Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

437 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 11 Juin. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ms3jw88800/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^ ,/ « - Tweede juargang Nr 30 Piijs (> centiemen ■f ... Gont 11 Juni 191 <» hoofdredactie : algem--*n secret aria aï oude houtlet, 34. met de med b. w e r king van het werk dek volks bîblip'1 heeken "de straal,, theresianenstr aat, 13 ——w—■&——»■ il —y. ii ALLERLEI Weekhlad voor ons Vlaamsche VoEk 11 11 ni 11 ■ i ■ ——g—a - —TrTTT-rf ~ beheer : vrouwensecret ariaat peperstraat, 17. — «O» — a i '.onnementen : per jaa.r : fr. 3,2 j zes maanden : » 1,60 drij maanden: » 1,00 1NHOUD : De zegen der Armen. — Het wonder van het orafgebroketi voortbe-staan der H. Kerk. — 't Scheerwiel. — Zorgen bij ongevallen. — Wat ontbreekt aan onzeti tijd — Beroeps- en Huishoudelijke Opleiding. — Sterren. — Zomeravond. — Arbeid is geen Schande. — Lachen is gezond. De Zegen der Armen naar het Fransch van RENÉ BAZIN Op den drempel van een zeer eenvoudige boerenhoeve zat een jonge vrouw met een kindje op haar schoot. Zij zong een liedje en wiegde den kleine zachtjes heen en weer in haar armen om hem te doen inslapen. Droomerig staarde zij naar buiten : voor haar strekte zich een kaal veld uit, waarvan het gras door de schapen tôt den grond toe was afgeknabbeld, en waarop nu wat wit en bont kindergoed in den wind hing te drogen. Daarachter verhieven zich de zonnige, witte heuveltoppen der duinen, waarvan de bloemen der nog niet uitgebloeide bremstruiken en de zilveren pluimen der distels wat kleur en tint in 't anders zoo eentonige, landschap aanbrachten. Soms zag men bij helder weer de zee glinsteren, maar een zee zonder zeilen, zonder rookpluimen ; want aan dien kant was zij vol verborgen, gevaarlijke rotsen. De streek was niet vroolijk en zag er ook verre van welvarend uit, maar de vrouw uit de hoeve liet er gaarne haar blik op rusten, omdat ze daaruit geboortig was en nooit iets anders had gezien. Achter de woning had haar man kool en aardappelen ge-plant, en door taaie volharding en nooit rustenden ijver het zoover gebracht, dat ze er elk jaar genoeg uithaalden. om er tijdens den winter van te leven. Op den anderen tijd van 't jaar leefde hij van de vischvangst, die bij met zijn oudsten zoon beoefende, of van het verzamelen van zeegras en schelpen langs het strand. Zij hadden geen gebrek en hadden elkaar lief, en is er wel meer noodig om gelukkig te zijn ? De jonge vrouw meende van niet, of liever zij had het zich nooit afgevraagd. Zij hield van de hoeve met het lage dak, waaronder in het voorjaar de vogels kwamen nestelen, van haar kinderen, van haar man. die zoo hard werkte om in haar onderhoud te voorzien. Daarenboven had ze een gevoelig hart voor de arme menschen, die om een stuk brood of om een nachtverbliif--vroegen. Haar goed, medelijdend gemoed voelde geen afguhsi^' jegens rijkeren ; zij had weinig verlangens, maar leefde in haar eenzaamheid geheel voor haar man en voor haar kinderen, die ze in tevredenheid en godsvrucht opvoedde. De vrouw was nu opgestaan en had haar kind te slapen gelegd. De avond was gevallen en slechts een breede licht-streep duidde aan, dat de zon nog niet was ondergegaan. 't Begon te regenen en nu en dan vielen eenige druppels door den schoorsteen en rolden van den gloeienden soep-ketel in het vuur. De vrouw liep bedrijvig rond, om ailes voor het-avondeten klaar te zetten, toen het opengaan van het hek, dat hun tuintje van den weg afscheidde, haar plot-seling deed stilstaan en luisteren. Doffe voetstappen weer-klonken op den doorweekten boderp. — Zij zijn het niet, zuchtte ze. In de donkere deurcpening verscheen een man met een bundeltje aan een stok over zijn schouder. Zij schrikte een oogenblik voor deze gestalte, want de kleine bevende oogen, de ongekamde baard, heel het verwaarloosde voorkomen gaven iets schrikwekkends aan dien laten zwerver. Zij vermande zich echter en vroeg vriendelijk : — Wat wilt ge ? Zoekt ge een onderkomen voor den nacht ? De man knikte toestemmend en zonder te spreken bracht ze hem naar de schuur. — Hier is stroo in overvloed, zei ze toen. Als mijn man thuiskomt zal ik u wat eten brengen. Hij gromde wat en legde zich dadelijk in het stroo neer. Zij haalde ruimer adem toen zij weer in het woonvertrek terug was, en om de gedachte aan dat onaangename gezicht van zich weg te drijven, knielde ze bij haar kindje neer en begon het in slaap te wiegen. Toen ze merkte dat het in slaap was gevallen, trok ze haar hand terug van het wissen mandje, schouwde nog een oogenblik vol liefde op haar kind en hernam haar huiselijke bezigheden. Haar frisch gelaat, nu door ve'rwachting en opwinding wat hooger gekleurd, werd door een breed-uitslaande witte kap omsloten, welke ternauwernood de bruine lokken in bedwang hield, die er telkin; wa: onder te voorschijn wilden drin-gen. De bruine oogen, vol bezorgdheid voor het leven van man en kinderen, waren zacht en vriendelijk. De mond scheen te ernstig om zich dikwijls tôt een lach te plooién De eenzaamheid van het land had haar moederlijke natuur in al haar eenvoud en frischheid bewaard, zoodat haar man, ruwer en . onbeschaafder dan zij, den invloed ervan niet ontkomen kon. Als zij iets verlangde, kon hij 't haar niet weigeren. Als hij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes