Your search has 386 results

a-z index of titles
  • 1915-08

Filters

Publication date
1915386

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37* JAAK Donèdag 19 Âugustus 1915 W 195 " y '-m DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureelen ta Gant nr 18 Ketelvesï Bericht aan delezetfs Heden verschijnt uvv blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, b|yft twce ceniiemea» Postpakjes. Aan 55 behoeftige krijgsgevangencn in Duitschland werd gisteren een. postpalqe ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

■i^l* <> > si^lu /<f / SteendrHkkerij JJ^^Boekbinderij jan boucherij — 22 = HOPLAND, Antwerpen doodsbeeldekens met of zonder portret PLAKKATEN Omzendbrieven, Rekenlngen enz. 29 Auqustus 1915 Nr41 GEIL1 USTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Papierhandel jan bougherij = ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Dimanche 22 et Lundi 23 Août 1915 Le numéro 10 centimes Cinauante-huitième Année - No 17.39 & RÉDACTION N^fN\4, ^ VLEMINCKX'14 .7 Envers ^^^^éléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligni 1 franc la ligne sur ...

De Belgische standaard

l"'" Jaar. — N" 139 Vijf centiemen het nummer Zondag 29 en Maandag* 30 Oogst 1915 De Belgische standaard Door Taai &n Vol* f.J> ^rSfcLCarvtî' 3JLa.49l3L) Voor God @,p Haarù ôb L&vé Abonnemealsprjjs voor 50 nummera (2 maanden) bij vooruitbetaling : Voor de soldaten : 2,50 ti. Voor de niet-soldaten — In 't land 3.50 ...

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

1ère Année- -No. 12 Dimanche, 15 Août 1915 In Belgique Aonbelle ABONNEMENTS: Rovaum Uni. Continent 1 an 12 sh. 15 !r. Téléphone Holborn 212. 6 mois 8 sh. 10 fr. 3 mois 4 sh. 5 îr. On s'abonne : 43, CHANCERY LANE, LONDRES, W.C. .... j ■ Tout ce qui concerne la Direction ou la Rédaction doit Le NUmePO Hebdomadaire ! être adressé à Mr. ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 49 AOUT 1915 O^CD PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 5 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES PAIX OU GUERRE ? — A PROPOS DE LA RÉCENTE ENCYCLIQUE PAPALE S. S. le Pape se rendant solennellement au ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Bratcster-U ltgeeÏ3t«» Sara: MaatschappiJ H ET LICHT bestuarder t jp. PE VISCH. L«debers-OeiH . . REDACTIE . . MJM1NJSTRAT1E HOOGFOORT. 29. GENT VOORUIT Orgam der Betyiscke WerkUedenp€èt4i/\ — Verschiin&nde a/k dagen. ABONN EMENTSFRIJS BELQIE Drle masndcn. , « , , fr. 3.25 Zc3 tnaaradca » , . . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Men ...

De werkman

n f Lars VonVed Amelia is in 't Gevang bij haren Echtgenoot. Ziji dood is geteekend ; nog 24 uren ; Ameiia gaat bij dî overgrootvader Knut, 104 jaren oud. IHoofdopsteiier.Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. H Boekdrukkerij der Werf, 2 snelpersen, ff goede en spoedisre bedieriinir. ...

Het Vlaamsche nieuws

Inonda g 29 Augustus 1915. Eerste Jaarg. Nr. 226 Prijs: 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Hwwt tfc&ftt tage'icht maest versi^rerd Nieuwsbtad van help®. - "^wcM?tîî t mas! jwsr w««ic , ■ 1, ,ii . .1 1 1 ■— 1 .11 1 -■ - ■ ■ nr-...,.. 11 - " ■ -fi.v , CABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DrNkster-Uttgtefatef |am; Meatschappij H ET LICHT btitvirdtr s p, PC VIS CH. Utdeb«rg-0*nt . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E ROOGPOORT. 29. OENT VOORUIT Qrgaan der BeScjische Werkiiedenpartfj, — Verschjjnende affe a'agen. ABONNEMENTSPR1JS BELQIE Drle maanden. . , , , fr. 3.25 Zes maanden , .... fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert ...

Het Vlaamsche nieuws

■ Zontifeg 22 Auguste* 1915. Hèi&it» j&âu-'g. Nï4. Frij& ; 5 Ce&tiemesa dUor geheel België Het Vlaamsche Nieuws instelicht ©n meest ver&préid Nieuwsbfed «elglft, • Verachtint 7 tnaal per week AB0NNEMENTSPR1JZEN F'er week 0.35 •, Per 3 maanden Ter tnaand 1.60 j Per 6 tnaanàea Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN BEN ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Mtat Ixîgellcht ea meast venipreid Nleuwsblad tau Betgdtë». - Vanchi|nt 7 maal per wmste, ABONNEMENTSPRIJZEN AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : AANKONDIGINGEN Pei week 0.35 Per 3 maandem 4.— a„,î htrt,1rsT»*e triw nra.t nni -*rt\ri Tweede bladz., per regel 2.50 j Vierde bladz., per regel.. 0.60 )Vr innand 1.60 . Far ...

Pages