La Grosse Bertha

La Grosse Bertha

Quand les Allemands envahirent la Belgique pendant l’été de 1914, ils apportèrent toutes sortes d’armes modernes. Une de ces armes était un nouveau type d'artillerie de siège, surnommé ‘Grosse Bertha’.


Immédiatement, le gros canon se fait remarquer. Le douze août, un coup direct à la munition du Fort de Loncin près de Liège en Belgique tua 350 soldats belges. Plus tard, le canon fut utilisé afin de bombarder les villes de Namur, d’Anvers, d’Oudenaarde et d’Ypres.


Les bombardements des villes peuplées avec cette pièce d’artillerie incitèrent beaucoup de commentaire dans la presse. En février 1915, Willem Verreck écrivit un poème satirique dans De Vlaamsche stem, lamentant le grand nombre de civils tués par ‘Grosse Bertha’ et accusant les Allemands des crimes de guerre.


Redactie's picture
Redactie

Partie de

De grote oorlog

De Belgische standaard

/ 8|§ |p?j roor' Taal m:Volk m? a Voor God m HTaard au Zianrï Abonvementsprijs voor 50] nummers (2 maandem) bij vooraitbitaiing : Bestuurdôr * ILDÉFONS PEETERS Voor île meded? ; lir- -a ,'cb v endeiî f otï Voor de solâaten : SI,50 tt. " ' ' f V j MA COQUILLE. ZeedijK , voor de nlet-soldaten - In 't l**d 3.50 fr.; buiten >t land : ...

De Belgische standaard

�f 2tt Jaar-r- P'f 53r(3o4) Vijf centieinen[ het nummer Zondag 12^en Ma< ndag 13 Maart �916 �: 3 in�asachingen van a regels 0,50 fr. skh-te wendes tot: Villa MA"COQ��LLE, Zeedijk, DB PANNE. duitsche mum. IV DUITSCHE KULTUUR, Er is wellicht nooit zooveel geschermd met het woord � kuituur �, door men- schen met en �onder ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DreteeMIllgicJstîf $3ia: Maatschappi] H ET UCHT bestuarderv P. DE VISCH. Ledcberg-Osiii t ^ . REDACT8E . . ADMINISTRATES HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgaan de/* Belgische Werkliedesiparhfi — Verschjjnende aile dagers. ABONNEMENTSPR'Ji BELGSE Ofse maasden. . « , . îr. 3.23 Zes maanden • > • . « fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Men ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 21 Mars i9i5 * * * * N° 135 Dimanche 21 Mars 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION U» Rue Montagne-de-Siott» BRUXELLES Hurta,ux : de 10 à 17 heures JOURNAL QUOTIDIEN I ET NHMiS'Dn . trs rff!WTIMF<5 !La petite ligne. . . j i . . . .fr. 0.40 Réclame avant les annonces . : . . . 1.00 Corps du journal j A.OO Faits divers . ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

m- mr IWag 2 ea Mmhg S Jannari 19 f 8 H' g DE GENTENAAR=DE LANDWACHT ^rl|s per nmnmoF ? î? eentieoien. - ■■■■■.- DE ILEUS PATEIOT îupseîeatc Sent r&xe je* a A: IleteÉ DnMe imM , sas. VEF.0RDEKIN6 gïatr a iTead® kaartsix van h®t Baîkasag s'eiefi. • Hé; Verordeningsblad Nr 89 van 26 Novem-fter 1 -V5, wordt opgegeven. Vcor ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende DU blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij onlvangt tien of vijftien Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De Slag aan de Marne ( VervoLg.) De Engelsche rukken vooruit Hij had vôôr de Engelschen en Esperey eene Iterke cavalerie gelaten, door eene ...

Het nieuws van den dag

Derfigsfs Jsarpng Wr 1S2 2 centlemen per nummer Brussel. Ocnderdaq 13 Ajustas 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG I* BUREEL I AANKONDIGINGEN : ABONNEMENT'EN s BESTUUR EN OPSTEL : |""1 A fP> I 2\ n DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gevraagde en aangoboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... 30 «. . . „„v o p ... O fraj,v „ . , . „ _ . la**? ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Vrij- en Zatardag i4-I5 Augustus 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 188 iTelefoon 694 FONDSENBLAD Telefooi 69* Y AAniKONDlGKVGHN S . Voor aile aankondigingen wende men zich ten bureele van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAM8CH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN I Y S ( II It ...

Le petit belge

VENDREDI 14 AOUT 1914" AtoinisiratoiB 4, Impasse du la Fidélité, 4 luruxelleg ABONNEMENTS pour toute la Belgique Un an... 8 franc" Six mois . ♦ 4 — Trois mois 2 — Pour l'étranger, le port en sus. VENDREDI 14 AOUT 1914 Direction et Rédaction : 4, Impasse de la Fidélité, 4 Bruxelles ANNONCES & RÉCLAMES Pour tout ce qui ...

Vooruit: socialistisch dagblad

3îï ïaar ■- W„ 233 Prijs per nummer : voor België 3 eentistnen, vcot den Vreemde 5 centiemea Teîefoon s Redactis 247 - fêdminlsiratie 2845 Zaferdap 22 @o§jst Î914 Drutetcr-Uitgeeîstet 5em: Mastschappij HET LICHT , bestuurder : p. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ( ABONNEMENTSPR5JS ■ ...

La Flandre libérale

40* innée - Lundi 24 Août 1914 QUOTIDIEW. -10 eEirc. I. 216 — Lundi 24 loQt 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 moi!. I mois. 8 vois. 1 sa. BELGIQUE s Fr„ 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE ? Fr. 3.75 9.00 18.00 86.00 •n l'aksnnc an knroau du Journal el dans tous In Duruttx il posta EÉDÀCTION, ADMINISTRATION M IMPRIMIRI1 8AND, I, RUE ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

woonsdag 7 Oktober 1814 rrijs per nummer: 5 cenliimen 45e jaar, num. 233 Telefoon «S®4 FONDSENBLÀD Telefoon I MKUMBIlinSIIII : v oor aile aaakBadiiirig*is w«ds »ea zick tea bureele ■ran het blad. —o— KETELVEST, Num. 16, te 6BNT. VLAAMSCH LANB Handel, NijTerheid, Taal en G-ocLsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN IHSCBRUf I .V GIPRUS ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang N°« s maanaag s Fébruarl 1915 5 Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD I Een volk zal ni et vergaan! Fenrfpan/if mznsuM manhi! REDACTIEBUREELi PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzij den. Abonrjr.mentsprys by vooruitbetaling ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

rerste jaargaiig N°r87 Woensdag g8 Aprtl 1915 a Cents DE VLMMSCHE STEM Een volk zal met vergaant Eendracht maakt mashtl PALEISSTRAAT 31, AMSILHUAM, — itLtruuw wo. Wïi noora. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op ïîer Uladzijden. Abonnemeiïtspr vis bjj vooruitbetaling : ^ Voor Holland en België per jaar / 12.50 ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

r çefSte Jaaréang N°. 124 Vrïïtfag 4 Juni Î9I5" â Cenis KAC I^^AA C^ — '-: —- - BEDACTIEBUREEL,: ccnnu m aaoo u„ J Hootdopsteller : Yoor AB0KNE11ENTEN vende men xich tôt do Administrât!» V8n flot Mti Be vSZ ve'rscl^jnt t^ Âmsterdam elken d,g de, morgens Mr. ALBERIK DESWARTE KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Te.. M. 8922. j« vier ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1«t« Jaargang —, Nr 16 — 1 PENNY Registered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 28 September 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Boek-en Steendrukkcrij Boekbinderij JAN BOUGHERIJ = 22 = HOPLAND, Antwerpen DOODSBEELDEKENS met of zonder portret PLAKKATEN Omzendbrieven, Rekenlngen enz. yj Il I Il MIII III Il B 113. G EILLUSTR EERDE 8 ZONDA©S®AZBT ■ g—M—B—UI.*.WJ.'WaggËSS^iKSS!^<Ka3a&jig|geiBBeiggi^5E8Bfflia3Eiag<81H'TOigBPaBigaSi III ■ Il ■«! ' ...