Your search has 360 results

a-z index of titles
  • 1915-04

Filters

Publication date
1915360

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 2 Avril 191! waiiniwii— im nnMTHiini i■ '»*W»«minniravoii .—.. , , XI -t ri -\r-. I ^pCTION & RÉDACTIOÎ | \c.; 14, RUE VLEM1NCKX, 14 [ \'v'v. • ANVERS ' <^7 iVu^> Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Journal Maritime Quotidien émanant des Courtiers de Navire Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

429 - Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad Ib in Belgié verkrijgbaar bij bovengenocmde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

De Belgische standaard

lBte Jaar. — N° 34 Vijf centiemen het nummer w^'finnwriCfî^r&ra'K'S*nmi—»—mmimiiiwi ■ wurw" i n Vrijdag 2 en Zaterdag 3 April 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STÂNOAARO » vsrschijnt 4 maal ts week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling In België : voor de ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 417 — Gesetz- und Verordnunqsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgouverneur in België. Gedrukt in de ûrukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche Btraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

L'écho de la presse internationale: journal belge quotidien d'informations

...

Het Vlaamsche nieuws

Donderd&g 15 Âpriî 1915. Eerste Jaarg Nr 91. Prijs : 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws i Het best ingelicht en meest ver&preid Nieuwsh lad van Eelgîë, - Ver schijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : per week 0.3S « Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 I Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— IBESTUUR Hooïdopsteller : ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

ISmiel Van Belleghem voerde het knap •orkest der artisten-muzikanten zes zeer jneikwaardige stukken uit welke zeer toege-guicht weiden. , De heer Verniers, de gekende ténor, die den heer Polfliet, die ongesteld was, verving, verwierf als naar gewoonte veel bijval. Het-zelfde dient gezegd van den baryton M._ De Mulder, die beschikt over een ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

467 - Gesetz und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-den ingsblad, Brussel, Lenvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad in Uelgiii verkrjjgbaar bij •jovrngenoemde drukkerij, in Duitschland en in ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brussel Beheer en Publioiteit : ANSPACHLAAN, 75, BRU8SEL Hoofdopgteller : E. Van Bergen Elke in zen (1er is wantwoordelijk voor hetgeeu hij sohrijft. 2e JAAEGANG, - N» 83 Wognsdag 7 April 1915 PRIJS : & GENTIEM PER NUMMER ABOEN'EMENTSPRIJS voor Brussel en Vooreteden 1,25 fr. psr maand Aanko- digingen worden aan^Romeu : ' Bîl ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 21 ii April 1915 rrieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: j antw. steenweg, 69, i bt-amandbberg, (gent) a ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " fjieuws en Lezing voor het Vlaamsche voHc WEEKBLAD, Prijs 5 eentiemen Wetenswaardigheden yan den Oorlog Officieele ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22kl ANNÉE. DIMANCHE 4 ET LUNDI S AVRIL 1915. Nos. 94 _ 95. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. « UN TAUBE DESCENDU. | PROGRES DES OUVRAGES DE MINES. PARIS, 3 avril.—Communiqué officiel de 15 ! j-Mite*: La guerre de mine continue à notre I dans la région de la. Somme à La Bois ai e ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

tierste Jaargang, N°. 84 IZondag 25 April 19is S Cents DE VLMMSCHE STEM ALGEMBEN BELGISCH DAGBLAD F en volk zaI niet ver a aan! Eendracht maakt machtl r- REDACTIEBUREELi PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 3922 Noord. De Vlssmsche Stem verschljnt tu Amsterdam elken dag des morgens Cp vier bladzijden. Abonriementsprys by vooraitbetaling : ...

Pages