Your search has 567 results

a-z index of titles
  • 1918-03

Filters

Publication date
1918567

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

\ - 34 - Naamlooze Mctatschappij La Générale Industrielle & Commerciale de Belgique, te Leuven. De heeren aandeelhouders worden ter kesiïïîs gebracht dat de gewone algemeene ireïgadermg zal plaats hebben op dinsdag 2 April 1918, om 3 ure namiddag, in den maatschappelijken zetel te Leuven. DAGORDE: î- Verslagen van den Beheerraad en van ...

De Belgische standaard

) * Abonnementen —O— Voor Soldaten X maand fr. x,*5 f s maaades a,50 3 OMUMtea US | Niet leldattn in 't la*d. ff Z maand fr. 1,75 ^ a m*ar,den 3,50 ; 3 maanden 5 25 ^ Buiten 't laiid: X maand fr. a,50 1 a maanden 5,00 3 maanden 7,50 < -0— tt M* Csçtsiile Bssaifst m Fâasff 4Sigiags?. s t^ili a* ElîCLÀïâS?SS ^I^es oveïtwa ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 19. M HT TOKLATIXG DEK MILITAIRE OVEKHEI1 Ma a rt 1918' HEREAZHALS \x) orctt uerâpreit) en vërzodden aan ed £><? sotô&ten u&n BeThanlon B EMEUS Ri OS [ ûi<? fuir» oDres QDoeuen ûoor dp EJhLMfBûO firmœzenier'JnuaTiedeate S^Dreôse I en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenieh, Z 316, 2° Rat. Ran al onze vrienden: een zaliqen ...

De stem uit België

De Stem POOli GOD iîN VADERLAND. uit Belqie. kbtiflftiefttcAi : 2$b jnaanden. Subscriptiûn : th. for 3- month». Voor le Yereenigdc Staten : 0 cts. Voor H lland : 1 !, Voor Frankrîjk. 2-50 r. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. Bure*): 21. RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C. Toiophorie: Muséum 267» (.de Jaargang, Nr. 27. (Blz. 1875-1882.) Oplage: ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

gfc JAARCANC, Nr 919 HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parîjs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere lauden). Per maand ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Onze Iseghemnaar

...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bpl&d va® « VOORU1T w ZONDÀG 24 MAART 1918 Darde Jaargang — Nr 48 Prijs : 5 eentiemen Verdwenen Toondichters KLEINE STUDIËN IX. Jan Van den Eeden (Vervolg) Een gouden gedenkpenning zou'Van den Eeden door het Gemeentebestuur overhandigd worden, als eene blijvende herirmering aan zijne zegepraal, en de eerewijn werd ver-volgens ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Officieele Mededeelingen In VlaaudereH, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 9 Maart» — Uit liet groote hoofdkwartier : * Legergroep van den kroonprins Rup- preeht van Beieren, — Levendige wederzijd-sche verkenningsbedrijviglieid leidde tôt hevige infaateriegevechten Oostelijk van Mer-kem,aanhet'Houthulster-bo sch, ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbîsd voor Landbouwers ultgegeven onder medewerkino ysn het Duitsch Generaal Gouvernement in Beîgië* Bolglaeha blsnt-sn mogan ult « Ds Lon^btumr > mots oifmmtii, xendar talkona (!• bron ta varmaldan. Nrs | 4. . Opstelraad en venendivg : LeixerL. Duitseà Beatuur,aîdeel. VU, Nâraeaatraat, 10. ] DrukKtrtj : ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ( ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES i HOLLANDE 5 CENTS A ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: VENDREDI 22 MARS 1918 ' f3 MOIS 9 SHILLINGS TUDOl-, HOUSE, TUDOR ST., B.C. 4. 11, PLAGE DE LA BOURSE. »tiiwr»cui ABONNEMENTS -j 6 MOIS, 17 SHILLINGS TELEPHONE: CITY 3960 ...

L'indépendance belge

E9e armé® No 70 L' INDEPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE f ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO j continent. . %5 centimes - i hollande 5 cents ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: tud01ï HOUSE, TUDOR ST., E.C. 4. • 11, PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960 TÉL.: 311-57 et 238-75 VENDREDS 22 MARS 1918 i vente à Londres à 3 ...

Pages