Your search has 553 results

a-z index of titles
  • 1918-08

Filters

Publication date
1918553

Het Vlaamsche nieuws

Donderdag x iugî stus 1918 4de Jaarg. JNr 206 mvi»'. - « v. >/ax\ma-fwvw>»i.r--:-o»«awKi|innjiii*in » iuh w-wnwwweewwmiwwpweimwwiwwwwfweem** Prija <8 Geatiem voor Beijriê I^KflUIlKKfiPRIKZlI* jf#s «,«•** - « Lrj«w*iwi ••- Iroor»®^4 ;;- ;foor«fa3*« "— , kl*chtMi aopeus onrejolmitij-in de be»teiling der ...

Belgisch dagblad

• igitrgfïiiig- ZATE RDAO 1 Tf en ZONDAO l^T AIJOTTSTIJS 1Q18. ii^To: SS3V BELGSCH DAGBLAD A'BONNEliENTEN. per 3 maanden voor Nederland ! 2.50 franco per post. Losse Ilîmmers. Voor Nederland 5 cea*. foor Buifcenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegractt 16. Tôlefoon Red. en Acîmin. 7433. Verschi|oend te 's-Ëravsniiage, eSken werkdag te 12 ure ...

L'indicateur - De aanwijzer

43"'° jaargang. Van 26 Auarustus tôt 1 September 1918. N* 34. DE AANWIJZER Teiefoon s 261 IBureel : OXJDB3 BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261 CieDsIrejelinj 1er Tram-, Bunrt- en Spoorwp; fost- en Teiegraiverkeer ZIE 2de BLADZIJDE Studie van M1" FERNAND ISTAS, notaris te Antwerpen, Lozana-straat, 62. Openbare Verkooping «an oen schoon ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

4e Année — N° 343 Rédaction S Administration Turfmarkt 31 & 31 a La Haye—Téléph.216 Bureau à Maestricht : Hôtel Suisse,Vrijthof,Téléph.T59 à Flessingue : Slijkstraat, 6 FRANÇOIS OLYFF Directeur - Fondateur Les Nouvelles Samedi 3 Août 1918 5 cents le numéro ABONNEMENTS : ., . 1 florin par mois Hollande- „ 2.50 fi. par3mois ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Num. 194. 4S«ta^-. e.îiaGrasva.astaivasî,33 DE âLIIaa FATiUSî wasasdag 21 Aujjasîas 1913 rpjfs 4 esnhemaa ^ hi aiin i ' M I <■"~iTiti i Tr-piTC»rrT-riTrTiT,r-^ii-TrriTrr>n>-riwiifT n.i ,i nn«jnnn mu» m» i nj|ir nu» iwi t~rr r-T-r—ii—ri ,—t wtis^^>»65egffaBW8aKIM»U'^ iFFiCIEELE ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

I 28e Jaar; ~ K' 177; Goiisdlensî — Huisgezln —Eîtjenflora Dandsrdag; 1 Aasnsil 1913 'T VOLK msmim w mmmmm ■ ? ■ss&m VERSCHJJNT 6 MAAL. PER WEEK S CENTIÉMEN H ET NUMMER Bnîtsc&eSeiedftelîiigen en YerordeBÎngfa. 627. — VERORDENING betreffende ovcrtre-ding der voorsehriften over passeerbewijzen (reispassen). Voor de do or de ...

De Belgische standaard

Jk Af Ta*«A M' iftO IIÔSO Donderdag 29 oogst, 1 » i 8 ABomnuixriH Voor Soldâtes i ma&nd 1,35fr-a mutnden 9,50 1 3 mtanden 3,75 Niet Soldâtes in 't land 1 mtud fr. 1,75 amatnden 3,50 3 maintien 5,35 —0— Bniten 't land 1 maand fr. 3,50 3 maanden 5,00 3 maanden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD Stichter-B estuurder ILDEFONS PEETKRS Opstsl en ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspapir for teljiaii» LA MÉTROPOLE I oNE PENNY l-, «n cHimi psî!, s? as™ PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bvrem : 45, CKaneery Lane, W.C.2 — Telepkone : Holbora 212. (3 m»ia 9 «ht 6 mois 17 sh. «•fan )i «h. 25"® ANNEE SAMEDI 3 AOUT 1918 Registered at the G. P. O. as a Ntwspafer. No. 215 LA GRANDE GUERRE I La question ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

I yicrâc jaarg&sg — Kuœmer 1156 PtiUS : ld CENTIEMES Maandag 5 Àugashts 1918 ONS VADERLAND - . « ■ fisBTtrs'f: !.. ÊsSiScifsiil-efe S»fm^is xsy \ZBg**> 'çgg&mmz' v.- ljmwt ,;' "«B/ Belgisch -d&gblad verse! nj&8û.de op »! de clagen der we-*> m IMÉMI s® Baisée* : J.] IlESKILlfB! ®S. Moa 8ï««r<.-. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

34e jaar » N. 217 4 osntiemen per nnmmîr : 28 «. per week (7 nnmmers) Zatercîag 10 Augusli 1918 VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliederpartij. — Verschijnende alle dagen. Druktter- Uitgcefster Sam. Maatsck. H El LICHT, Best. .* F, De Visch, Ledeberg-Oent. — Red.-A.dm , Hoogpoorts 29, Oent VERORDENING betraffande hoogsta prilcen »oor den ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Oyci* den cliristen Runslzin vaa Rubens. (Ver.olg m Slot.) Men zegt, dat de kunstgedachte van Rumens hier bectoelde de macht en weelde der Konimgen in tegenstelling te plaatsen met de teederheid, de zwakheid en de armoede van de Moeder en liet Kind. Die staan er wezenlijlt uitgedrukt; maar wij zien er nog veel meer iii t wij zien er de aardsche ...

Ons land

4e Jaargang, N *ir. 16. rtMS» f» CMfTïFMEa 17 isnwK . I ABONNEMENTSPRIJS : P&r jaar 3.— Vooar 6 maaaden 1.75 Voor 3 maanden 1, ONS LAND . ■——— Il . W-V--" Mai «sferijfï in teu tarecte v*- t ■ CVp&iit'Md en ' R0ÛDEST84AT, 14, ANT M ! AHiEMEEfl WJbEKBLAD VOUi< riJbl VLAAM3CME ...

Pages