Your search has 367 results

a-z index of titles
  • 1915-11

Filters

Publication date
1915367

L'indépendance belge

S6èxne année &i _ «10 L'INDÉPENDANCE MYAUME-UNIi ONE PSNNY BELGE. CONTINENT î 15 CENTIMES runi 1 awrtp « n CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: TUDOK HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. U' iLACk .DU LA BOL'Kbt,. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: ' 238 75 et LONDRES, {MERCREDI 24 NOVEMBRE 1915. abonnemen: (3 MOTS, 9 SHILLINGS, \ ...

Vooruit: socialistisch dagblad

m 1 Drukstcr-U itgeefster 6*m: Maatschappij H ET LICHT bestuurder t ». DE VISCH. Ledeberg-Oeirt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE H003P00RT. 29. GENT Or gaan der Betgische Werkliedeiipartif. — Verschjjnende aile dagen. ABONNEMENTSPI^jS BELGIE Drie rrtaandca. . . , , fr. 3.29 Zes maanden fr. 6.30 Eenjaar. ...... fr. I2J0 Meo abonneert zich op aile ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

m /Ait seaaaCM EaUrim 13 Hôrakr 1911 «es» m' jL,ggg*2gg**«-g^^ —u. ^Lijjjg_jLÂaa^LigLu I* £70 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE KLS1SE PATRIOT B«r«?elea fa ffeaÉ kp £3 lieSelvôsâ Mina» in, Ééé yiiîsrts teriiM BSKSfBMAÏfflSlS. i. Voor het op^am-'eo en verladea van eSka?s. $a* tapies en beukenotea, worden vatgewae fcedTa- en toe^estaan, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

s?* mm |MI .11 .11 . Il mur <r—- Vrijdaj? SB îfovemkr 1915 W .281 DE GENTENÀÀR = DE LÂNDWACHT DE ELEINE PATRIOT Eupeeîen te Cent np lâ Ketelvasi filîicieÉ 1Mb tendit! i. B!jvo®S9«l tôt de Vérordaniag W° 81, § 1. De t kst van § l verkrïjgt het yolgeade bijvoegsel : « De Haaçsche Conventsen r.ijn fcuermede n^tuurlijk ni< t ...

De Belgische standaard

Door Taal an Volk Pqqp God aiiHaard m rMiiâ AiK>Bn«»entjtprl)» voor 60 Buantri (M ma«arf«aj bli toornllktullïm ! Vsor de KoldatM : S,è0 tt. Vnot (5e ctet-aolâàtM — in '» !*■*•( *.60 /r, ; »n(U» »l Uad : *.00 ft. Sedieo meer exempitren **n clk nommer worden g«*ra*td, wordt de abonnemeaU-prij* tninder. ^ ^ Botuurd.r : ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the înfltteritiaî Belgian news-psper qow enjoying the hospitality of fgfot Staa&arlS waa Tetnoved to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thomands of refugees frorn Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I £5rste jaarsamg wo. oïïïîsda^, 33 rwoverailber 19l£» s cent. DE VLAAMSCHE S EM I cm volk zal ni et vergaan.' ALGESV1EEN EELGISCH DAGBLAD Een dr actif maakt mac ht DIRECTIE EN REDACTIEs PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM, Telefoon No. 9922 Noord. Onder leidîng van % Or. RENE DE CLERCQ en Or. Â. JACOB. ABONNEMENTS PHI JS (by ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 4305 — Gesetz- und Verordnungsblatt UitgegeTen door de politieke afdeeling bij den Generaal gouverneur in België. Gedrukt in de drukkerii van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche 6traat40. . , Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgié verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buiteniand bij ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé en 1905. - N. 17. Edition de guerre. Prix : 10 centime». 15 NOVEMBRE 1915. LA ORBEILLE IOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL . . • t Bureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 4293 Affilié à l'Association de la Presse Financière Belge. LE JOURNAL « LA CORBEILLE » EST EN VENTE A BRUXELLES AUX GALERIES ST-HUBERT ET DANS LES KIOSQUES ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer i3. Prijs : 5 Centiemen. November-numraer igi5 (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Men zegt dat 't Vlaamsch te n!et zal gaan.... 't En zal ! Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen i -— Geen rijker kroon Dan eigen sehoon. ABONNEMENTS PRIJS : Men schrijft in op het Bureel ...

L'indépendance belge

S6ème année. L' INDEPENDANCE No, 272 ROYAUME-UN! * ONE PENNY BELGE. CONTiMENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: TCDOR HCUSE. TUDOR ST., LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : II, PLACE DE LA BOURSE. TBJ CDU (311-5 7 et TELEPH.: | 238-75. LONDRES, MERCREDI 17 NOVEMBRE 1915. ABONNEMENTS « * f 3 MOI3. 9 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

87* IAJB Vriidig 18 Sotfmkr i 91 Si IfW' DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Soreelen (« Seat nr S8 KetalveaÉ ; STAD GENT. Stsdelijk Wark der Voediïg. Algemeene uitgaven (sedert 13 Oogst 1914). Aankoop van waren: boonen, rijst, erwten, hominy, maïs-vlokken ; brood ; aardappe- îen, giwi ici , stuurskosten fr.l,503,443-o7 Vleesch ...

Pages