Your search has 524 results

a-z index of titles
  • 1917-11

Filters

Publication date
1917524

Het Vlaamsche nieuws

JBONNEMENTSPRI.IZEiN : poor één maand '-'S Voor 3 maand 6.— Voor 6 maand I0-— Voor één jaar 18.— Redaktie, Belieer en Aankondigingen : 44, ROODESTRA AT, 44 antwerpen Zaterdag 10 Nov. 1917 - 3de Jaarg. N1 Prijs 6 Çentiem voor België HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHJNT 7 MAAL IN DE WEEK AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2.50 Oerde id. id ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12^ cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12* cent. ENGELAND ?... 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË . . . 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË . . . 3 75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

4145 Gesetz-undVerordnungsblatt fur die okkupierten Gebieîe Belgiens. TUtgegeven door de politieke atdeeliny bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsolad, Brussel, Leuvensche strâcil 40 H et wet- en Verordeninssblad is in België verkri.igbaar bij bovengenoemde drukkerij. m Duitschland en in ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONNBMENTSPRIJZEN : Voor èi" maand I-'5 V'oor 3 rnaand B — Voor 6 maand Voor één jaar Redaklie, Bebeer en Aankondigiogen : 44, ROODESTRAAT, 44 antwerpen Zaterdag 17 Nov. 1917 - 3de Jaar£ . Nr 318 Prijs 6 Centiem voor België HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCH'JNT 7 MAAL IN DE WEEK De Opstelraad : Ral VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Aib. VAN DEN ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

| sdê JAARGANG, Nr *38. VR1JDAG, 16 NOVEMBER HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, ?, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur « III ' .IL U. ■ .* - .. ■ .... | » ■ Het p.ummer : 5 centiem ...

Belgisch dagblad

3<lo «v _ 5 &LÎAJkJX I>A.O S NOVEMBER 19ir„ T<<&. 44. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENT EN. || Per 3 mo.ancien voor Nederland ® i 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent. " ▼oor Euitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegrachfc 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. v Mefs&hijnend fe 's-Graweniiage, eiken ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Mardi 27 Novembre 1917 DIRECTION ET RÉDACTION: 14, Rue Vleminckx, 14. ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du jouma Le numéro : 10 centimes LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime Quotidien émanant des Courtiers de Navires Soixantième Année - No 18.08C ANNONCES: 25 centimes la petite ligne. — 59 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

Pages