Your search has 444 results

a-z index of titles
  • 1916-01

Filters

Publication date
1916444

Belgisch dagblad

le Jaai*gang. ZATERDAG 33 JANUARI 1910. No. 109. ABONNlSmjBKXJiiJN. IPer 8 maanden voor Holland f Ô.50 frtmoc m P°®k ïummerej Voor Holland 0 cent foor Bnitenland 7* «ait. DenHaag. Prtaseçracht 69, Telef. Ited. Adm. 7488. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. » Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. y ADVERTENTIEfft Van ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 7 Januari 2916. Tweede Jaarg. Mr 7 Prys: 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid b ieuwsblad van België, - Verschijnt 7 maal per week AANKONDIGINGEN: Psr week 0.36 Per 3 maanden 3.75 Pfcr maand 1.25 Far 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

m- mr IWag 2 ea Mmhg S Jannari 19 f 8 H' g DE GENTENAAR=DE LANDWACHT ^rl|s per nmnmoF ? î? eentieoien. - ■■■■■.- DE ILEUS PATEIOT îupseîeatc Sent r&xe je* a A: IleteÉ DnMe imM , sas. VEF.0RDEKIN6 gïatr a iTead® kaartsix van h®t Baîkasag s'eiefi. • Hé; Verordeningsblad Nr 89 van 26 Novem-fter 1 -V5, wordt opgegeven. Vcor ...

Het Vlaamsche nieuws

ftfoeîisdag 26 Januari igiô, Tweede J&arg, Nr 26 Frijs ; 5 Ceotiemao door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ■ Het beat ingelicht eo meest verspreid K ieuwsblad van België. - Verschijût 7 ma&l per week «se-'7 —Il II» Il ■ I 1811 » il1 WUrfl» V mtWMi *M t i IMiH ABONNEMENTSPRIJZEN : Eer week 0.3S Per 3 maanden 3.75 j>sr ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Nr 11 5 Ceiitieiiien Geiit, 30 Januari 1916 ALLERLEI OPSTEL : ALGEMEEN SECRET ARIA Al OUDE HOUTLET, 34. WEEKBLAD BEtiEE'R : VROUWENSECRETARIAAT PEPERST R A AT, 17. INHOUD : Een Woordje uitleg. — Huiselijke opvoeding. IV. — Voor Moeders Keuken. — De Leer van Christus. X. — Voor de Kleinen : De toe-komstige huishoudster. — ...

Het Vlaamsche nieuws

Doîiderdag 6 Januari 1916, Tweede Jaarg. Nr 6 Frijs: g Ceotieman do®r ^eheel Bdgrië Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht ee meest verspreid h ieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal par week AANKONDIGINGEN : Per week 0.35 Per 8 maanden 3.75 Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— I IL SSMDOTMS^'~'3S35!5tS! '•. TT AFGEVA ...

Steun voor onze jongens! = Audez nos soldats!

Steun voor onze Jongens Hoogstudentenwerking tôt zedelijk heil van onze jongens . .... / '■ ■ ■ — S.K.V.H. — S.U.C.W. — ==^= Tôt hiertoe werden kosteloos uitgedeeld 43.000 vlaamsche en fransche vlugschriften en boeken en 900.000 zegels tegen de zedeloosheid. Een kostelooze leenboekerij werd ingericht van 2500 boeken en vlugschriften ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 2 Januari 1916 5 OrEHSTTXIEIMITElSr Tweede Jaargan: y N' 7 QEILLUSÏREERDE ZONDAGSGAZET .Bureel : HOPLAND 30, Antwei-pen Abonnement : 2.50 fr. het jaar F AMILIEBL AD AankondiginQ-©n : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d.reg.l.C Recrafenisbericht 5.00 Dit nummei* bestaat uit ZES ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar Fr. 6.50 PRIJ5 : 15 CENTIEMEN VIAAHSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch -Geillustreerd weekbi.ad inhoud Twee goede vrienden : De Roode Kruis-ver' pleger met zijn hond (plaat) 209 Hoe staat het met den Oorlog ? Wekelijksch overzicht der politieke en krijgsgebeur- tenissen, ...

L'indépendance belge

87èm© aanée, Ne. 6 L' INDÉPENDANCE BOYAUJVïE-UNf : ONE PEN , BELGE. CONTSNENTï 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BURSAL'A PARIS: ÏUDOR HOUSE, TUDOR ST.. LONDON. B.C. U- PLA0£ DB *£ Bf™_ TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {aâg-^S. 3 MOIS 9 SHILLINGS v LONDRES, VENDREDI 7 JANVIER 1916. abonnements: j6 mois! 17 ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

_ '41 W_,L, L'ÉVVEMENT ABONNEMENT. Belgique : 12 francs par an Etranger - 15 * 1 1 REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMIINIo I KA I lUiN : \ C. Van Cortenbergh I 2. rue de l'Empereur, Bruxellea y DANS LES VOSGES. — POSTE D'OBSERVATION DE SKIEURS A LA LISIÈRE D'UNE FORET SOUS ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 2 Januari 1916 5 CBITTIEMEIT Tweede Jaargang Nr 7 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. het Jaar F -A. IMI I L I E B L jA 3D ▼ 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Finaneieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit immmer bestaat iiitlES BLADZUDEN ^ ...

Pages