Your search has 367 results

a-z index of titles
  • 1915-11

Filters

Publication date
1915367

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

îere Année.—No. 25 Dimanche, 14 Novembre 1915 In Belgique Donnelle ABONNEMENTS Continent. 1 an 10 fr. 6 mois 6 fr. -3 mois 4 fr. On «'abonne: 43, CHANCERY LANE, LONDRES, W.C. Tout ce qui concerne la Direction ou la Rédaction doit être adressé au Directeur. Téléphone : Holborn 212, 44Plutôt mourir de franche volonté Que du Pays perdre ...

Belgisch dagblad

Iste Jaargaug* DIWSDAG 9 NOVEMBER 1915 TVo. -47 ABONHEMEKTEIÎ. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse p.u.mmer6 : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 39, Telef. Eed.1 A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

OUD-VLAENDEREN Eerste Jaargang N' a Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel ' ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Een Shrapnell ontploft boven een Loopgraaf in Vlaanderen (plaat) 6i Hoe staat het met den Oorlog ? (Overzicht der Krijgskundige en ...

Belgisch dagblad

liste Jaargang ^ATERDAG SO ^OVJGMBEll 1915 JVo. 5? ABONNEMENTEK. Per 8 maanden voor Holiand f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland Tlt cent Den Haag. Prinsegraclit 39, Telef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAÔNE — CH. MERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVEETENTIEN; Van 1—5 ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Eerste Jaargang Nr 8 Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 =zr= Rrussel ABONNLiMENTSI'RIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 1" CEX'I I EM EN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Oostenrijksche troepen bestijgen het Montene- grijnsch gebergte (plaat) 85 Hoe staat het met den Oorlog ? Beknopt over-zicht der ...

Vooruit: socialistisch dagblad

V ^L/T\. "w JLI Orgarn des* Belgische WeM'edenpartfy" — Wersah/jnende aile dagen. Draksrtcr-U ifc»cefsî#r \m: Maatschapptj SîET LICHÎ bestuarder t P« DE ViSCH. L*deberg-Oent . . REDACT1S . . ADMINISTRATIF SiOOOPOORT. 29. CENT ABCNNEMENTSPRUS BELGIEv D?le masnden. . . , . fr. 3.2S Zea maanden » . , . . fr. 6 50 Een jaar. fr. S2.5(* ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME.UN! « ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) Il 1 —————«■——'1 ' Il III III I —M—tmmmmm~mmm——i ■nu II. ... . . . . ... ADMINISTRATION ET BED ACTION : BUREAU A PARIS: rrrrnOB, EtOTTSE TUDOR ST LONDON se PLACE DE LA. BOURSE. Avrmnn ■« -t-.x-t~.ti tt-m r rt-<A mt-. r- ...

Pages