Your search has 524 results

a-z index of titles
  • 1917-11

Filters

Publication date
1917524

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

% • QUATRIEME ANNEE. ^ — r-^ - N° 202(3 tie Nlimé^yi 1Q oentimes ÎVE1NDREDI 25 NOVEMBRE 1017, PARIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone : Central 33-045 PUBLICITÉ S'adresser à l'Administration du Journal Les petites annonces sont également reçues à la Société Européenne ds Publicité, 10, rue de la Victoire, Paris, ;gui en a le ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 14 Nov. 1917 3de Jaarg. Nr 30$" Prijs 6 Centiem vocr EelgK IABONNEiMENTSPRIJZEN: „ Voor één maand 1 -7B Voor 3 maand 6.— Voor 6 maaild 10.— Voor één jaar 18.— Redaktle, Beheer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 antwerpen HET VLAAMSCHE NIEUWS ,| AANKONDIGINGEN : Tweede blad, d«n regel I.Sâ Derde id. id L— Vierde ...

Het Vlaamsche nieuws

JBONNEMENTSPRI.IZEiN : poor één maand '-'S Voor 3 maand 6.— Voor 6 maand I0-— Voor één jaar 18.— Redaktie, Belieer en Aankondigingen : 44, ROODESTRA AT, 44 antwerpen Zaterdag 10 Nov. 1917 - 3de Jaarg. N1 Prijs 6 Çentiem voor België HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHJNT 7 MAAL IN DE WEEK AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2.50 Oerde id. id ...

De Belgische standaard

f, vftfFïîïïpysaî ' FM? ' ss«â>;d ft >14 ' BMaa&K «.Je j giMcSdca £.75 iiiwi ».Wiw ' met J tr 'tl*vti s aii*a-i fr, 1,75 a taï,îr4«s 5.50 caftasse f .if r Sheiîc» 't lait# : t »ft*ad le, 3.50 • B&imdtB g,ta !MUke£«ft $?.J6S 0 ? 8 X 8 L ** gSÏ^SBK « A£a 00*5»iîJ« 8ï»»JJX D3S PÂSFJ» Kleitt* «kokes- ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

■ Tweede Jaargang, Nr n. — 10 November 1917. Prijs : 10 centiemen. Tweede Jaargang, Nr 11. — 10 November 1917. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.£0 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Derde jaargang - Nummer 910 Prâjs: 5 ceatiemeîï Maandag 19 Novembcr 1917 mwiii»jii ---r-rnunr"-'^——itt-é^m ONS VADERLAND I Administrât"!© s A, TEMPERE Orukker-Uitgovor, I 7, rue de Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week Râdactie s J. BAECKELANDT 17, rue Kloriet, CALAIS I _ ' ' ~ y ii. Mm aàrfci. ...

Ons land

Jatrgaag, Nommer 2* PRIJS: 5 CENTIEMKN i il— i> mwn'i'iu ' cii ~"'i l'MBBnwamra-.'a^ 17 Noreinber 1917. ONS LAND STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ————OEMi«nJIr-jin.;]I f ■■ ■■■: iMwt.iniw.»-.. n i—■msmmcmw-r ■ i ABONNEMENTSPRIJS Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden. » 1.75 Voor 3 maanden » ...

Het Vlaamsche nieuws

i— TVT Wa.or V, . Py à i « « «•»■*s ;» t& fÇ -Jn^ Prijg ; @ Ceatieœ ¥©or'geheel België Het Vlaamsche Nieuws PU*Ç^ «S 8ÇÇ5^ «HP «ss» «w® e Verschijo! 7 maal in de w eek ADONNEMENTSPRIJZEN: Redaktle, Beheer en Aankondigingeni de OPSTELRAAD: Elke medewerker is persoonlijk ver- V ^ 151 , .* , 1.75 ' Ral VERHULST, Dr. Aug. ...

Pages