 7 lo 6 Juin 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

I Week'bladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. . JNr. Alten-Srabow, Gôttinaen, Giistrow, Mûnstei\ Soltau, enz. Jum ±yiy- Hoever staan we ? Als we het innigste wezen van de Vlaamsche Be-reging onderzoeken, dan bevinden we dat het een trijd is van Ylaanderen tegen België. België dat een 'ramch-Engelsch produkt is in 1830 geboren uit ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS: 1 mois (juia), fr. 3.80» Ijes demandes d'abonnement sont reçues exolusi-cment par les bureaux et les facteurs des postes• — 43 réclamations concernant les abonnements doivent adressées exclusivement aux bureaux de posta• ADMINISTRATIOFET REDACTION : (1, Montagno-nux-rierbea-Potagères, BraxoUos PRIX DES ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierde jaarganj - Nummer 1096 PRIJS: 10 CEHTIEMBM Woens4ag 5 Jtmi i§lê ONS VADERLAND ST1CHTERS : J. Baecksiandt en A. îemperi Bels sch dasblad verschiinende op aî de dagen der week Gpstel en Beheer : J. BAECKELANBT 91, rue Neuve, CALAIS ABO XXEMESTEXl Permaand Belglel>?5 Frankrijb 2>S5 Eng-elantl-HoîSamî 3.50 Per trlmcster » 5.00 » ...

De Belgische standaard

TYf " Û rm% AfC £*+ Lf I■ J t o c»L»UI su n t. «TAnDAARD; -StigLS^ l3 l A3!«»as*StBSSBa -o_ V*ar Soldâtes \ x œasaê fr. Ï.5J 3 sr>»*Bdea 1,50 3 matBtleii J,7J C. ' 0- Dict So datée ;.:U is 't U&d. Jxjj i masd fr. x,75 vj a mata den 3,50 • ; 3 maandca 5,35 , —o— Baitca 't laad: X ma*nd fr. 9,50 a mtudia 5,0e 3 ...

De Belgische standaard

m Smm - us 181 i.ooai Zaterccig m 9 s a y jl& HninaBN f. - . . t Vmt SoMateM X uud fr. XJH 9 auadaa a# | ««aadea 1,71 Niât (Seldataa ia t laad. I Diuut fr, x,;] a miudn ],S( I maaodea Si», Buitea 't ludi imaadfr. n,& ê muta S>« I nuadw 7,JQ DE BELGISCHE STAnDAARD épiait iltir ViUm " M» CoquUl0 Xeedljk MPAm fileiae aaako» ...

De Belgische standaard

^ y-yr-y Ml jgjj « iÎ&O |i|9I Zondag 18 en Maandag 17 J&ni Lêiê i f'v L-i &aejM»»MSSî*ie fè —o~ ; .Vs*? 8uiti*4*e 1 p***Bd ir. ï.,as a gzuaadea 8,50 j' tnaandca s,?s >- -o~ || niât Suidâtes jJ " i» 't la»d. Tf i vwHtà fr. 1,75 l| > mtudes 3,50 SjBUMMlefei j.as »| —9™ iiuitcn 't laad: XmMftdtr. *,& ^ ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Het Fameus Scliepenkollegie te Leuven ! ! Schmitt. — Gij hebt uw eed verbroken. Den hongerdood zult ge sterven. Colins. — Ei, Ei, ik heb al zooveel keeren met mijn ontslag in den zak geloopen. Toen was het niet serieus. lk was het gaarne. Maar nu - nu - Emiel ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier f33rilffëf et 5>tt 9tf|H4« ftvtlti lu -tgUcS n«$ ©tooîûçô1 »«fceî •otmMca n» Or fit flalftb* (Al eridjetni t e&e® Wodjmitîte $t# 8»»1" flitfabe (B ttfdjctnf aorgenft Ui«ien*anflfo Rn& qui an &i« Sdjrtftîeituuo • * 1 '* Hn^eln» Çtrfonei !■ tidjten JÇfit anoerlanQi einaefandM ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

SdeJi^satjpgâïxg;» — ISÏ. IPrijss î O Oentïem Woensdag 1S Jtini 1 ÎÎ3.8 Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), h. 4.50 per kwartaal. ni i » UC\CTRM IKIRPHOPL>WM\ Ongevraagde stukken worden in geval van aiet- opneming eukel ternggez'nden zoo er lut noonige porto la bijgevoegd. rSoofdopstelier: Dr ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureeien : 104, Noordlaan 104, BRUSSEL Derde Jaargang-\Tr ^APrii5 : 2<> centiem I» '411 Perjaar : fr. 7.50 PostaHonnement 30e JUNI 1918 1! V7 koutcn •: p«r k*«rt»âl - ZELFSTANDIG VLAAMSCH GEILLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 39 : Hoe staat het'met ucn Oorlog ? (Wekelijk» sche kronijk ...

Pages