Your search has 551 results

a-z index of titles
  • 1917-07

Filters

Publication date
1917551

Het volk: christen werkmansblad

Allé briefwicscliogen vracht» <viij te zer.dcn ann Aug. Van Iseghem, uitgevc-r voor denaaml. anaatsch. « Drvikkerij Het Volk», JL'eer&teeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandcren« Saston Bossuyt, Recollettea-8trcât,14, Korlrijk. HET VOLK Men schrljît !t : Opalle postkantarçnaan 10 fr< per jaar. !£es moanden fr. 5.00. Drie ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

Vooruit: socialistisch dagblad

■ V&&ORÛENING s.jîtrefjfendo ds oprichtlng ta:ter- Hoogere . H Land- en Tuiiibcuwschsoi bij 'a Rîjks Universiteit te Gont. Artikel ;. — Buiten de krachtens de organieke wet ? H van 4 April îScsO bestaande gestichten voor het onder- ■ wijs in de laiîdbouwkunde, wordt, bij de Universiteit '• I te Gent> eeue Hoogere Land- en ...

Vooruit: socialistisch dagblad

V£RORDEH!NC Sjo4f*ofiencSe de in besîasnemsrsg des oogst vas» «'Hevr-uchtan Door deze wcrdt de eogst vsn olievruchten van dit jaar in 't pebied van het 4e léger in beslaggenomen. In t biizonder wordi er bestemd alsvolgt-, Het inoofrsten van koolzaad, raapzaad, hederik manttdenraJm1. ravison, slaapbol maankopj, hennep en zonnebloemen îs ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4"* Année N. 1009 td. E CINQ CENTIMES Samedi 21 Juillet 1917 A8OHNEMENT^P0STAl, ED. B Bruxelles - Province - Etranger s mois ï Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. I Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 13 Juillet 1917 mmm> t■■ VJ i»r_? T-ty^v-'ry.y>E—■- :^W-'jbV^ JOURNAL QUOTIDIEN — Le Numéro : XO Centimes 4* Année. — rî# 956 rfMBiiu flwiw iiiinii«aestseEanftji„.m^anB—— unw PRIX DES ABONNEMENTS 2 moi} (août, septembre), fr. 5.10; 1 mois (août), !r, 2.55. Les demander d'abonnement* sont reçues ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

fi" 9«t0. 3ulie-®098t t9l7 DE GOEDENDAG UHAC05£ STODCtlTEfi JI.TGEGEVEN DOOR JONâ VLAANDEREm ** # J 23"' ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2/6 voor 3 maanden. Subscription : 2/6 for 3 months. Yoor de Yereenigde Staterf: 50 cts. Yoor Holland : 1.23 fl. Yoor aFrankrijk: 3 fr. Yoor de soldaten: 1/8 of 2 fr. Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. e, ïaargang, Nr. 42. (Blz. 2003-2010.) Oplage: 10,600. VRIJDAG, JUKI 5, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Het Taylorisme en het Socialistisch standpunt IX Als sociaal-demokraten staan we dus rechtstreeks en onwankelbaar tegenover het Taylorisme, evenals we gezworene vijanden ziin van het Sweating-systeem, stukwerk, entreprisewerk, Rowanstelsel voor de Staat s werklieden en aile andere stelaelfi die naar verdeeling Tan de werbendc lu.isse en ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

14 Juli 1917 Nr 28 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekhlad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INHCHRUVING«PRIJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Lusemburg. . » 5.50 Voor andero landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Informations belges

INFORMATIONS BELGES OBSERVATION IMPORTANTE v/o<}iàKyMiiun inruKiMnic h Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Berde jaargang Nr 34 Prijs tt ceatiemen Crent 8 Juli 1917 hoofdredactie : vrou wensecret a ri a at MET MEDEWERKING VAN HET algem. secret aria at EN HET WERK DER v olks bibliot heken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» abonnements : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weskblasl voor oras ...

Pages