Your search has 251 results

a-z index of titles
  • 1914-10

Filters

Publication date
1914251

De nieuwe gazet

Zondag 4 Oktober 1914 i ________—_ 3 CEMTIEMEM, ■ (BUITEEaLABiD 5 C.) 17e jaargang N' 603Q De Nieuwe Gazet -A-A-isrEioisriDxca-iM-G-Eisr = 4<u biadzijde, per kleiaen regel ...... lr. LU» fr'iiiancjtole annoncen . . ....... ._ » 1.00 Reklaam ondsr stadnieuws, <Ioa regel. . . . » UX) Stadnieuws, den regel. .......... • 2.00 ...

Het morgenblad: volksdagblad

T Jaaraana N° 263 Vrijdag 2 October 1914 ^C£iuieiiïiîî», het uuhimer HET MORGEMBLAD jâasskosaïSagïngesa s S 4e bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 | Financiëele, » » » » 1.00 1 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 § Reclamen, » » ». » I.OOg Begrafenisbericht, » 5.00 f 'VOX-.ssrssp.A.ca-^x-.^gk.Tsn» iàe mededeelingen ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

i.itiiaflchè il octobre 1914 5 centimes le numéro 58me année N° 284 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BKLftWOK: 16 Xrano» par an ; 7-60 fntno* f«*r wtx «soi* ; 4 fraise» pour toc» note Pour Fétranger, te port en sut RÉDACTION & ADMINISTRATION : & RUE DE FLANDRE, 3, GAND TÉLÉPHONÉ «68 ANNONCES» Voir le tarif au bas de la ...

Le matin

Samedi 3 Octobre 1914 un ijii ,M QBjATliE - CIM§ CKIVTIME» 21m Année — N° 276- RÉDACTION jt /îEILLE BOURSE, 39 AMVER8 Téléphona Rédaction : S11 j*S£>c>33L7a.&x5a.esTa.-t& : l Un an . . . . .fr. 1S.OO lnvERS < Six mois ..... ©.KO ^ ) Trois mois . . . . 3.KO l Un an . . i » • . ÏS.OO lfrieur < Six mois @.so P1 f ...

La métropole: journal quotidien du matin

i centimes ls ni LA METROPOLE i nlis le liera FMËwmMmM mai mamm^wm ibwigiu B F II II pf| ||ip-i pPflB ÉAJjpf H pj rue des Feignes, 59 - ^ie Annse au v xixî,o «a HBB B B mil En dRUl B B®@ ÂNY1RS Mercredi N® 280 . HAH^H B' L—1'^ ^ÉIf ' Kl 9 H 9 ni ' "** 7 octobre 191-4 Kdl tioïl A 3E3 LA GUERRE Le siège d'Anvers Vigoureuses ...

De nieuwe gazet

Donelerdag 1 Oktober» 1914 3 CENTIEHEII* » (BUITENLAND 5 C.) 178jaargang 6027 De Nieuwe Gazet TE:03STX3XC3-IISrc3-EÂ>T : i ,. , , . vz£7:vrî: :: :: :. Âbûnnementen worden aangsnomen in onze bureeisn : KORTE NIEUWSTRÂAT, 28, ANTWERPEN, en in afie Postkaatoren abonk-ementbn: ider stactaieu-ws, don regel. # «1.00 \ t. _ Per Jaar, fr. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aûaat voor de /eden des Genootsehaps). ^ ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N» 23 VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. \ 2 OCTOBER 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. Men schrijft in bij A. & V. ...

Geïllustreerde oorlogsgazet

October 1914 Nummer 7 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen O.ORLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN Eene kleine schets zegt me meer dan een lang verslag (Napoléon). Le plus court croquis m'en dit plus long qu'un long rapport [Napoléon). Paraît le mercredi et le Samedi ...

Journal des réfugiés: organe quotidien des réfugiés belges en Hollande

Dimanche 18 octobre 1914. 10 centimes. lère année flo. 4. JOURNAL DES REFUGIES Organe Quotidien des réfugiés belges en Hollande. Service télégraphique spécial par nos corres- Administration-Rédaction * Les annonces et les avis aux réfugiés sont reçus Pétr0grade' Boschstraat - Bergen-op-Zo™. P""" La situation générale. A ...

Nieuwsblad van Brugge

VAN BRUGGE Belgische soldaten beletten den Duitschers eene brug te leggen De groote v eidsiag Op het westelijk slagveld breidt zich het front nog steeds uit. Voortdurend hebben de Fran-schen en Engelschen hunnen linkervleugel verlengd, met het doel den Duitschen rechtervleugel om te trekken. Voortdurend hebben de Duitschers daar nieuwe troepen ...

Journal des réfugiés: organe quotidien des réfugiés belges en Hollande

JOURNAL DIS REFUGIES Organe quotidien des réfugiés belges en Hollande. Soi vice télégraphique spécial par nos corres- Administration-Rédaction: Les annonces et les avis aux réfugiés sont reçus pondants particulieis de Londres, Pctrograde, 6g goscilstraat Bereen-oo-Zoom à la rédaction> Boschstraat 68 et chez nos pr'in- r ' Rome et ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR = DE LANDWACHT BE KLEKi'S PâTElûT rasas? > Kousen voor de soklaten Gift van drie paar kousen van Mad. Wed. S..., Cent. Een kilo saaiette van mad. wed. Ysebaert, Borluutstraat, 10, Gent. Mcj. Cosyns, Gent. . . . . 2 fr. « Yoor den Vredc », R. R. Schaap- slraat, 16, Gent 5 fr. j Aile gifteri in geld en in saaiette worden pa*. Sen ...

Pages