Your search has 444 results

a-z index of titles
  • 1916-01

Filters

Publication date
1916444

Het volk: christen werkmansblad

Aile fcriefwîsgelnsgen vr&cht-vrij te KcEdc-ii aan Aug. Van fceghera, uî fgever voor de r.aejnl. jfcsatEcIi. «Drtskkerij Het Volk», eer^-eeg, n° 16, Geat. JBxrft-eî voor West-V!aaadfraj,î Êaeton Bossuyt, IteeoEetten-Strfc&t, li, Kortrijk. Bxireci van Antwrpen, Brairait eu Limburg : Viktor Knyl, T*ait#lïafct, S, Leuvea. HET ...

Het tooneel

5 Centiem per nummer van minstens zes bladzijcien HET TOONEEL , , VIr „ Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen „ , . , I Jaarirang. Nr 8 8 Januari 1916 Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt i en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Een iNieuw Leven = Een Avontuurtje in den Mist Het Meisje van ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

2 DE VRIJE STEM. Waarom durft de opstelraad van dit onbeschaamd blad niet in de « Antwerpsche Courant » melden, dat deze ook dààr gedrukt wordt. U noemt die laatste een afgietsel; ja, dat is het, en een afgietsel dat zijnen oorsprong niet durft bekennen. Neem een nummer van beide gàzetten : zelfde artikels, zelîde letterfouten, zelfde ...

L'indépendance belge

S7éme aimée Kl- 1C L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE BELGE CONTINENT: {5 CENTIME: (HOLLANDE: 6 GENTS.) I ADMINISTRATION ET REDACTION: IUDOR EOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.-TELEPHONE: CITY 3960. * 13 mois, 9 shillings. ) -ONDRES, SAMEI 22 TANVIER 1916. abonnements: \& mois, n shillings. [ Conservation par le Prog LE GOUVERNEM Le "Moniteur ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher elgifcher ^riîffcïets Set St[gif<$< ftnritt erfd^eiat t* Si8fftl tâgli($ (aaS) SanatagS) (totimal (bit Haêgabtn A oub B). 25it Gt|le «nSga&t (A), ta btatftljtr Surfit, tijdjeini jtbcn 3!t!<?)tnltt«s. ©raii8« Btilagta btefee HaSgait EitaStagS anb grtitagî „®clgiff<je» 9iIbet=St!tict". SonntogS „$it ...

L'indépendance belge

87ème année. No. 18 L'INDÉPENDANCE BELGE ROYAUME-UNI : ONE PENN\ CONTINENT: 16 CENTIME (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: fODOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. u- FJjAOji' ■D-fci TELEPHONE: CITY 3960, TELEPH.: 1 238 75 LONDRES,'VENDREDI 21 JANVIER 1916. , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: 4 6 MOIS, 17 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. - N° 474. Edition B CINQ CENTIMES SAMEDI 22 JANVIER 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois s Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que -des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3® Année, - N° 483= Edition g 6IHQ GEHflliiS LUNDI 3f JINVItR 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger i mois : Fr, 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique ît à l'Etranger n'acceptent que dés >bonuemcnts TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les ! Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. Ou peut s'abonner toutefois ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

^22^AN^BE^—~ Série nouvelle. — N8 446 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FROUT) Samedi 29 Janvier 191S RÉDACTION & ADMINISTRATION ÎEto ros d« !a Bourse — LE HAYRE Téléphone :Le Havre n" 14,05 Directeur : HSPMD HSÏÏEAT Tontes tes communications concernant la rédaction doivent ctre adresse« sSu',rue de la Bourse,Le ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1000 Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgisns. Wet- en Yerordeifngsblail voor de bezellc strcken vas Relgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Ultgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsblad, ...

Belgisch dagblad

lste Jaargan^. ZATERDAO 1, ZONDAG S en MAAWDA» 3 JAWUARI 19lO. aVO. Q2. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losee ftummers: Voor Holland 5 cent froor Buitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht 89, Telef. Red. Adro. 7488. BELGISCH DAGBLAD * ' ^ ^ "» Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredaoteur : L. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the înfluenrial Belgian newspaper now enjoying the hospitality of Sîfe S>tinjfon$, was reznoved to tkis country after the destruction by ths Gennans of ils Antwerp offices- Through îts appearance in conjunction with tbis paper tbousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

Pages