Your search has 356 results

a-z index of titles
  • 1916-03

Filters

Publication date
1916356

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 26 Maart 1916 Tweede Jaargang Nr 19 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLATSD 30, Antwerpen, Abonnement : 5.00 fr. het jaar FAMILIEBLAD -A.s.ïil5:ojad.isriïiS"Qri. : Laatste bladz.,den regel 0.30 Rubriek OVER ALLES d.reg.1.00 Financieeie aank. 1.00 Vergaderingen, HaDdelsmaat- Begrafenisbeiicht 5.00 schappijen den iegel ,0.50 Dit ...

L'écho de Belgique

Téléphone: Muséum 267. LEcho de Belgique Bureau: 21, Russell Square, W.C. Abonnement : is. 6d« pour trois mois. Subscription : îs, 6d, for three months. lre Année.—No. 5. JEUDI, MARS 9, 1916. Pour la France : 2 fr. Pour les Pays-Bas : 1 fl. Prix ld. LES RUSSES VICTORIEUX EN ARMÉNIE. Pourquoi on n'aime pas les Allemands ! Nous savons bien* ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Nevvspaper Telephoon: Muséum 267. 2X Stem mr 12 Bladz. «ËjDelgte Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.-Nr. 25. VRIJDAG, MAART 10, 1916. ; Price ld. DE VERWOEDE STRIJD 0M VERDUN DUURT V00RT. De Duitsche Kulturkampf ...

Belgisch dagblad

le Jaargang. - O*. - ■ "HT |TT -r -"tiww ZOTVDAO 12 eiL MAANDAO 13 MAART 1910. ï*o. 153. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losae nommera : Voor Holland fi cent . foor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht 89, Xelef. Red. A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. 40 ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 51. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1.? Maart 1916 Een Sprookje. niën en haar heil en vrede en zaligheid aanboden. Als Leentje op een blauwe, heldere nacht, aan En ze verstond die uitnoodigende liedjes niet, den zoom van 't mooie boschje, wakker schoot die haar moesten inleiden in een hoogst geluk midden in 't ...

Het Vlaamsche nieuws

12 Maart igi6t Tweede Jaarg. Nr "Prlitfe t fi #4 fur*** irAkMl 'Raie let vlaamsche nieuws -~3f "*■ — - -:***' - -**?*»»- •HV^.JÏW <S3^~*3j®. 3SKW W ^WHKac*: CVE** * h».«j" mor^lîfhf- p« v^.rssnffiid ivîftnwfthlad vais Reliriê. - Vftfschiiiit *î maal oer weêk ■»t !n]ï ABGNNEMENTSPRIJZEN: ■ ?eI aiaaad I.t5 fer ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 206 Verordnungsblatt für das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE Uitgegeven door de Etappen-Inspectie.Het blad verschijnt volgens behoefte en is ter inzage bij ieder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etap-pen-Inspectie, Zivilverwaltung, j aan 20 Pfennig per enkel num-mer. Vt,KUKL?tniIN*j5t5LAU voor het Etappengebied van het 48 Leger ...

De stem uit België

IRegistered at the General Tosî Office as a Newspape Telephoon: Muséum 267. ISggr 12 Biadz De Stem uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement: is, 6d, voor drie maanden. Subscription : 1s, 6d, for three months. 2de Jaargang. Nr. 27. VRIJDAG, MAART 24, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 et*.; ^ 1 A voor Helland, 1 fi.; ...

Pages