Your search has 463 results

a-z index of titles
  • 1916-12

Filters

Publication date
1916463

De legerbode

9 December 1910 Nummer 354 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VGOR DE BELGISGHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batlerij ontvangt tien of vijfliea Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De lïistrucfieeentrums van het Belgisclî Leger V. — Ds Biizondere Inrîchtîag'eii. In île i^nte van ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, N' 16 Prijs : 10 oentiemen 17 December 1916 DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche VoSk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden « 2.60 Drie maanden ...... ». 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen, die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten geworden. BUREELEN: Voor het Generaal Gouvernement : / ...

De stem uit België

bwmJ" 21, RUSSELL SQUARE. LONDON, W.C. Tolephortoi Muséum 267. De Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscript'on : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. jde Jaarganc Nr. 12. (Blz. ...

L' illustration

Ce numéro contient en supplément : 1° Le deuxième fascicule d'un roman par Art Roë, Monsieur Pierre 2° Le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 321 à 324). L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 2 DECEMBRE 1916 74« Année. — N° 3848 LE « TANK » Première apparition d'un des nouveaux cuirassés de terre de l'armée ...

L'indépendance belge

87ème année. No 290 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN!: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : g> CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : „ BUREAU A PARIS : CXJDOP HO'JSE, TUDOR ST.. LONDON. B.C. "• PLACÉ DE, LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPM,: | 238-78. JEUDI 7 DECEMBRE 1916. AB( en vente à Londres à 3 h. la mercredi 6 ...

Belgisch dagblad

Se Jaar^ang YIÎIJUAG © DEOEMBER 1916. 3No. "73 BELGISCH DAGBLAD AB ONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Kederlani I 2.50 franco per post. Loss aummers: Voor .Nederland 5 cent ▼oor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 3S Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CflSTILLON. BUREAUX ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit bîad is VOOR DE BELGISCHE SOT^DATEN besf.emd ; iedere compagnie, escadron of batterîj ontvangl tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Instructiecenfrums van net Belgisch Leger (Slot) VIII ■ «ET INSTRUCTIECENTfiUiV! VODR QUD-RilLITiIREN DER IKFaNTÉRIE In de ...

Pages