Your search has 360 results

a-z index of titles
  • 1915-04

Filters

Publication date
1915360

De Belgische standaard

De Beloiscïe Standard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land mWWW—IWW IWIIi.i JIWi« KWM» WMMMMMMMOMMMMMHi « DE BELGISCHE STAHOAARO » vers&hijnt 4 maal te week. Abonncmentsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 7 land 4.50 fr. Indien metr ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls, 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No- 32- VRIJDAG, APRIL 30, 1915. Price Id. BELAHGBIJK OORLOGSNIEUWS, SOLDATENKBONICK. Paaschplicht. 4TT De gewone ...

De stem uit België

negiswrea ai mt iscnerw roat (/met as a neuxp EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 94. voor drie maanden, 1s. 9d. for t&ree monthi Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 29. VRIJDAG, APRIL 9, 1915. Price ld. HULDE AAN ONS ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME 'ANNEE. - N4193. Tî-agra Snat'Ré 58,COQ ©*ewpl»¥e8 O0NQ ■©ÉMVBBfiB® !3®SY"®K ••• DIMANCHE 11' AVRIL 1915. LE BRUXELLOIS -^soisrivEci^îc-.sBcswsrs : 1 mn, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs. 1 mois, 2 francs. ^roTo^sxss,! QÏTXO' SlcLioaa. ±3a.cio;?p>o:Kï. €LsuxxX RÉDACTION, ADMINISTRATION, ...

L' illustration

ZEPPELIN POURSUIVI PAR UN BIPLAN FRANÇAIS Covvripht Dailv Mail. — Reproduction interd'te. D'après le Daily Mail, qui nous en a cédé le droit de reproduction, cette photographie aurait été prise d'un second avion qui poursuivait également le zeppelin, le matin du dimanche 21 mars, bien loin derrière les lignes allemandes et tout près de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belgisohe Werkliadenpartij — Verschijnende alle dagen. Orakster-UitgeeTstcf pua: Maaîscbappij H ET LtCHT bestuarder» P. DE VISCH. Lctfeber£>Of«l . . SREDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOaPOORT. 29. CENT ABGNNEMENTSPRÎJS BELG!£ Drie maanden. . . , . fr. 3 'at-£es maandea » .... tr. 6.50 Een jat« ....... fr. 12.50 Mct ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnik3?er-l> ltg«eïste» Sasbî MaaSscbappsj ïf ET LfCHT bcstaarder » p. DE VISCH. Leicbcrg-Qcnt . . REDACT1E . . ADMÎNÏSTÎIATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ûrgaart der Belgfeche Wepkliedenpaptîj* — Venchijnende a!k dagert. A8QNNEMENTSPRUS BELGSE Or te macedea. , . , , fr. 3.25 Zes maandea • . . . . fr. 6.50 Ecnjaar. fr. 12.50 ...

Het volk: christen werkmansblad

'■ ■ ■■ ■ imhimthirnrinmtwTtya-aîtirrtTaTt'T r^Vrf 'i rîiT Vn lïijfen-TwiflîigsIe Jaar. — B. 97 *- ■ Godsâleast — Hnlsjeili — Eigendom Doslerdag, 8 April J9Î5 Allo briefwisselingen vracht- | vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

i T A A n A lVT/~ APRIL 1915 y J Nr 6 26. 5. 15" DE WEEK MÊlu*mTmmù BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar lîuitenland : 10 franken het iaar ' ' ■ GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN ir prMTirR*r\T urT jvTïTRfluarn BËHEER1! C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 1 2, Brussel HARE KONINKLIJKE HOOGHEID VICTORIA-EUGENIA VAN ...

De legerbode

27 April 1915 ' Nmmer HIO 1 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compag-aio, escadron of batterij ontvang-L tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Roemrijke Bladzijden De Eerste Ruiterij-OMsie en de 4* GeiwgÉ Brigade te Haelea '12 Oogst 1914) II y* ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 6. KONING ALBERT-NUMMER. 1ste Jaargana. - 3 April 1915. fflHH Jjfjjg^ voorBelgié enNederlarvd!^^^ï!Sasss==sï^^^^^ VTeeltblad onder Hoofdredaotie van 1>jt. JOZBP CRETS. ST R Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam, ^ __ ___ ABONNEMENTSPRIJS : , -I - ADVERTENTŒN : __ __ , , , . Y VOOr Vlaanderen! Per 3 maanden, franco ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 14 Àpril 1915. Eerste Jaarg. Nr 90 Prijs : 5 Centiemen door gcheel België J» «jL JGLi nJLn Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht eo^meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ÀBONNEMENTSPRUZEN : Per weafc I.SS I Per 9 maandee ., .. 4.— far mm and (.M | Per 6 maanden «.M Per jaar ...... )4 — IBESTUUR ...

Pages