Your search has 386 results

a-z index of titles
  • 1915-08

Filters

Publication date
1915386

Het Vlaamsche nieuws

Maandag g Âugustus 1915 Eerste J&arg, Nr. 206 Prijs : 5 Cenfciemeft door g'eheei België Het Vlaamsche Nieuws Het hesst Ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van Beigl<é, * VerschiJiKt ? maal per week .:w--vîrs*. -y~«.-.-.a.- , >— .... . A BONN EMENTSPR I JZEN Per week 0.35 ; Per 3 maanden 4.— t'cr maand ; 1.50 ! Per 6 maanden ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

! JAARGANG WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1915 N' 25 m 1 ® fieiH-LUSTREERB BLAD DE WEEK GEïLLUSTREERD BLAD ABONNEMENT : België : 8 frankrn net jaar Bllitenland : 10 franken het jaar GESCH1EDEN1S, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER: C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 12, Brussel - EEN WACHTTOREN Waar vroeger de onnoozele ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

. ■ jère Ar&tl&& 300 & cents flO Centimes) jviercreai ss août'1915 L'ECHO BELGE •Journsal quotidien du matin paraissant à Amsterdam L'Union tait la Forcer Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées bureau de rédaction. N.Z. VOORBURGWAL 334-240 Téléphone : 2707. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Het volk: christen werkmansblad

Ipf en TwinUgste Jaar. - ■ R 223 Esâsdlenst — B&isgezin — Eipnâom Yrjjla» 13 Aagusli 191S fille bt?ëîwfeèî&>gen vra<3fkt-#Hj te ssenden aàn Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naaml. ibiaatsch. « Drokkery Het Volk», ÎMeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandererr: Gaston Bossu yt, Recolletten-Btraat, 14, ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

V rr-y .===========y== , , =======— =====: Voor Stam Taal en Volk • ; » Qmdal ikVIamiriA ben r BEHEEB EN PUBLICITEITi AMSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) ■ Elke medewcrker ls verantwoordelijk voor het geen > hij schrijft f 12® JAARGàNG - 3STr 204 Maandag 9 Augustus 1915 PRIJS : ft CENHEM PER NUMMER ABONNEMENTSPRIJS ! | voor Brussel en ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

1 aefste jaargatfâ N<3. zonaag, 23 Augustus I91S S CeraS DE VLAAMSCHE STEM ^ volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht REDACTIE- EN ADMINISTRATIEBUREELEHi KALVERSTRAAT 64, bovenhuts, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Nocrd. Onder loiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABO.NNEMENTSPBiErS (b« vooruitbetaling): Voor ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 829 - Gesetz-undVerordnunasblatt for die okkupierten Gebiste Belgiens. Wet- en Verordoningsblad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé ■ Oitgegeven door de politieke Mdeeling bil den Generaalgou-rerneur In België. Gedrukt in de flrukkerij van het Wet- en ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 1 OOGST 1915 Nr 20 Prijs 5 centiemen Dietman en Gouderik {Slot) Op zekeren dag, toen Dietman terugkwam van het land, was zijn broer verdwenen met de gouden vrucht van het werk ; alleen het hoogstnoodzakelijke had Gouderik achter-gelaten. Niettegenstaande al zijn lijden, was Dietman diep bedroefd ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 3sme ANNÉE. SAMEDI 14 AOUT 1915. No- 226. LA GRANDE GUERRE. { CAMPAGNE DE RUSSIE.—PRISE DE tSïEDLCE.—LE PLAN DU GRAND-DUC— Résistance de kovno et de novo- heorgievsk.—'vers la bug—en krgonne— la guerre navale — les negociations balkaniques.— tes raids de zeppelins. La ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 181 L'INDÉPENDANCE BELGE ROYAUME-UNI î ONE PENNY, CONTINENT: 15 CENTIME! ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : TUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LOXDON, E C. u- PLACE DE LA BOURSE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: | 23S-75. ' LONDRES, MARDI 3 AOUT 1915 , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ■. ABONNEMENTS : J 6 MOIS. 17 SHILLINGS. I ...

La patrie belge: politique et littéraire

i" ANNE - N« 3! La numéro: 10 Centlmei Du Dimanche 1S AU Samedi 21 Août 191S La Patrie Belge Directeur : JBAN iS '1* 1515 S POLITIQUE BT LITTERAIRE HPa-r-a-lt; ton s i les c3.ixnstixc3n.es ^VBOOSriTBlVCBlSrTS : Uh an. . . France : 6 francs Etranger 8 francs Six mois . — 4 francs — 5 francs BUREAUX : , rue ides coloitites (Bourse) ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jère Annéi 309 S cents ClO Centimes, Samedi 2S août 1Q1S L'ECHO BELGE I L'Union fait la Forcer Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Bekm est notre mm de Famille. | ^Toutes leslettres doivent Être adressées bu bureau de rédaction: N.Z. VOORBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. _ ( Charles ...

Pages