Your search has 367 results

a-z index of titles
  • 1915-11

Filters

Publication date
1915367

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 November 1915 Nr 48 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen HV8CHRIJVKVGHPRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

De Belgische standaard

Door TaaJ «0 VoLk PAQflLAD ^oor God an Haard an *«ad Ab>jDneT»«niff}>J'-'i# "£'ocr 50 Bwnnera (M mk*aâéMi bij »oor«ltktt*Uttx 1 Vocr d* aoMatej» : H.tO ti. V,91 de nhrt-«ioM*t« - la 't 1m** 9.60 tr, { kaitoa t U»4 : ».00 tr. ledlen aseer cxempUreo *«n elk m»m« worâen f«Tfâ«çd, wordt d« abonnera est» prija tniader. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR ZoicFag SI en Maas<?ag 22 Novonber 1915 Sr 277 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureelea te Oenfl sr 13 fietsdvas* vmmhm «*1 Btiicieele .Butte isericïîei VEBORDEMi S. \'±T\ç> zien et zich te Lokeren verschei'iene wvïifen «an muil- en klauwzeer voorgedaan Bebhet», is et besloten, de wekplijkscKo vee-BiarWt te ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang^ ZATERDAa 0 NOYEMBER 191S N®, 45 ABONNEMENTEU. Per 3 maanden voor Holiand t 2.50 franco per post. Losse iiummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland llk cent. Den Haag, Prinsegrachfc __ 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Van ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

u LA METROPOLE," the mfluential Belgian news-paper now enjoying tbe hosp'tality of was rerooved to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjonction with this paper thousands of refugees from AntrVerp and other parts of Beîgium are able to obtain the latest Belgian news in their ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I p»erste Jaargatij S Mo. 241 Binsdag, 16 Wovemi&er ï9i& S cent. DE VLAAMSCHE STEM I Een volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht. DIRECT1E EN REDACTIEl PALEiSSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM, Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van Dr. R E N E DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNE M. E N T S PHI J S (by ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE &OYAUWIE-UNI * ONE PENNY HV7T w ËJI iEi&J jSji* CONTINENT: 15 CENTIMES, (HOLLANDE : 5 OENTS.) ADMïNISTHATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: TUDOE HOTSE. lUDOR ST., LOXDON. E.C. U' PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TEL.EPH.: | 238-75. LONDRES, JEUDI 4 NOVEMBRE 1915. (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS : -j S ...

Het Vlaamsche nieuws

■lyîaaîidag 22 November 1915. Eerste aarg. _NrJ311 Frijs : 5 Centiemen door geheel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Het bebt îngeiicht en meest. verspreid iMieuwsblad van Beigië. » Versçhijnt 7 maai per week ABOiNM laMENTiïPRIJZEN Per week 0.36 Per 3 maanden 3.75 Per maand 1.25 Per 6 maandca 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARD1GDEN VAIS DEN ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the influential Belgian news-paper now enjoying the hospitality of êureiiirïi waa vemoved to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjonction with this paper thousands of refugees from Aatwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Woensiîag 84 Nowmber 1915 Nf 279 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEÎNE PATBIOT Bur?elen te Qenl sir 13 Ksteivsst TPTTrrrnivr ' hiwi«<ii—Mn 1 *UPlWMWWi»'a«g Bîîicieele DiM Mita Etappen-Inspektioa 4. Gant, 80 November 1915, bekemdmaking. De fabriek vrerker Judocus Van d^r Elst te Aalst, heeft tes en het A. O. K. besluit van 3/0 ...

De Belgische standaard

1* Jaar N' 800 Vijf cenfciemen het aummer Dinsdag 9 Novemoef lttll . De Belgische Standaard Door TamJ en Volk /oor 0od ' an Haard an *oor 50 nans®«r« {* «s**»d#a> bi| «ooroitfcrUliaK i Voor de «cMaten : Jf,È0 ir. de atet-eoidatw. - lu 't l»r* *&0 tr. : kefte* t Umd : *.00 tr. bttieo tncsi' ixsmpUren *ao «1k ûujomer worden ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 7 Novembre i915 N° 35i nimanfthd "7 l\IAVAmhi<A ÎPlfi LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION „ Monoagne-aTXK-I-Xerhes-J=otagères, BRUXELLES ' " BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES iwnRESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 1O CENTIMES I Petites annonces la ligne, fr. Ô.-ÏO Réclame ayant les annonces , — i oo Corps ...

Pages