Your search has 360 results

a-z index of titles
  • 1915-04

Filters

Publication date
1915360

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

lere Atîtlëè IM°; 163. 5 Sefits (iô Centimes') Dimanche i avril 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien, du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IV.Z. VOORBUROWAL 334-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

Le courrier de l'armée

LE COURRIER DE L'ARMÉE - - . . -rtf Ce journal est destiné-AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batter^* reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. II faut en finir ! Ans époques ies plus critiques de son histoire, l'Angleterre, la grande et noble Angleterre, eut toujours a sa tète des personnalités remarquables. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

PGfStë~«ïàargaîïé woensaag ai Apriï 1915 S cents DE VLAAMSCHE STEM algeaiben belqisch dagblad Een voik zal niet ver gaan! Eendracht maakt machtl REDApflLEIsfTRAAT 31° AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. pe viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens 0n vier bladzijden. Abonrjementsprgs by vooruitbetaling : ^ Voor ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

i T A A n A lVT/~ APRIL 1915 y J Nr 6 26. 5. 15" DE WEEK MÊlu*mTmmù BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar lîuitenland : 10 franken het iaar ' ' ■ GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN ir prMTirR*r\T urT jvTïTRfluarn BËHEER1! C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 1 2, Brussel HARE KONINKLIJKE HOOGHEID VICTORIA-EUGENIA VAN ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAOSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ ZONDAG 4 APRIL 1915 N'-3 Prijs : 5 eentiemen Reinaart-De-Vos De geschiedenis van Reinaart De Vos leeft nog m de herinnering van ons volk, maar weinigen lazen het mees-terlijk gedicht aan Remaart gewijd. Het oud vlaamsch maakte het lezen ervan moeilijk, maar de beroemde Vlaamsche dichter Julius De Geyter ...

Het volk: christen werkmansblad

Ïijfen-Twmiipte Jaar. — N. 104 ■ i - _ . - Goésdisnst — Hnisgszln — Elyendom Donfeia» 1S April ! 915 Allé briefwisaelmgen vracht-vrij te zen den &&n Aug. Van Ioeghem, uitgever voor cfe naam.1. ïnaatsch. « Drukterij K®fc Volk», Mcersteeg, n° 18, Gent» Bureel voor West-VI aidèrent Gaston Bossuyt, Recol&'i.ten-straat, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnik3?er-l> ltg«eïste» Sasbî MaaSscbappsj ïf ET LfCHT bcstaarder » p. DE VISCH. Leicbcrg-Qcnt . . REDACT1E . . ADMÎNÏSTÎIATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ûrgaart der Belgfeche Wepkliedenpaptîj* — Venchijnende a!k dagert. A8QNNEMENTSPRUS BELGSE Or te macedea. , . , , fr. 3.25 Zes maandea • . . . . fr. 6.50 Ecnjaar. fr. 12.50 ...

Het volk: christen werkmansblad

'■ ■ ■■ ■ imhimthirnrinmtwTtya-aîtirrtTaTt'T r^Vrf 'i rîiT Vn lïijfen-TwiflîigsIe Jaar. — B. 97 *- ■ Godsâleast — Hnlsjeili — Eigendom Doslerdag, 8 April J9Î5 Allo briefwisselingen vracht- | vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 3 Avril 1915 Samedi 3 Avril 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION K, Rue Montagnode-Sion, £î, BHUX.ELLE9 Bureaux : de 10 à tf heures JOS. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s lO CENTIMES I La petite lignv fr. 0.40 1 Réclame avant les annonce» 1.00 ANNONCES Corps du journal . i . 4.00 ) Faits divers 3.00 ; ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 8. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 21? April 1915. Een blyde dag Het feest ving aan met een blyde brok muziek Wy hadden dus ons verlangd feestje. Het zal en de virtuositeit waarmêe het werd uitgevoerd misschien iedereen opgevallen zyn wat heilvolle belooft veel voor ons klein gevangenorkest. uitwerksels het ...

L'indépendance belge

Sfôtne année. Nd, 94 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. 11, PLACE DE LA BOUESE. TELEPHONE: CITY 3960. Téléph.: \ ,33181-7" LONDRES, JEUDI 22 AVRIL 1915. [REGISTERED AS a ^ nlwspaperj conservation par le progres. SOMMAIRE. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belgisohe Werkliadenpartij — Verschijnende alle dagen. Orakster-UitgeeTstcf pua: Maaîscbappij H ET LtCHT bestuarder» P. DE VISCH. Lctfeber£>Of«l . . SREDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOaPOORT. 29. CENT ABGNNEMENTSPRÎJS BELG!£ Drie maanden. . . , . fr. 3 'at-£es maandea » .... tr. 6.50 Een jat« ....... fr. 12.50 Mct ...

Pages