Your search has 647 results

a-z index of titles
  • 1914-06

Filters

Publication date
1914647

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

^ - ..I en oon het flppondissement Oostendç«0i^maidç=Oçupne «-* j _ i mr a n e r mti r Rfl r m "7 ~ — "T l..M: 1 Q1 / b/ci uc ua«i yniiy ■ « -r*. w v/1-11 i ii-mhii ■ w %.... ■ ^ OPSTELRAAD IB 3SJ B E HZ EER : Voor 't ArroMissenent Bmie Toor 't Arrouiisseiaeni Oostenda-Diimnide-Tenrne Lokaal : WERKERSWELZIJN, Xleine ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

Lundi Juin 1914 CIIVf£ 8B"' année — IV'0 1^3 Le Nouveau Précurseur ABOî^rt^EivrEjsrTS • ANVERS. un an 13.00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois S.50 fr. INTERIEUR * 15.00 fr.; » 8.00 fr.; » 4.&0 fr. ÏioLlANI)! . 32.00 fr.'; - 16.00 fr.; » 8.00 fr LUXBMBOukG, » S2.00 fr.; - 16.00 fr.; » 6.00 fr. union postale, * 4S.OO fr.; » ...

Het nieuws van den dag

I n?r^1«sfe Jaarsjam? Sr 537 2 centSemen psr nummer Urusse!, Waensdag 16 JunS 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG A30NNEIV1ENTEN : , ■ a»»aea: 4 franï. ~~0~ Pîkjaa*. ^8 îraals. Bj* £. aldcre ianden van het pcstverbond ». S 0 ~ BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht cloor Jan HTJYGHE BUREEL DER KLEINE ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Donderdag 25 iuni 1314 Frijs per nutnmer: 5 cenflemen 45e jaar, num. 148 Telefoon «94 FONDSENBLAD Telefoon AAHUO^DICinGEH : Voor} aile aankondigingen wendc men zich ten bureele van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCH LAND Hande], Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN lit S CHIC IJ Y IN» SI» KM S ...

Het nieuws van den dag

I^bonnementen > jiuden : 4 frank. * Pep. jaab. 6 frank. Tki HoUand » . 11 - (.,rdeandere landen van het postverbond • . 20 — BESTUUR EN OPSTEL.: Zandstraat,16, Brussel TBLBFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYG-HB BaBraCTBai3Ka«ima5:3;'CTS5B^,naaM«BBaBBBaBBa3g»'"'g™ BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel ...

La tribune congolaise et La gazette west-africaine

Jeadx 18 Juin 19x4 I •» .V ' i\ le i\ uméro : 10 centimes (tuanyfir : 15 centimes) 13mc Année bi* V\ LA TRIBUNE CONGOLAISE ET LA GAZETTE WEST-AFRICAINE. HZ© tocL om-ad ai re Directeur : JEAN PAUWELS VILLA SYLVIA, Avenue; des Cottages VI EUX-DIEU-lez-ANVERS ILes manuscrits ou articles non publiés sont détruits La plus grande discrétion est ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE GAND abonnements : RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES» BELGIQUE : 16 francs par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 frases pour trois mois 3, RUE DE FLANDRE. 3. GAND L , . Pour l'étranger, le port en sus TÉLÉPHONE 685 au bas 6 la dernlere Pa8e du journal. Les Barbares d'Europe Les cléricaux s'apprêtent à fêter, dans ...

De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der...

DE METAALBEWERKER MAAISTDELIJKSOH: OIRGkA~A.:N" van de Centrale der Metaalbewerkers van Belgiê Geene rechten zonderplichten Administratie : Volkshuis, Jozef-Stevensstraat, 17, BruSSel Geene plichten zonder rechten ' 37,000 Exemplaren | | 27,000 leden q Centrale der Metaalbewerkers van België Benoeming van eenen bediende voor de bureelen der ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang. Nr 26 Prijs : 5 Centiemeii Zondag 7 Juni 1914 DE WAARHIED ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ Sleolits li3j clîe cl43 vrJj» lxoiti van anderen lief heeft 1 s» die seelf waa t*-difir. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Veemarkt, 19, GENT ABONIVBM^NTSPRIJS » Voor 3 raaanden Fr. 1-00 Voor 6 raaanden » 2-00 ...

Het morgenblad: volksdagblad

7eJaargang. FP 160 Zonriag 14 Juni 15)14 ^ uciuioiiàëii utîv nuiîMiief HET MORGENBLAD ^aniccnsSigingen a 4e biadzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » » » » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » 1.00 Begrafenisbericbt, » 5.00 ' VOL.KSDAGBLAD Allô mededeelingen te zenden aan M.' J. BAMPS, ...

Le courrier de Bruxelles

Jeudi 18 juin 1914. ABONNEMENTS t mu towt traîna BELGIQUE. . ft 10.00 5.00 3.60 HOLLANDE . .1 19 20 0 60 *.80 LOXKMBOUHG OMON POSTALE 30.00 15 00 7.80 5 CENTIMES n» ton» pat mis wwtt TtlLÉPHONB SABLON 1784_ ——— LE COURRIER DE BRUXELLES 53*annS«. —S' 169; ■* BUBBAXJX « A BRUXELLES a 52, rue de la Montagne A PARIS • Jo, rue ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e Jaargang. 150 uinsaag il Juni 1914 2 ossiiiemen het nu m mer HET MORGENBLAD ^aRtosîdsiingëîta" s ^ 4« bladzijde. — per kieinen regel fr. 0.30 B Financiëele, » * * • 1-001 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 | Reclamen, » » » » 1.00 g Begrafenisbericht, » 5.00§ VOLKSDAGBLAB Aile mededeelingen te zenden aan m; J. BA.MPS, ...

Pages