Anvers aux mains des Allemands

Anvers aux mains des Allemands

Dès le milieu du 19e siècle, Anvers occupa une place particulière dans les plans de défense militaire. Le gouvernement et le haut commandement avaient décidé de transformer la ville portuaire en Réduit national, une forteresse dans laquelle l’armée, le roi et le gouvernement pourraient se replier en cas de menace de guerre pour y attendre l’aide d’alliés étrangers.


Blog: 'Anvers: de Réduit national à ville occupée'.


Redactie's picture
Redactie

Partie de

De grote oorlog

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-Uitgeeïstef Maatschappij H ET L!CHT bestuurder : P. DE V3SCH. Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . ADMIN1STRATIE KODGPOORT, 29, GENT VOORUIT Brgaan der Belgische Werklsedetiparig\ — Versohjjn&tida aie dagen. ABONNEMENTSPR1JS BELGiE Dfie maanden. . . , . fr. r.iar Zes maanden a , . . » fr. 6.3B Een jaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert zich ...

Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

GAZET VAN MECHELEN AANKONDIGINGBN . i' bladiijde pr kleine regel fr. 0,30 Financiëelo aankondigiû» f«n, pef kleine regsl 0,50 Reklamen de régal 1,00 ^tadnietms - 2,00 Beijraf®aiskericW 3,00 I KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT I Ali© briçv&n, asm&oxKliffinçren en znadedeelincren moeten ...

Het morgenblad: volksdagblad

rJaargang IT 268 Woensdag 7 October 1914 2 centiemen het nummer HET MORGENBLAD J,fljp-A) 'F-**'!-'!"*1.' i.'>'*t*.-*-r.:jr-.«.'K«lJ<Uj'J?fg» J^JAJS^.m.-ij'Mkt'J.'lki "flj ^ aaîslîosï^igâîïgejs g 4= bladzijde. — pef kleinen reàel Ir. 0.30 | Financiceie, » » » » 1.001 i Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.001 j ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

UonMag I Oktober 1914 Prijs per nummsr: 0 centiemsn SKenraimnanouB 7f3Pxsr9sx* 45e jaar, , num. 228 Telefoon ^94 —" ■■ ■ "" 1 ■"-■fCTOiiî«ifniw«mi M — i. Telefoon «»* AAnuenuieMem : Voor R)ic aMtosâiiineen wsida m«n aiofc ta* k«recle Visio k»t tol*& —8— KETELVEST. Num. !«, te ÉENT. VLAAMSGE LÂND ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orqaan der Be/qiscke WwkliedenpartiL — VerscA/mende aie dam/ ' 1 DrHsa'.er-Uitgceïïtef n' I Saa; Maaîschappij H ET L!CH beBluarders P. DE ViSCM. Ledebcrz-Ocnt , . . REDACTÎE . . * I ADM1NISTRATIE ! HOOGPOORT. 29. CENT ABONNEMENTSPRU3 BELQIE Drle «mande*. . . , . tr. 3 Zee maanden » , ■ , , fr. 6 Een jasr. fr. 12 /.ten abonneert zich op ...

Vooruit: socialistisch dagblad

M iaan H. 278 Prijs per oummor : voor BekriS S csntiemen, voor don ?r#emd* 5 crmtiemen Telefoon ? $6»dksc4ie 247 - AMnisipalie 2845 asnsïSaji 8 "©cfoiîeB» 1914 Drokster-U Saœi MBfltschappij H ET LICHT , bestuurdcr » p, DE V1SCH, Lcdeberg-Qcnt . . REDACTIE .. ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Or gaan der Belgisehe Wepkh'edenpang* ...

Het morgenblad: volksdagblad

7eJaargang N° 237 0 Dinsdag 6 Octoher {9! 4 2 centiemen fret nummer HET MORGENBLAD ^3 .j! mu ■■uni i 14= b!aéz;jde. — fxs WeifflS# rtgfl* fe. 6.30 $ | Financiëele, » » » » 1.001 S Stadsnienws, pet grooten regel » 2.00 S g Reclamen, » » » » 1.001 g Bëgrafenisbericht, » 5.00 g VOLKSDAGBLAD auo amcedeeîingeû te zenden aan ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Brgaan de?* Befgische ¥/erkliedenparfij\ —» Verschmiende aie dagen. Ds-akater-llltgeeïoH* Sasc Maaîschappij MET UCHÏ bestuurder s P. DE VîSCH. Ledeberg-G«n! . . REDACT3E . . ADM3N5SÏRATIE HGOGPOORT, 29, GENT . ABONNEMENTSPRI^J BELQIE DHe meandco. . . , . fr. 3.23 Zes roasnden • . * , . fr. 6.50 Ëcnjaar. ...... fr. 12.50 Men sbonneert ...

Vooruit: socialistisch dagblad

3# îîaa i.-r.-'S-v N. 28® 3ri]s pet nurnmer : voor Belgie 3 centiemen, voor den rfreemdo g cectiernen T«5©foo0î s Redactie 5?47 - 4ffs3îÊnÊstratie 2845 ?anî?e dap © ÛCtokr 1814 f Jaia; Maatschappij HET LICHÎ bestuurdsr s P. DE VîSCH. î-s<JcbergOer?t , . REDACTJE . . adminîstratie HOOÛPOORT. 29, GENT VOORUIT urgaan des9 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

30 faar W, 281 Prijs p#r mimmer ; voor België 3 eenticmen, voor den Vrsemds 5 esritieracB TeSefcoîî ? Rf»îaclîa 247 « Administrai!e 2845 Vrïs«l3«-* S- Oetofes!» 1314 *wj^^-TO,î'»*ss-v;T¥"'»atr? .... arag" î'^gm^crrnortfwrrgw! wjnjmu. % Omkster-UItfeef»t«f §aai;M8atsch«ppij MET LÎCHT btttunfdert P, DR VISCK. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

~ 30 Saar - H, 282 : . : : 1 — Pri]S per yramer : voor Balgië 3 centiemen, vt$t den t'reerada J» «entiem«n Taîofooti s S^edactte 247 - Administrâti« 2845 HMroÉflBraB3BSg98g58BM^*WIWBÛJMttaSdli^iWBMMil IIWWHf Zaterdaft 1© dctofeer 1SH4- Dratater-U Jtf eeïstet ^•MMtschappij HET LICHT bestuurder- f p, PE VJSC51. Ledcberg-Ocnt .. ...

Gazette van Gent

247e JÂARo N* 245. B. 5 CENTIEMEN VRIJDAG-, 9 OCTOBER 1914 GAZETTE VAN GENT IHSCHRIJTIirOSPBIJS S VOOR GENT Î VOOR GEHEEL BELGIE : Een jaar ...... fr. 12-00 Een jaar fr. 13-00 6 maanden ..... » 6-50 G maanden » 7-75 3 maanden » 3-50 3 maandei ..... » 4-00 Voor Rolland : 5 franl: per maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Nieuwsblad van Brugge

VAN BRUGGE Belgische soldaten beletten den Duitschers eene brug te leggen De groote v eidsiag Op het westelijk slagveld breidt zich het front nog steeds uit. Voortdurend hebben de Fran-schen en Engelschen hunnen linkervleugel verlengd, met het doel den Duitschen rechtervleugel om te trekken. Voortdurend hebben de Duitschers daar nieuwe troepen ...

Vooruit: socialistisch dagblad

» i '• Orukster-U itgeefstcr $am; Maatschappij H ET LICHf k bestuurderi F. DZ VIS CH. Ledcberg-Gcnt f . . REDACTÏE . . ADMINISTRAT1E Î1G0GP00RT, 29, GENf VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedétipartij. — Verschijnende aile da^en. ÂBONNEMENTSPRIJS BELG1E Dfie maanden. . . , , fr. 3.2Ï Zes maanden > , . , . fr. ô.5fl Een jaar fr. 12.50 ...

De nieuwe gazet

Dlnsdag 29 September» 1914 > 3~CEHTI£MÉM. . (BOiTEMLMSD 5 C.) 17°jaargang Nr 6025 ! ! De Nieuwe Gazet A.^N*E:o2srxDxca-x2sr<3-B3sr = i «de Wadzijde, per kleineo regel ...... tr. 0.3!) rinajucieele annoncen •••* ® 1.00 / Reklaam onder stadnieu'ws, dcu regel. . . ♦ ® 1.00 \ Stodnieuyrs, den regel » 2.00 / Be?rrafeuisbericht. . ...

L'écho d'Anvers

No. 3. Lundi 12 Octobre 1914. 10 centimes. L'ECHO D'ANVERS Direction=Rédaction : ARTHUR de GERS. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. La Situation. Il faudra encore atteindre quelques jours avant que se fassent jour les conséquences de la prise d'Anvers, en d'autres ternes avant que les Allemands aient retiré les troupes qui ont pombattu ...

De avonturen van een Belgisch Soldaat

DE AVONTUREN VAN EEN BELGISCH SOLDAAT Indrukwekkend verhaal van een Onder-Ojjïcier der Génie. Wat er gebeurd is sedert de inname van Antwerpen De terugtocht. - De gevechten in Vlaanderen. Gewond op het slagveld. PRIJS 10 CENTIEMEN BOEKHANDEL: PROVINCIESTRAAT, 152, ANTWERPRX. Aile rechteîi voorbehouden. Aan de censuur onderworpen ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles LES TRANCHÉES BELGES DANS LA PLAINE ...