Your search has 700 results

a-z index of titles
  • 1914-05

Filters

Publication date
1914700

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang. N1 25 Prfls : 5 Centiemen Zondag 31 Mei 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ Sleclit» li!j clio de» vrij* ici van andereti lief tieeft ise die a elf wanj--dig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Veemarkv, 19, GENT ABONNBMBNTSPRIJ» /oor 3 maanden Fr. 1-00 /oor 6 raaanden » 2-00 /oor 1 jaar » ...

Ons vaandel: tolk der militianenbonden en kringen

Maandblad (3de jaar) N° 12 Mei ...

De jonge socialist: maandelijksche uitgave van de Vlaamsche Federatie...

DE JONGE SOCIALIST MAANDEUJKSCHE UITGAVE VAN DEN BOND VAN VLAAMSCHE SOCIALISTISCHE JONGE WACHTEN Meifeest Meifeest ? Ja maar ook, en vooral zelfs, Meitetooging. Want, vieren wij i Mei wel als een feest, toch moeten wij ons altijd vooi' oogen houdem, de beteekenis die het Inter-nationaal congres van 1889 dat tôt de I Mei-betooging besloot, er aan ...

De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad

De Vlaamsche Werkman Godsdienstig=Maatschappelijk Weekblad x3srscmî,xj"V"XKrc3-Easr : Afzonderlijke : fr. 1,50 per jaar, fr. 0,80 per zes maanden. Per pak van 100 minstens, le lestellen door de zorgen van den inschrijvenden Kring : fr. 0,60 per jaar. fr. 0,30 per zes maanden; per 500 en meer : fr. 0,50 per jaar, fr. 0,25 per zes ...

Gazette van Gent

.UWlMtli iy^MWBWWBKW|WWifcBW^aa?aMMWqtW 247" JAAR. — Nr 122 — B 5 OENTIEMEN WOSNSDAG, 27 MEI 1914 GAZETTE VAN GENT ISTSCMSÏJTÏ5TC!SPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : fjtn jaar ..... fr. !2^0î5 Ean jaar fr. I5»B(0 6 maanden S-5S3 6 maanden. .... » ï«75 g maanden. .... » 3*QQ 3 maanden. , . . , » 4»©9 Voor Uolland : 5 frank ...

Het morgenblad: volksdagblad

TJaargang, 131 Oûnfleraacv 14 Mei S 914 w <£ ceniibmett^tiet nummei HET MORCENBLAD | Harckondigissgeîa s 14e bladzijde. — per kieinen regel fr. 0.30 ' Financiëele, » * * » 1.001 | Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.00 ji 1 Reclamen, » » » » 1.C0 j | Begraienisbericht, » ,5.G0 j VOLKSDAGBLAD « Ulo mededeeliagen te zendea aan M. J. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

ABONNEMENTS Pour toute la Belgique On an. • » • • * • fr» 9*00 Six mois .»•••*« 4.60 Trois mois •••••• 2.15 Er.-Duchi de Luiemb. 20.00 Uni» portai». ..... S0.00 Directeur : Fernand NEURAY Edition (6 h.iolr) Edition (IOh. loir) Edition -Sf (minuit) LE XXe SOCLE Téléphonas 3646 et 3SSQ XnstavS-are oxnnla in Christo ...

Het nieuws van den dag

ifrn^e jaargang Mr 123 2 centiemeri per nummer Brusssl, Zcndag 24 en lSaant!ag 25 file! 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEN Î ^4 frai*. —'*»»«■ 8 frank. " ' * * h sidere landen van het postverbond ». 20 ~ BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16, Brnssel TELBPOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTJYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN ...

La Métropole

LA MÉTROPOLE 21e Année ~ No 135 EXXitio" ABO I*JTNT EMK1VT9 O» «Il • • * fr lB " Sli mon » Trol» mois 460 On f abonne 4 tous les bureaux de poste et aux facteurs. ETRANGER, le port en sus. Pouf U HOLLANDE, s'abonner de préférence aux bureaux de poste, plutôt qu'au tournai même. • le numéro Journal quotidien du matin le ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

IBRUGQE 2 MEl 1914. BEN CENT PER NUMMBR. 8* JAAR — 18 _ I i a m m in# i g g K/lTHÛLiEK VOLKSGEZiND WEEKBLflD VOOR/^. BRUCCC EN OMSTRCKEN ■ '"rtol nnfarmrl ar»r»i r*Yii-. V/* WJ. A J. V.'AX \J • Hoe geantwoord op de opwer-pingren tegen den goàsdieiïst 7 (Vervolg). Ziet ze v!ak in dtî oogea ; daf was de derdi raad, vriend lezer, die ...

La chronique: gazette quotidienne

Mercredi SîT mai J014Î. — Edition B EINQ CENTIMES tB NUMERO EI3UR (T.QUTI ES BEUGIQUI 4î'e année. - Hî° H 'î LA CHRONIQUE F f" bureaux 5 et T, Otlorie du Roi-(Passage S&int-Hubert) ■RUXKU.lt GAZETTE QUOTIDIENNE ITT». TÉLÉPHONES Administration: N* 7881& T) A A n ; ^,r> TO é 1 >! Att • A b U J>J W1SMENT8 : ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang. Nr 22 Prijs : 5 Centiemen Zondag 10 Mei 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ J I Sleolits li 3j cl îe cie> vrlj-tieid van anderen. Hef lioeft is» die zelï waar-dlg. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Yeemarkt, 19, GENT ABONNRME^NTSPRIJS Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor 6 maanden. . - . . » ...

Pages