Your search has 524 results

a-z index of titles
  • 1917-11

Filters

Publication date
1917524

De klok uit België = La cloche de Belgique

le BLAD, Zondag, 11 November 1917. l*te Jaargang No. 33 De Klok uit Belgiё Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. M1JN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, 1S T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE ABONNEMENT : Ioot Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Ioor Buitenland ... Fl. 1.25 , „ PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4"" année. - N° 1112 - Ed. B DIX CENTIMES G Samedi 3 Novembre 1917 Bruxelles - Province - Etranger Le* abonnements sont reçus exclusivement par tous te» BUREAUX DE POSTES. Les réclamations concernant les abonnements doivent être adressées exclusivement au bureau de poste qui a délivré l'abonnement. PRIX DES ABONNEMENTS : 3 mois ...

De Belgische standaard

mmnvttmi ; Wmv Ssldsit*' j sat&aô Sf. ï.sS | ■uftaûsa a.|o ! I w*»i>d«a 8.M ! m*tScld»Um te "t 1**4 t ra*.àa<i ft, 1.75 ■ m**ndsa î.50 2.i5 Sait»* 11**4 t t m&aud ir. S.30 ■ t»«&nd«B |jso «fc*R«US *.§• OPBTSIi «I BIHSH * VUu « Va Cofuillê SlïBIJS D5 PAISKS rMotuo Klein* unto»- àlgiogen » e^6f. 4e ...

Belgisch dagblad

3tlo Jaargangr» DINSDAG 13 IV0"V3E3IMBER, 1917. JVo. 51. /ABONNEMENTBN. jPer 3 maanden voor Nederland il 2.60 franco per post. Losse Jhummers. Voor Nederland 5 cent. i*oor Baitenland 7'/î cent. S en Haag, Prinsegracht 126. >foon Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Merschijneisd te 's-Qravenhage, elken werkdag te 12 ure sniddag. BUREAUX ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

■ Tweede Jaargang, Nr n. — 10 November 1917. Prijs : 10 centiemen. Tweede Jaargang, Nr 11. — 10 November 1917. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.£0 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 2. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEII). "NOYEMBER 1917. De Dicstenaar MAANDBLAI) DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestekaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Vax Nerom, 1). 264, 15. L. 7-1 propos van brieven. W ie krijgl er geene brieven ? De liefhebbers moeten maar eene gazet sliehten, adressen ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

4145 Gesetz-undVerordnungsblatt fur die okkupierten Gebieîe Belgiens. TUtgegeven door de politieke atdeeliny bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsolad, Brussel, Leuvensche strâcil 40 H et wet- en Verordeninssblad is in België verkri.igbaar bij bovengenoemde drukkerij. m Duitschland en in ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12* cent. ENGELAND ?... 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË . . . 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË . . . 3 75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE ...

Pages