Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

875 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 14 Novembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 01 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9w08w3c997/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TVr 52 14 November 1915 REDACTIE EN BEHEER VAN " AI LERLEI „ PEPERSÏRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ 1 A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANOSBERG, (GENT) Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKLBL/ID, PrSjs 5 centiemeii De Heili^e Kerk De katholieke Kerk, de wereld door verspreid, is het werk van den Godmensch ; Hij daalde uit den Hemel om voor de gevallene kinderen van Adam het verlorene heil terug te winnen en door Zijne leer en Zijn voorbeeld aan ons allen den weg tôt onze eeuwige bestemming te toonen. De Kerk is dus eene goddelijke stichting : zij moet dus heilig zijn, heilig in hare leering, heilig in hare middelen door dewelke zij haar doel moet bereiken, heilig in vele harer leden. De leering van den goddelijken Zaligmaker werd trouw en ongeschonden door de Kerk bewaard ; zijne zedelijke wetten brengen den mensch tôt de hoogste volmaaktheid. Treffend toont de H. Augustinus met welke moederlijke en aanhoudende zorg de H. Kerk hare kinderen aanspoort om getrouw hunne plichten te volbrengen : « Kinderlijk oefent en onderwijst zij de kinderen, krachtig de jongelingen, zacht-zinnig de grijsaards, eik naar leeftijd en karakter. De vrou-wen gebiedt zij aan hunne mannen te gehoorzamen, niet uit zingenot, maar ter wille van een nakroost en der huiselijke gemeenschap. Den man stelt zij tôt hoofd der vrouw, niet om de zwakkere te onderdrukken, maar om haar met ware liefde te besturen. De kinderen leert zij bereidwillig aan hunne ouders gehoorzamen, de ouders, met zachtzinnigheid aan hunne kinderen gebieden. De broeders verbindt zij onder elkander door den godsdienst, etn hechten en nauwen band door de verwantschap des bloeds. Den dienstknecht leert zij aan zijne meesters gehoorzamen, niet uit nooddwang, maar uit plichtbesef. Den meester leert zij, door de herinnering aan den Allerhoogsten Qod, beider Heer en Meester, zijn dienstknecht met zachtzinnigheid bejegenen. Burgers en volkeren, ja, aile menschen wijst zij op hunne afkomst van één oudrenpaar, en vereenigt hen, niet alleen in één gemeenschap, maar in één broederschap. Gij leert de koningen voor hun volk zorgen ; gij vermaant de volken aan hun koningen te gehoorzamen. » Om getrouw aan die heilige leer te kunnen leven geeft de H. Kerk aan hare kinderen, de middelen die zij als een kostbaar erfdeel van haren Stichter ontvangen heeft : de H. Sacramenten. Uit die goddelijke genadebrortnen stroomt eene bovennatuurlijke kracht in de zielen, waardoor de zwakheid van den sterveling wonder geholpen en hem op het steile pad der plichtsvervulling een onmisbaren steun gegeven wordt. Bij zijne intrede in het leven wordt de christene mensch door het H. Doopsel als kind der H. Kerk aangenomen : hij ontvangt het leven der goddelijke genade. Dit bovennatuur-lijk leven, dat hij zal behouden zoolang hij aan God getrouw blijft, wordt gesterkt door het H. Vormsel en gedurig gevoed door het H. Sacrament des Altaars. Valt men in den strijd des levens, heeft men de goddelijke wet overtreden, dan worden die wonden geheeld, en dat plichtverzuim hersteld door de Biecht; en in den laatsten strijd, die over onze eeuwigheid beslissen moet, worden wij verlicht en versterkt door het H. Oliesel. Door het huwelijk worden de plaatsen aangevuld der afgestorvenen, en door het H. Priesterschap worden nieuwe herders, leeraars en bedienaars aan de H. Kerk geschonken. Maar het middelpunt van het christen leven, de onuitput-bare bron van aile zegeningen, is het H. Sacrament des Altaars. In de kerken. door den Zoon Gods als woonplaats uitverkoren, is Hij in werkelijkheid, in wezen ; daar offert Hij Zich elken morgen aan zijn Goddelijken Vader als zoen-offer ; Hij roept dagelijks zijne getrouwe geloovigen tôt de H. Tafel en spijst hen met zijn goddelijk Vleesch en Bloed. Door zijn gedurig verblijf onder ons in het H. Tabernakel trekt Hij zijne kinderen tôt zich, niet alleen op de Zondagen, maar aile dagen des jaars, niet slechts in den vroegen morgen, maar gansch den dag tôt laat in den avond. Kennen wij genoeg die goddelijke middelen ons door Christus in zijne H. Kerk aangeboden? Velen zullen ontken-nend antwoorden. Mochten zij de leering, die ons heil en redding bracht, inniger doorgronden'; de waarheid des Heeren zal hen verlossen !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes