Aenkondigingsblad der provincie Limburg

531 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Avril. Aenkondigingsblad der provincie Limburg. Accès à 19 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/599z030b3w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^ 7 TE HUREN Te haren terstond, werkmanshuizon, in de Breemsfcraat, onde Velodrome. Adros: ïïavermarkt, 22, Hasselt Te haren grond ongeveer 2 bunders, Curin-gerheide, aan de Engelenwinning. Adres: ady. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. Te haren beemd Haegebroek (aan de Hoog-brng) in pero. aan 3,50 de roede. — Zieh te wonden bij Mr Albort Willems, op Terpoorten, Kasselt. A ioner beau quartier dans maison fermée, . pour Mr ou M» seule. Adresse au bureau. A louer présentement bollo maison do rontior, située ruo "Walpot. 's Adresser pour les conditions ohoi notaire 3oetsbloets. Te haren St-Gertrudisbroek te Curingen, boempd van 2 h. 5 a. 13 c., in huur geweest bij L. Berx. Zioh wenden aan Alb. Willems, Terpoorten, Hasselt. Te hnren goedon drog m hof, beplant met 2groote aspergiesbeddenin vollen opbrengst, gel. langs den Luikersteenweg. Adres bureel. Te haren terstond scboon renteniershuis gelegen Wapenplaats, nr 26. Zich te wenden er neffens Ceramiekfabriek, Hasselt. A Toner pr la mi-mars 1914. belle maison de rentier, sise rue Docteur Willems. Adresse: M. A. Willems-Hechtermans, Terpoorten, Chaussée Di-'ponbeek, Hasselt. Te horen beemd grcot 26 roeden, tusschen de Gaarveldstraat en don Runxtersteenweg; in huur bij mevr. Guill. Fryas. Zich wenden tôt Mr Victor Stelling-werff, Godscheid. _À louer quartier garni dans maison fermée Adresse au bur au. A loaer pour le lr sept. 1914, maison de rentier avec porte cochère et remise, sise rue Vieille, occupée par Mr le docteur Roelauts. A visiter les lundis et jeudis de 2 à 4 h. — Pour les conditions s'adresser chez Mr Louis Moors, rue des Récollets, 52, e/v. A louer pour le lr avril, maison de rentier où de commerce, sise rue Vieille, occupée par M. Pierre Dasoul.— Pour les conditions s'adresser à Mr Courtois, chef de section principal des chemins de fer de l'état, 90, rue de l'A^erir. Gand. Te huren terstond huis met hof dienstig voor rentenier of beambte, gelegen in de Groenstraat, Luikersteenweg. Zich bevragen bij Mr Vangenechten, Hoopstraat, 30, t/s. Quartier garoi à louer avec ou sans pension Adresse bureau du journal. Te huren terstond huis met hof, gelegen te Diepenbeek, Varkensmarkt. Adros : Henri Vandebroek, burgemeester. Diepenbeek. Te huren croot magazijn gelegen in de Lazarij straat. Zich te bevragen A. Alberghs & Cie, Demerstraat, 86, Hasselt. Te haren terstond huis met 2 h. labeur- en weilanl, gel. ter plaatse in Tegenschuur onder Curingen. Adres Michel Baptiste, Schimpen-Curin gen. A REPRENDRE commerce en pleine prospérité, au cen're de la ville. Petit capital. Adresse: Bureau du journal. Te huren terstond goed gelegen commerciehuis, Demerstraat, 65. Hasselt, dienerde voor allen handel en bijzonder voorbakkerij. Aires Mr Berrewaerts, Kort-rijkschen steenweg, 115, Gent, of bij Mr Guill. Beeken, Maastrichterstraat, Hasselt. Te huren eon huis met 60 roeden gronl, bewoond door Gérard Lemoine, alsnog rond de 3 heciaren land en groos. gelegen Damers onder Hoesselt ; eenen beemd groot 96 aren te Diepenbeek. Royerbeemd, in pacht geweest bij de wod. Martens. Zich te wenden bij Eue Fchonfs, Di^penVeek. Te haren hoi la-d te Alken, ter plaatse « De Klein « Roeven » of achtermaatsbeem-den, groor l h. 15 a. 10 c., in huur bij Ant Awouter; Zich to wenden tôt Guill. Beeken, Maastrichterstraat. 9, Hasselt. \ louer r.oHomaiAon de rontier, située au contre do la *ille. s'Adresser ruo du Lombard, 19, Hasselt. Te horen tegen 15 April a. s., huis met ij grooten moeshof, gelegen over hot Rood Bronckaers, Nieuwstraat, Hasselt. rrmr— Te horen voor 15 Soptomber a. s. JSJHHS buis in dé Boomkensstraat, met ™ grooten en kleinen hof, bijzon- deren uitgang, dienstig voor beambte of rentenier. bewoond door Mr J. Vanoppen. Adres: Mr Hingot-Vryens, Noordlaan, 4, Hasselt. Men verhuurt ook zonder grooten hof. A loaer pour le lr aôut prochain, belle et spacieuse maison moderne, avec jardin; convenant pour rentier ou fonctionnaire ; . 3 sortes d'eau, gaz â tous les étages, wator-closset, salle do bain, etc.,-sise au millieu de la ville, 's Adresser rue du Démer, 28; e/v. Te haren terstond schoon gerieflijk huis, bewoond door Mr S. Ingelbleek, Kapelstraat Hasselt. Af te zien aile dagen van 2 tôt 6 n. Te bu en of te koop huis met grond, bewoond door Henri Bernaers, gelegen in de Ganzestraat, te Diepenbeek. Aan te slaan terstond. — Adres: Mr Benjamin Hayen, Keyzel, Diepenbeek. Te huren huis met hof, gel. Spoorwegstr., Adres Vliegen-Volders, Leopoldsplaats, t/s. A ceder bonne maison de commerce, épiceries fines, comestibles, tabaos, liqueurs, I belle clientèle, au centre de la ville, coin de rues de grand passage. Conditions s'adresser i au notaire Schoofs à Hasselt. Te huren hof gelegen Spoorwegstraat. Adres : Mmo Vliegen, L3opoldsplaats, t/s. Te huren terstond, huis met hof en stallen, Diepenbeekersteenweg. — Voorwaarden : ' Kapelstraat, 3, Hasselt. Te horen aar stonds beemd te Herok-Sint-Lambert (Da^lweide), voorheen verhuurd aan Alfons Martens. Zich te wenden tôt Juffr. Croonenbarghs. Te horea b3emd gel. te Alken, genaamd Brouwersbonder, in de Oftingen, in geheel of in perc Adres Mr Léon Nys, Wapenblaats 2, Hasselt. H. Van Hese & Cle WISSELKANTOOR 0PENBARE FONDSEN Tblbfoon 125 1° Uitvoering der beursorders aan 1,50 % 2° Kosteloos nazicht der uitgekomen nummârs 3» Betaling zonder kosten der koepon* tien dagen op voorhand 4 Antwoord op aile vraag om irlic'ntm-cren rnuder kosten Alsook aile andere bewerkingen. AMVUa atw OUUWW uunwuiugvu. VEEKWEEK Tôt te"ken van vooruitgang in de veefokkerij, vernrman wij dat een veekweeker van Zolder, Mr Leopold Eerd°kens, met eene k^e gekomen is van Zolder tôt Hasselt, orgeveer 20 kilm. om ze te laten debkeo doo? den beroem-den stier « BAYAARD ». bewarings-premie, van M'VERPOORTEN. Irma AUWERX, Médaille en vermeil donne des leçons de piano et de solfège en ville et les environs. Rué de la Station, N. Il, - HASSELT — Bij hem te koop aile soorten van drankvaten, regen-watértonnen, vleesch-, voeder- en wasch-kuipen van aile groote aan voordeeligen prijs. alsook vaten voor stokers. Hij gelast zich met al'e reparatiën wat den stiel betreft. Verzorgd werk Spoedige bediening. Gérard VANDESCH00R, Paardsclemerstraat, NrS, HASSELT ABONNEMENT: -gÉW 1 § A O Prlj» der InlM.ohlng PER JAAR, voor de stad fr. "2-00 % ■ B ■ 1 m -w 15 oentiemen den drukregel. Id. voor buiten fr. 2-50 J 80 oentiemen de reklamen voor de annonoen u i?nt i.a afzoniierl'jl5 5 centiemen. ^ \\ ^ C la J fM \ 1 fr. den drukregel de reklamen en gerech- e es ekoop en meost versproid nieuwsblad 9c.- JÊ ■ lorljjko voroordeelingen, vooraan of in but der provmae Lmaburg. v i » J coidden van hot blad. Wekolijksclie oplage: 7000 eiemplareo De Inichriivinfffin wnrrton »mr,i 'M. Oroote *nnoncen Tolren» overeenkomil. jiiw i m i. mm* mvm :nsa^ 'WJ me «fe? ***& v*. w&imssw " der provincie JLIMI3TJFIG, verschijnende ieder Zaterdag Men biede zich aan bij de elgenaars VRYENS, gebroeders, opvolgers van J. Blllen, Demerstraat, 3, Hasselt - STAATKUNDIG OVERZICHT: I"V OIJl'I NCHLWI) In hc.t Duitsch leger. — Dit jaar zal het Tuitsch leger den heelen Zomer dror op oorlogsvoet ingoricht zijn. Uitgenomen ht t vijfde, bebben al de legerkorpsen bevel gekregen een reser-verf g'ment Toetvolk evenalseene rfSTve mitraljeuzenkompanie in te richten Zuiks moct gesebieden met de rerserve soldaten, die voor 26 dagf n onder de wapens mogtn geroepen worden; met dégenen die men voor 14 dagen mag biunenroepen, en met een ander reserve-reciment voetvolk. met eene kompanie mitrajeuzen Geheel den Zotrer door zullen al de l^gerkorpstn, bebalve het vyfde, eene brigade voetvolk meer bezitten De rrgimenten zullen bovendien versterkt worden door het bijvoegen van 20 soldaten aan elko kompanie Elk legerkorps zal ook 150 kanons bezitten. Di bstaljons jagers en sapeurs zullen uit 700 manschappen bestaan. BUITEN LAND. friuiikruk Moeder van 23 kinders In het huis nr 46der rue des Girondins te Toerkonje, wooLt Angele Bogier, géboren te Rc ucq, den 13 Juni 1869 Deze vrouw, die het vjjftiendc van acbttien kindprs is, is moeder van 23 kinders Op 20 jarigfn le- ftijd huwdezij eenwerkman aer fabri k Jacquart. Louis Ver lerghene, di'( baar twee Kinders sebonk ( n korts nadien verongelukte In 1893 trouwde zij met een ander wersman. Albert Delcroix Uit dit huwelijk zijn 21 kinderehesproten waartusschen een tweeling en ren drie'iDg. Van het eerste huwelijk blijft nog sKch'.s een kind o?er, een 24 jarige jongeling reeds getrouwd en vader van drie kinders Van het tweede huwelijk blijven nog z<s jongens en drie doehters over. De verwoestende sneeuwvallen Sweeuwlawienen blijven groote sebaê aanricbten Knd Chamonix, êvenals bij Albertville. Te Hauteluce, op 1500 meters hoogte gelegen, çoldo een sneeuwlawion d'en berg Viry af met een scelheid van 3 kil., en sloeg twee huizen en zeven vi latjes "•«S » , T i St Nicolas de Vérore werden elf villatj^s door cen sneeuwval weggerukt Gelukkig waren aile nog onbewoond. Spuvje Vreeselijhe diod Een der grootste handelaars van Madrid M. Savovador Lopez, had onlangs belangrijke verliezen ondergaan, t<-ngevolge waarvan zijne zakengevaar li0pen heel en al ten onder te zullen gaan. Lopez poogde vruchteloos tegen die gedachte te str jjden Zij wilde hem maar niet uit het hiofd, zoodat ten slotte de ec an zinn»loos werd. Zaterdag namiddag ging hij aan een bediende der kathedraal van Madrid de toelating vragen om van op den toren Madrid eens te zien Da bediende, hem zeer goed kenncnle, liet hem gaan Boven gekomen, klom Mr Lopez op de borstwering en sprong naarbeneden. In zijnen val kwam hij met den hais op een elektneken kabel terecht. Lopez werd onthoof i en het blo dige hoofd rolde ef n koffiehuis binnen, tôt groote verbijstering van de aanwezige ver-bruikers.VEREEXieDE-STATBN Een konijn vm prijs Onlangs kocht een Amerikaansche liefhebber in eene landbouwtentoonstel-ling in België een reuzenkomjn van Vlaandersche scort, eff nam het mede naar zijn land. Daar hetft de man het diertje iiu verkocht voor den prys van 12? dollars of 640 fr Dat kan er nog al door! OOSTEKnUK-HoWGARIE Soldaten schietèn op oflïcieren Tijdens oefeningen te Agram, hebben soldaten op een groeç ofBcieren gescho-ten. Dezo wierpen zich ten gronde en riepen : « Staakt het vuren! » Het was cnmogelijk vast te stellen, welke de De verliezen van Bulgarië. De hoogleera^r Tsankofl van de universiteit te Sofia, heeft getracht de ontosten te verliezen, in de beide laatste Balkanoorîogen door Bulgarië geleden, te becijferen. Volgens zijne berekeningen beli"pen de oorlogscrrdi'-ten 310 millioen fr., kosten van toerustingen, 150 mil'ioen frank, déficit der begrooting 50 millioen frank, oqrlngsmaterief 1 en velddienst, 150 millioen, schuldén, terugkoop \ an spoorwegen, aanleg van spoorwegen. voor den oorlog begonnen enz., 150 millioen frank. Kapitaal voor de toelagfn en soldij, die zal worden uitg°keerd aan de in^alieden en gewone soldaten, 400 millioen fr. In het geheel dus 1200 millioen frank. Professor Tsankoff nefmt dat dair rchter rog anderhalf miliard bykomt. wegpns het verlies der I obroedsja. Hij steunt dat als volgt : De producten van deze provincie vormdo 18 pet van den Bulgaarschen uitvoer. De helft dpr groote landbouwbedrijven lag ook ;n de Dobroedsja, evenals de helft der fabrie-ken van Landbouw-wi rktuigen en machienen. Bovendien, gaat dé hoogleeraar voort, heeft Bulgarië in de beide laatste oor'ogen 55.000 tôt 58 000 man verloren, die gesneuveld zijn of vermist worden. D ze 58 000 mannen vormen 6 of 7 percent van do mannelijke bevolking van het land, tôt arbeiden gpschikt, 80 percent van h n waren gezinshoofden en hunne kracht' ii zijn voor altijd voor de Bulgaarsche natie verloren. H"el veel tijd zal verloopén voor een nieuw g slacht hunne rijen zal hebben ing-nomen. En ong»reker)d de ge»neu-velden zyn er nog 10 000 soldat"n invalieden en onge?chikt tôt werken teruggekeerd De verzorging van hen zal komen te rusten op hunne familiën en op den staat Da gevolgtrekking van den prof«ssor is, dat de winst door Bulgarië behaald, wel door gekocht is. Twee Vrouwen. Ik weet twee vrouwen in onz' straat, En hoe het met hen beiden gaat Ga ik eens nederschrijven : Do een haar tong staat heel ohvàst. Met zwijgen heeft zij grooten last, Nog meer om thuis te blijven I Doch gaat eens baar huisken in, Dan geeft u ailes tegenzin, Ge zoudt er haast gaan loopen : Geen orde in den heelen boel, En muur en vloer, en kas en stoel, Is met geen kleur te doopen I Tôt werken voelt zij geenen lust, Haar kinderen mogen vrij gerust Gescheurde lompen dragen ; Als soms haar man haar dat verwijt, Zet zij haar woning vol lawijt En pruilt geheele dagen ! Het andre is een vrouwken fljn, Gelijk er vele moesten zijn ; Kijk maar eens in haar huisje : 't Heeft al zijn p!aats en elk zijn toer, Daar zoudt ge eten op den vloer, Zoo netjes is haar kluize ! Als werkmansvrouw heeft zii het niet [schoon, Want aan haar krist'ne huwelijkskroon Heeft zy zes kinderen prijken ; Maar zijn hun kleeren wat gelapt, Zij zijn zoo netjes opgeknapt Dat elk ze mag bekijken 1 Ook hoort men nooit bij haar gekijf, Lijk bij dat ander slordig wijf, Bij haar woont liefde en vrede, Zy heeftean vrrom en vroolijk kroost En van zijn werk brengt liefde en troost Haar man haar 's avonds mede 1 (Vlàamsche Werkman) Allerlet tljdingen Postcheks. — Krachtens koninklij besluit van 27 F^hruari 1914, zijn vars 1 April, de volgende wijzigingen in de: dieLSt der postchf-cks en overschrijvin gen iDgevoerd : î: 1) De op elke rekening te storte: waarborginlage 1s verminderd tôt 50 fr 2) Het evenred'g recht. vcrschuldig vo )r do afnemingeri in gald (checks aai houder en assignatiënj, is verminderd to 1/2 î/oo» dus 5 cpntij^nen per 1000 fr. 3) De pcststukl^-n, door 't publi^k aai het bureel der postchecks, te Brusse gezonden, worde: ■ portvrij metdepos overgemaakt Blijde intredt. — 't Is op het eindi der maand Juli aanstaande dat de koning de koningin en hunne kinderen, hunm bliide intrede zplkii doen te Namen. Onze vorsten ïaor tcn ook nog eei offleieel bezoek 'brengen aan Arlon Hasselt en Bruggn. De blijde intrede ti Arlon zal plaats strypen kort na deze ti Namen. Wat er in hé», voedsel is. — In ell voedsel vindt men water, vleeschstof o eiwit, vet, bloem ï suiker, en zoutstof fen. Ziebier e^ne iabel, waaruit zonne klaar blijkt dat g; rst en boonen onzeg-gelijk veel voedÉîmer zijn dan evenvee vleesch en aardappelen te zamen. Een kilo vleesch bevat : Water Vleeschtk t Vet Suiker Zoutsto: 0,720 0,200 1 0,050 0,004 0,001 E m kilo p.ardappeîs bevat : 0,750 0 019 : 0,001 0 207 0,009 To zamen yindt men : 1,450 0,219 0,051 0,211 0,010 In 2 kilos gers-t vindt men echter : Water Vieeschstj { Vet Suiker Zoutsto: 0 270 0,230 0,043 1,280 0,053 En in.% silos bconen : 0,295 0 135 - 0 032 0,980 0,045 Gerst en boo&f.: zijn veel goedkoopei dan vlepsch en J jeden beter, omdat ï\ mper water ® meer vleeschstof ei suiker bevatt<)ri. Tôt in 1848, dat eei ! ongerf.i.osia» >;b. waren gerst er boonen ûtMHK;' het gewoon voedse van het r De- g;',. «srKsart At! eene payUj .«• . ii na «g is omaar eenen vfisesohelc-r iiei oiiontbeeriykf vleesch le.verscharlen, voiaoende is orr tien menschen te voeden, die met de vruchten drr aarde leven. Tusschen hank jes gezegd, het is gope het groenselsap niet af te gieten, wani de zoutstoffèn die er in zijn, zuiveren htl bloed en vopden ook het lichaam. In onzen tijd is hf t vleesch schromelij k duur : bij tijd en stond kan iedereen zijr profljt trekken uit de voorafgaande cijfers. Bescherming der kinderen. — Met het doel de ongelukkige ki' deren te beschormen, die door onweerdige ouders uitfçebuit worden, zoowel belgische als italiaansche, heeft Mr Retié Henry aan den gemeenteraad van Anderlecht voor-gesteid de volgende bepalingen in de algpmeen policieverordening van 15 Juni 1906 op te nefnen : Art. 9ibis.- Aan de kinderen die geen 16 jaar oud zijn is het verboden muziek te spelen, te zingen of kunsten te maken in de straten, kofflehuizen en andere openbare plaatsen. « Rondreizende zangers en muzikanten (bespelers van orgels, mekanieke piano's, enz.) mogen geene kinderen, beneden de 16 jaar oud, op hunne rondreizen mede-nemen ». Dat is een maatregel die in al de belgische gemeenten diende ingevoerd te worden, Bestellen op Zondag — Men weel dat het df nkbeeld in de lucht hing een bijzondere postEPgel in omloop te brengen van 1 centiem die de Staatsbur-gers verlangend hunne brieven op Zoadag ter bestemming besteld te zien, bij den gewonenpostzegèlzouden hoeven te plakken op den omslag. Als gevolg biervan zou het hielken mei r\r\ar> h r i f f «ni«t hoctûHûn .. TTûr>/iTT7iinon Op den spoorweg — Tcugevoli der talrijke overtri dingen in do spoo wegabonnementen heeft het spco-wpj bestuur de volgende maatregel' genomen: l. De aanvraag voor ee abonnement moet vergezeld gaan vj een portret van den belanghebbend getrokken op papier van zes centimete: hoogte op vier breed ; het hoofd moet te minste een centimeter hoog zijn 2. Di portret mag slechts eene enkele ma; gebruikt worden. 3. Het moet op c afgeleverde kasrt geplakt blijven. 1 de staties moet men de portrette weigeren die niet aan de opgegeve voorschiftenbeantwoorden. Dewaarbor mag niet terugbetaald worden aan de houder van een abonnement waarop h' porlret niet voorkomt. " Overvloed — In de laatste twaa maanden hebb°n de visschen in <1 Noordzee zich zoo vermenigvuldigd, dî het schier aan het_ongnloofluke grens Wat buitengewoon is, T is de reusachtip hoeveelheid haringen die door de vis schers mm gebracht werden van d oostkusten van Engelani, en die een groote som opgebracht hebben. Hpt is zeker dat de haring, in d laatste zes maanden gevangen, behooi tôt eene soort welke vroeger in di streken onbekend was. De vischvangi in voile zee, door de stoomsloepen, het : ook buitengewone goede uitslagen opge leverd. ! Belooningen. — D*' minister va spoorwrgen heeft g ïldelijko beloonioge toegekeud aan een aantal agenten e werklieden van zijn département, voc het plegen van eerlijke daden. voor moe en zelfopoflering, voor 't ontdekken va smokkelaars of dieven. enz. Een 25'; agenten van verschillende kategori' zullen op de dagorde gebracht worden ' Werkliedenabonnementen — D geruebten die verspreidt waren, als zo rr opslag komen in de prijzen der werk liedenabonnèmenten, zijn valsch. Mr Segers, minister van spoorwegei ; heeft Dinsdag verklaarl ,dat er nooit e I nooit kwestie geweest is den prijs de 1 werkliedenabonnementon te verhoogei DE KâMER. Zittingr vflji Dinsdag 31 Maart i De bespreking over de ondervragin Devèze en Masson « over den toestari van het leger » toordt voortgezet. < Minister de Broqueville antwoord beknopt op de ondervragingen. » * * Zitting van Woensdag 1 April Men zet de bespreking voort ove het budiet van oorlog. Verscheidene redenaars voeren he woord. Minister de Broqueville antwoord aan de verschillende sprekers en zeg hunne gestelde vragen met de meest welwillendheidte zullen onderzoeken » * * Zitting van Donderdag 2 April De algeineene bespreking over he budiet van binnenlandsche zakei wordt geopend. Verscheidene redenaars toer en he woord BINNENLAND MIGRAINE HOOFD & TAN DPI Jï NEVRALGIES plots genezen door een Cachet G A UTHIER, 1 en 2 fr. de doos van i en 13 cachetten of poeders. 't Is he ideaal, wonderlijk, radikaal middel Depot : Veltkamp te Hasselt, en ii aile apotheken Misdaad te Gent. Twee vrouwen en een, kind de keel overgesneden Do volkrijke wijk der Zalmstraat werd Vrijdag avond dcor eéne ijseljjk slacbterjj in opschudding gebracht. E jn s rvisch iogenieur, woonachtig t Brussel, heeft zijne schoonzuster alsool dezes kind en schoonmo'der de kee nvArcrAanrrîpn Da tu7P.n laafftt.pn ziii rn dool, de eerste verkeert in hopelooz jn r- toestaud. Ziehier in welke omstandighe- den de mis-'aad geple"gd werd. •n la het buis iir 25 der Z ilmstraat wonen in sedert e^ni^en tyd de dcor de geburen n geacb1. echtgenooten Boitinck De man a, Gu-taaf Bostinck 45 jiar, is teekenaar ■s van beroep en aan de Zuidstati i te Gent n gehecht it Zijne rchtgenoote Marie De Gock is il 44 jaar oud en monder van een wicbtje e van 20 maanden. Aile Vrijdagen kwam o Gustaaf's moeder, eene 74jarige ouder-n lioge, naar hare schoondochter, om-deze n toe te laten haro aankoopen op de markt g te gaan doen, n Marie Da Gock had twee zusters, t waarfan er een getrouwd is met eenen servie". Dragom-r Niketesch. 33 jaar, burgerlyk iDgenieur en èlektripkbewer-If ker, wonende Brusselschensteenweg te e Vorst. :t Vrijdag avond rond 5 uren, werd er ; aan de vroning der echtgencoten Bonlinck e g-b?ld. Daar hare schoonmoeder volop i- met het huiswerk h zig was, ging Marie e De Gock openen; zij droeg haar kind op e den arm Zij was niet weinig verbaasd toen zij Niket»sch berne rkte, die zijn e hezoek oiet had aangekondigd. Zij liet •t hem birme-n en vetnam weldra de" reden e van zyn b°zoek. t D' serviër hai haar over ee nige :t maanden eene som van 5 000 frank - geleend en kws m nu het gell terugbalen. Daar de vrouw onmogelijk aan zijn verzo k kon voldoen, baalde Dragomer 0 een scheerm°s te voorschiin, opende het, □ sprong naar Marie De Gock tos en bracht d haar epne ijs >lijko snede (oe aan de keel. r Het slachtefihr slaakte een kreet en d stortte tcn gronde. Het ki* d, dat zij op q den arm hield, viel en huilde '■an pijn il Het weende echter niet lang. Niketesch s greep het vast en b-acht het met zulk geweld-een paar sneden toe aan den hais, dat het hoofd b\jDa geheel van de romp e gescheiden was De bloeddorst van den u serviër was hiermee nog ni;t voldaan De oude moeder was bjj h t booreh ''an htt noodgeroep harer schoondochter i, naar boven gekom n Naastdestraatdeur >f zag zij bij de klaarte der hanglamn. r waarmeo de gang verli^bt wérd, een zwarte massa ten grond i liggen. Zij m wilde vooruitkomen, doch nauwelijks had zy een paar stappen gedaan of de moordenaar sprong naar haar toe en sneed haar insgelijks de keel over De arase euderiinge p^ogeie ficb p°n den 7 keldertrap vast te houden, doch zij had 1 er de kracht nie.t m»er toe en de arme sukkel roHe van al de trarpen t Dit afscbuwelijk toonpel duurde nog geen drie minuten. Dragomer wischte met zijn zakdoek het blo d van het scheermes en van zijne handen, en giDg dan heen, na de deur te hebb n to°ge-r trokken Doçhe>n leurder. dieomhulp had hooren ro'pen, snelde toe en ziende * dat er b'oed onder de drur door de straat op vloeide, vermopdde hy onmiddellijk. ' dat de kerel dien hij zooeven 't huis had ' zien verlaten, pen moordenaar moest 3 zijn. Hij verzocht eene gebuurvrouw de policie te gaan vcrw'ttigen, na haar op ae hoogt> gebracht tehebbcn De leîi' der achtervo'gde Niketesch, die . onder weg zy n scheermes en den zakdoek e in den Rietgracbt smeet, doch geraakte 1 zijn spoor kwi.it. , Hij zag dan juist een agent in bu'ger-1 kleeren, en vertelde d^ze het gebeurde. Beiden wilden zich naar het policiebureel ■ begeven,toen de leurdir opaens op het p'atform van een voorbijrijdenden tram . den moordenaar bemerkte. 1 Zij z°tten hem acht°rna en haalden hem juist in op het oogenblik dat hij in Zuidstatie in een trem vr or Brussel 5 stapte. <• Handen omhoog ! « bava' de t policiebpdiendo. dievoorzichtigheidsha've zijn revolver had getrokken ea er den ! kerel mee bedreigde Dragomer gehoor-zaamd», doch toen hij zag dat men twee gendarman riep, stak hij de h nd in den rechterzak van zijn palsmantel Da leurder sproDg loe en had nog juist den tijd om te beletten dat de serviër gebruik maakte van een geladen browning Geboeid werd hij vervolgens naar , h°t policiebureel geleid. ' Intus'chen waren de policie en de geburen in da worieg Bor.tinck gedron-5 gen, waar zij ewn iJselijk fchouwsp'-l te 1 zien kregpn. Naast da d ur lag Mprie 1 Do Gock in een h'oîdplas uitgestrekt; 1 nnn het kind De vloar, de rauren en de trappen waren met bloed bemorst. Aan den voet van den keldertrap vond men het lijk der oudo moeder; zij was gansch uitgeblo -d. Wat Mane De Gock betreft, die het strottenhoofd overgesneden is, deze werd naar h t gasthuis overgebracht, na verzorgd te zijn door een in àllerhaast bijgehaalden dokter, die ook de dood der beide andere slacbtofifers vaststelde. Ondervraagd zijnde vorklaarde Dragomer dat hij in den laatsten tijd eene som van 40,000 frank verloren had, en naar Gent gekomen was om de geleendè som van 5000 frank terug te eischen. Hij was teri andere vast besloten, in geval van weigêring, van zijn revolver of zijn scheermes gebruik te maken. De moordenaar werd daarna in het gevang opgesloten. — Zinnelooze bruid. — De vrouw in kwestie voert den mooien naam van jufïrouw Pruim. Steeds kleedde ze zich netjes op en daar ze neg jong is, wou ze natuurlijk ook trouwen. Maar dit denk-beeld had zich zoo vastgezet in haar gaest, dat zij Zondag morgen van de Rogierplaats naar de Zuidstatie in auto reed om er haar nruidegom af te halen, daa- ze Maandag in het huwelijksbootjo zou stappen. Maar hplaas. niemand stapte af en van ergernis repd Theresia Pruim naar het gemeentehuis van St-Joost-ten-Noode, waar ongelukkig dô bureelen gesloten waren. Nog niet onteoocheld, liaîze zich naar allerlei magazijnen in het lage stadsgedeelta rijden om er aankoopen te doen voor haar huwplijk. Ten slotte reed ze naar de Nationale Bank. Toen begnn de autovoerder dat zon-derling te vinden en reed met het meisje naar een policiekommissariaat, waar werd vastgesteld dat de Ongelukkige zinneloos was. Wat de taxigeleider aangaat, deze eischt nu van de familie 12 fr. — De man zonder naam, — Deze le»f t te Brùssel en is zoowat 60 jaar oud, zner rijk en geniet de algemeene achting. Meer dan eene halve eeuw geleden trokken zijne ouders naar Zuid-Amerika, waar zij een aanzianlijk fortuin vergaar-d-n. Daar werd een kind geboren en door een priester, diedepampa'sdoorliep, gadoopt. Van een inschrijving op een gemdentehuis was geen sprake. Na ':mge jaren in België weergeke°rd, verzu'mdén de ouders den zoon op de boeken van den burgerlijken stand te doen inschrijven. Zoodat hij feitelijk geen wettelijk bestaan heeft. Hij moest nu erven van zijn ouders, doch familieleden, op de hoogte, betwist-ten de erfenis onder voorwendsal dat X. de zoon van de overledenen niet was, hij daarvan geen bewijs kunnende over-leveren. De rechtbank wees dien eisch af. zeggende dat bij algemeene bekend-heid, X. de zoon zijner ouders is De afgewez»nen sloegen beroep aan en het hof moest Donderdag uitspraak doen. Abonnenten ! — Herinner u dat eene doos Borstpastillen Walthèry genoeg is om den oudsten en pijnlijksten hoest te genezén.— 1 frank de doos. — Drama te Chenée — De echtelin-gen Denis, 29 en 20 jaar oud, sedert anderhalf jaar getrouwd, hadden om eene kleinigheid ruzie gekregen. De man nam eenèn revolver schoot en trof zijne vrouw in het hoofd, zoodat zij bloedend neerstortte Meenende baar gcdood te habben schoot hij zich zelven door den kop. Geen van beiden was dood en de geneesh'eren deden hen in rijtuig naar het gasthuis brengen; maar toen de moordenaar in het rijtuig gezeten, merkte dat zijne vrouw niet dood was greep hij haar bij de keel om haar te wurgen. De tor stand der vrouw wordt als wanhopig beschouwd. Denis is in den loop van den dag gestorven. LEES DE AANKONDIGINGEN IN ONS BIJVOEGSEL Samson Kina^^11 kracht en moed. Jac. Neefs, Antwerpen. Mengelwerk van het Àankondigingsblad Oe kanker der stede DOOR EGREVISSE. Neen, als ren ear en gewetenloc j-od, rijpte bij lang een baatzuch plan, en zette hstzelve door, ten ko van eer en faam. De groote kwestie hem was, g»li winneD, cm den voli teugel te vi< ren aan zijne dierlij driften. Een tiental dagen waren verloof sedert het vorenbeschreven tafere toen Oscar bij zijne gade kwam, om n haar tusschen vier oogen den maaltijd eten, ten viar ure namiddag. Nauweli, was desocp opgediend, of hij begon a Kunègonde bakend te maken, dat met den graaf eene overeenkomst mo treflen, nopens, den afstand des eigi doms van V..., bijvoegendo. dat zij r enkelijk dertigduizend franks verschilc op den koopprijs. — Ik heb h m op een souper uit( noodigd voor dezen avond ; zoo sloot 1 voor spijs en drank heb ik zelf gezori Het kontrakt is opgesteld onder privi handteeken, waarbij hij zich verplu met mij eene akte voor rot ans passaren, op eerste aanvraag. Ni ontbreek er aan, dan zijn bandteek moet gesteld worden, vooraleer hij huis verlaat — Ik begrijp niet al te wel, waar deze mededeelingen moetan dien Merkte Kunegonde aan met vorwom ring en ang»t ; want zij verwachtte ^ 41 bem niets goeds. Gïj woet, dat ik mij — met uwe zaken niet bémoei, en dat de nbezoeken van dan graaf mij hoogst onaangenaam zij a d-et maar uwe zaken gttweeën af. — Dit hebben wij gedaan, en verschil-lf n nog enkelijk dertig duizend franken ; zulk sommetjen is toch wel der moeite waard, dat gij u wat meer dan gawoon-ize lijk opschikket e n eenen goeden voorraad tig heminnenswaardigheid aan den dag ste legget. bij — Indien gij van mij verwacht, dat en ik eenigen invloed op den graaf zal ke uitoefenen, zelfs zoo zulks in mijne macht stonde, zelfs dan hebt gij u en misrekend. Ik wil met dien man niets te el, doen hebben. îet — Ik vraag in-mers niets van u, wat te eenigzins met uwe eer en waardigheid ks strijdeind is Ik bedoel enkelijk, dat gij u an zeer beminnenswaardig toont. Zulko hij edallieden zijn week om banteren en ast willen gevleid worden. Voor eenen ffl- glimlach, op een paar schoone lippen, og efferen zij duizend en meer Napoléons en op Gij moet maar willen, Kunegonde, om allerbevalligst, om verrukkelijk te 'fi- wezen. Overpeiost wel, dat geheel onze lij, toekomst van het gelukken der zaak ;d. afhangt lat — Zoekt gij den graaf te bedripgen, :ht dan ten minste maak mij niet tôt uwe te medeplichtige ; ik zal er mij overigens "ts niet toe leenen. Ik vrees in aile gevalle ïn, voor onaangename tooneelen. dit — Gij benoeft voor niets te vreezen ; ik zal immers in persoon tegenwoordig ioe wezen. Overweeg, bid ik u, dat de m. toekomst onzes huizes van het gelukken le- der onderhandeling afhangt. Het komt an er op aan, eene goede winst te verwe- zenlijken en in hat bszit mijner goedvin ders np den graaf te geraken ; dit is geen kleinigheid. Moat ik u voor de duizenste maa zeggen, dat ik mij uwen geldhandel nie aantrekke. Gij verteert uw geld, zonde dat ik opspore waar hat blijft; daarente gen zij het mij geoorloofd, vreemd ti blijven aan de middels, die gij gebruik om hetzelve te winnen — Ik vraag ook niet, dat gij dee nemet aan onze onderhandeliDg ; uw< tegenwoordigheid alleen is voldoande om mij te doen gelukken. — Ik heb redenen te vreezen, dat gij mi eene roi te spelen geeft die tegen mjjni eer en mijc geweten strijdig is, en ik bai vastelijk beslist, beide ongeschondan t bewaren. Gij weet, dat de graaf mi grovelijk haeft beleedigd ; sedert diei tijd duld ik ham in mijne tegenwoordig heid, omdat dusdanig uw steJlig bavel is maar om aan de waarheid getrouw t blijven, moet ik bekennen, dat hi mij eenen zekeren walg inboezemt. — Ook beloof ik u, op mijn eerewoori dat hij dezen avond voor da laatste maa ons huis zal betreden Zocdra onze zaal is verefïend, mag hij daar blijven voo foed ; wanneer ik eene behoorlijt oopakte in handen heb, dan lsch il hem vierkant uit. Wat kwaad zou i gebeuren in mijne tegenwoordigheid Laat den edelen zot zijn litanié kompli menten uitventen, en onthaal dezalfd mat eenen glimlach. Tôt heden was iJ menigmaal in eene onaangenamen luiria gij hadt redenen, om u over mij t beklagen ; doch gelief in overweging t nemen, dat de ingewikkelde zaken me den graaf daarvan de eenige oorzaal waren. Ben ik voor goed verlost vai ■ — ' • deze zorgan, caa zal ik wedarom aïs 3 vroeger de beminnende echtgenoot wezen. Ik verlaat niet alleen dezen 1 kalant, maar ook al de overige kenDis- t s»n en vrierden, dio de scbuld waren, r datik mij zoo menicmaal beroofde van ■ uw gezelschap. Wees thans eens 3 beminnenswaardig, indien ik u bidden t mag; schikt u wat op, gij zult over mij tevr.aden wezen ik neb voor ailes l gezorgd. s Dat Oscar Gullivers een woakeraar en , bedrieger was, dit weten de lezers, bijgevolg behoeft het geen verder betoog. j dat leugens hem g -ene moeite kostten ; 3 immors liagen en bfdriegen passen te i samen, gelijk de twea schelpen éenèr i oaster. Om da middels b»kreunde hij j zich niet; het doel bereikfn was ailes i voor h°m om het Wen langs welke - wegan. Hij koubelovan,oenrouwmoedig ; gezicht trekken ; zijne oogen hadden s zalfs tranen gereed, wanneer hij ze j noodig oordeeldel Kunegonde, die reikhalsda Daar vrede en rust; die ten 1 prijza der grootste opoffaringen den 1 lims-'liiken vrede wilde verwerven, gaf i toe. Zij baloofde, zich te kleàden, den r graaf te ontvangen, onder voorwaarda 3 dat zij vreemd mochte blijven aan geheel t de ondarhandeling, en dat hare kamer- î iuffar het nevenvertrek geenen oogen- ? blik zoude verlaten. -- Voor hat heengaan kuste hij de 3 blanke vingeren der schoone vrouw met i al de heu'chheid van eenen middeleeuw- ; schen paladijn Dan snelde hij van den 3 eenen bediende n naar den anderen, om a zijne bevelen uit te deelen. en legde eene t werkdadigheid aan den dag, waarvoor i men'hem anderzins onbekwaam zoude i gehouden hebben. Over zijn bleek, afgesloofd gelaat )i°p als een satansche glimlach van begeerlijkliikheid ; hij zaf er wederom afschuwelijk uit, nu bi o'bemerkt rondzworf. Zood^a hij al zijne maatregels hac getroffan, ging hij zelf bij den opschii zijner gade voorzitten. en zorg dragen dat zii mftt al de mogelijk aanlokkelijlt-h°den wierde uitgedoscht Hij moest de lieftallige Kunegonde op dien oogenblik wel verblindend schoon vinden, wanl hij murmelde bionesmonds ; — E>n ezi wil ik zijn, indien de graai niet toebijt ! D?zen avond hab ik hem ic de val. of ik ken den driftigen edelmat nietl Zoo laat zich eene vrouw, nof! verstaan, al« zij b"hulpzaam is in 'i doorzetten ;van een plan 1 In waarheid. ik zou mij ôp de mijne kunnen verlièven, indien zij niet zoo eentoonig .waro mel hare daugden en moedersmarten. Wanneer bij met de meeste balang-stelling de laatste hand had zi«n leggen aan de optooîng der vrouw, drukta hij haar openlijk zijnen dank en zijne bewonderiDg uit, en verliet h't vertrek, om in stilta de middels te beramen, hoe bij de kamerjuflfar zoude verwijdaren op den baslissenden oogenblik ; immers deze kerel verzuimde niet de minste voorzorg, als het er op aankwam, zijne geld en woekerplannen door te zetten, gelijk hier het geval zou wezen. De avond was reeds ingevallen. de gaz verspreidde ziin verblindend licht door de zalen van Oscar Gullivers, toen het rijtuig des graven voor de deur stil hield. De huismeester girg den aanko-meling te gemoet tôt in den gang er bracht hem bij Kunegonde. Deze stond op en ontving den heer Van Mirbact met eene gedwongene vriendelijkheid i waar;; an de wereldman zich misgreep. : daar by aan zijne verschijningtoeschreef wat bij de vrouw niet anders was, dan de verduldighiid eener martelares Welbaast kDoopte bij met Kunegonde een gesprek aan over muziek, schoone kunsten, terwijl hij zeer wel wist dat de vrouw daar in haar element was. Van tijd tôt tijd wierp zij eventwel haro blikken naar een scbUderijtjen, dat in de zaal hing, en waarover een rouw-floers geworpen was. Dan dacht zij aan haar kind. aan Marcelis en aan zijne onwankelbare gènegenheid; deze heilige herrinneriDgan hielden haren moed niet alleen ttaande, maar gaven aan haar gelaat eene treurige vriendelijkheid, die haro natuurlijk schoonheid nog opluister-de. Liet de graaf gissen uit zijne beoDrdeelingen, dat hij geen vreemdeling was op h t gabied der kunsten, hij bleef mst verbazing luisteren, waanneer do jonge vrouw, met eenemeerdan gewone, schanderheid, over schoone kunsten en over onze beroemde kunstecaars sprak. Geene gelegenheid liet de insluip'-nde edelman voorbijgaan. om hare kenni'sen hemelhoog te verheffan. Werden deza vleierijen, naar verdien-sten, met koelbloedigheid van de hand gewezen, dan gaf Gullivers door allerlei teekenen te kennen aan zijne gade, dat zij moeste beminnenswaardiger zijn ; dat zij zich droog hield in tegenwoordigheid van den man, die hij besloten had op zijne netten te van gen en uit te stroopen. De bediende, Willem, kwam melaen, dat het maal was opgediend Dan bood Van Mirbach zijnen arm aan Kunegonde en leidde haar naar de eereplaats aan tafel. ( Wordt voortgezet). Een-en-Vijftigste jaargang Zaterdag, 4 April 1914 N 14

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Aenkondigingsblad der provincie Limburg appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Hasselt du 1864 au 1946.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes