Your search has 552 results

a-z index of titles
  • 1917-08

Filters

Publication date
1917552

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 49 18 Augustus 1917 Jtseheer en Kedactie : Kerkstraat, Lô, Antwerpen 10 Gentiem Heer' GEORGES VILLIER., De Positie der Tooneelkunstenaars Voor enkele jaren hield de Hollandsche actrice Carolina Van Dommelen eene voordracht in eene Vrouwen - vereeniging, over de positie der actrice. Die voordracht bracht veel beroering' ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbfad voor Landbouwer* ultgegeven onder medewerklng van het Duitsch Generaal Gouvernement in België Nr 22. Opstelraad en vcrzending : Keixerl. Duitsch Beatuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10. I Druhherij : Sta&tsdrukkerij, Lcuvensche "weg, 40. Brussol, 1 Aug. 1917. ÀÀNKONDIGINGBN : 30 centiem do kleine regel. Bijlafen, ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 47 4 Augustus 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem Dit nuramer bevat 6 bladzijden HEER LOUIS BERTRIJN als «Frederi». Foto René Loutliic, Carnotstr. 113. MEVR. M. DILIS - BEERSMANS Roi van «Rose Mamaï». HEER KAREL CANDAEL Orkestleider. Het Meisle van Arles Openluchtvertooning van Zondag S ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 11 Augustus 1917 3d" JAARGANG nr to STNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD Orgaan van den Anfwerpschen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden De redaktie bchoudt zich voor, ingezonden stukken ai of niet te plaatsen VERSCHIJNT B1J GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Een spoedige Vrede? Naar ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt *7r maal in de week AANKONDIGINGEN: ç„r 6én maand 1 76 m 3 ~ fl0r6maand |a_ Voor één iaar Redaktie, Beheer en Aankondigiogen s ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELÏIA AD : | «al VERHULST, Dr. Aug. BORMS Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste mcdewerking van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB Elke medewerker is ...

De legerbode

DE LEGERBODE 1%-fc JI X JU-T 4JJUU ""*£> f MX M. Sx? AJL «~V «-SfcWjl r ^ •~iwaLM.mjm.~-vm m. ^ ^ Dit blad is VOOR DE BELGÏSCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, ot batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. ! r i ■■!—■ I TYPEN EN SCHETSEN VAN HET FRONT I H et Kiekensko Het was ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 20 Août 1917 _journal, quotidien — Le Numéro : lô Centimes _ 4* Année. — M° 993 P;i5X DUS ABONNEMENTS 1 mois (saptembro) . .... 4 , lr.~2.55* Lei demandes d'abonnement sont reçues exclusivement par les bureaux et les facteurs des postes. —• Les réclamations concernant les abonnements doivent itre adressées exclusivement aux ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4me Aimée N. 1032 - Ed. H Lnisdi 13 Août 1917 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

—"'jjo iviimero : 10 (Jentîm.33 . î . i ; ^ : . m 4° Année. —' N* 984 PRIX DES ABONNEMENTS 1 mois (septembre) . • • . . J • tr, 2.4S5, Les demandes d'abonnement sont reçues exclusivement par les bureaux et les facteurs des postes. — Les réclamations concernant les abonnements doivent dtrg adressées exclusivement aux bureaux ...

Belgisch dagblad

JFT A~A1Siy^.&' S© ua&XJGS-TJ^TTU^ t X917, l^o. OP3&Ss BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse nanmers. Voor Nederland 5 cent. TMr Bnitenland 7'/j cent. Deo Haag, Prinsegracht 126. Teiefoon Red. en Admin. 7433. » /J • Verschijnend le 's»Gravenhage, elfcen «erkdag te 12 ure middag. ...

Belgisch dagblad

2cIG ^aargang1. WOEN8DAO 25 AIK3-USTUS 1017> IVo. 283?-, ___________ •: BELGISCH DAGBLAD A.BONNEMENTEN. fer 3 maanden voor Nederland 12.60 franco per post. Losse inmmers. Voor Nederland 5 cent, voor Buifcenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. Verschijitend te 's-GraveeiSiage, elken werkeiag te 12 ure ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig 5roeife lgt®tgett'2fitsgctôe (B.) 10 pfennig Belgifcher Rurier £&r.iiffelets $et © tlQfftit 8a«f«r crfdjeint to SrBficI tâgtt$ (aucft SonntoQô) jtotfmaî ûnfe«t SJÎoofoo •otmittao $t# ® » f! e 0o8flob« (A) «rfdjeittl |et»ct» SEacfjmtttag 25i« 8 t» * 111 QaCgobi (B) tsft&eini aiotflcnô ®»of«n&ung«n ...

Pages