Your search has 551 results

a-z index of titles
  • 1917-07

Filters

Publication date
1917551

De Belgische standaard

ilBOIBEMElTIBUS —:o;— Yoot Soldatea: i imaaivi tf.1.25 amaanien a 5° 3 maanden 3*75 Jfiet Soldaten in 'i land : X maànd fr.1 / 5 % maanden 3-50 j maanden 5-2 5 Suiten 'i 1 and : jmaand fr. 2.50 g maanden 5.00 j maanden 7-5° si | OPSTEL ;ï> EN j'i BEHEER .! yivLÂ ;,| «JU* Coquille» Zbbdijk DEPANNE : | Klelne aankott-f | digincen : |j ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

®tfïe Mmgate (M) Ptelg 10 Pfennig, Belgifcher Rurier ^rlîffcïeis S«»etflifS« Satiei erf$«ta< in J5rflH«l «bAi# (aa$ «anatag») |>»eiœoI M|n Koatag SDimittafl. Sic (£ ï ft e H a 8 a a & « (A) eifdieiat iebea ïtadjaiitta». $ie gtatite « a ♦ a a b « (B) c£[i§eint motgtnî. Gittfettïiuugeti ftnb aat aa bit ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dîsnanchs 1" Juîlîsi 191T SOTTBJTAL QUOTIDIEN — Le Numéro : 15 Centimes W-J-*t-m., .-v-vi,^■ cmt^w-mr-cra-^ 'jc»'j«.»/^r=-7ç'-yTjaJ«.T"l,_ .■!-■-■ V <r-l -*■-?.. '".■jtiMBBifc.- ■yuTTttrr--- 'ri' /Vq«yA*r-' T. - r WBterWStïraHH»n 4° Ânnëè." — M0 ©44 PRIX DES ABONNEMENTS I mois (juilîot, août, ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 30. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag\ 29 Juli 1917. De gazet van Leven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINGaTE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn opstel. ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 45 — 21 Juli 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Hebben wij Vrouwen noodigop het Tooneel? VICTOR DRIESSENS in «ROBERT EN BERTRAND». Mijnheer de Redacteur !... — Met groot on-genoegen — haast zou ik gezegd hebben : met verontwaardiging — heb ik het artikel gele-zen, waarboven uitdagend ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMES 1R1ELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 j uillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou même pour le dernier mois de chaque ...

Het volk: christen werkmansblad

ZêYenaTwfaîigstê Jaap. — H. 104 ... .. •.-..«.ti.m, , -rv,,--.! r -.TTrnr Godsdlenst — Hclssszia — Eigeadosi •Zaiei'da» W Juli 1911 *'1-Jl t" 1 ■ ■ ' 'I' 1 ■ I ' U »W1»— tw,m, I .-r,T AH© briefwisselmgea vroehfc» trij te zenden «.an Aug. Van îsegbem, uitgever voor defcaam}. fiaaatech. «Drukkerij Het Volkn ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zondag, 8 Juif 1917. le BLAD. !»♦« Jaargang No. 15 De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELÂND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per ...

Het volk: christen werkmansblad

Zevonea-Twinllgsîe Jaar. — R, ISO Godsâienst — Hsissezia — Elgenuam Donfrida» 5 Joli 1917 Àfle briefwîssellngea vwsol ♦tJj) te een den aan Aug. Vi Iss ghem, nitgever voor de naan snaatsch. «Drukkerij Eet VoU Mcersteegr, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandere Gaston Bossuyt, Recpllette: tUe.a>t,li, KorUijk, HET ...

De legerbode

DE LEGERB0DE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR. DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of bat.l.erij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. - -— ^————— VERJARING DER ONAFHANKELIJKHEID VAN BELGIË 1917 Zijne Excellente M. Brand WHITLOCK MINISTER DER ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

LE BRUXELLOIS rigoureux blocus. Il esquivait tous les pièges, évitait habilement les plus formidables obstacles. Charles XII de Suède mit à son actif plusieurs lisses de guerre historiques, et Napoléon 1er s'en servit souvent avec succès, quoique lui-même eut, à plusieurs reprises, à e<n pâtir. La guerre de 1870-71 fut émaiBée de ...

Het volk: christen werkmansblad

dUïe briefwisselicgea vracik» '♦rij te cenden .«au Aug. Va® ! jfgpghem, uitge ver voor de naanjy .((ivaatech. «Drukkerij get VoU£>» ■Heereteeg, o° 16, Gent» Eureel voor Weet-VJaanderea) 'Gaston Bossuyt, Rçcojlettea» f|rwt,14, Kortry!*, HET VOLK 1 JJU 'l'* ' * «. «WW "Men sohrijît « ■ fÇpalle posikaatorea aa,a'10J§| ...

Pages