Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

187 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 17 Juin. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 27 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dj58c9st5m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Berde jaargang Nr 31 Prijs 6 centiemeu Gent 17 Juni 1917 I—Il I IIIB—IIIII !■! IfJ4IHIIBH — III hoofdkedactie : vrou wensecre t a r1aa1 MET MEDEWERKING VAN HET algem. secret aria at EN HET WERK DER volks biblioth eken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden : » 1,00 Weskblad voor ons VSaamsche ¥oll INHOUD : Het Qroot Kanon of Duile Qriet. — Onze Kracht. — Kent gij een zang. — Door den storm weer thuis. — Aan het Heilig Hart van Jésus. — Om te overwegen. — Kwaad spreken. — Maria Elisa Belpaire. — Voor de keuken. — Lachen is gezond. — Lessen en Voordrachten. — De Verloofden (3ie vervoig en slot.) # Op den oever der Lei staat het Qroot Kanon, dicht bij de Vrijdagmarkt. Het is een erfdeel onzer oude nijverheid, dat getuigt tôt hoever de uitvinding der mekaniek en verdedi-gingsmiddelen in de vroegere tijden gevorderd was. Het groot kanon weegt 33,600 pond, telt 5 meters lengte en 3 meters omvang ; de opening heeft H5 centimeters door-snede.In weerwil van den grooten vooruitgang, heden meer dan ooit waarneembaar, voortgebracht in de artillerie, blijft de Gentsche Dulle Griet toch bewonderenswaardig door hare buitengewone groote afmeting en wonderbare samenstelling. Het is volkomen in geslagen ijzer of liever van breede ijze-ren latten samen gesmeed. Alhoewel dit eenig en buitenge-woon groot stuk geschut veel ophef moet gemaakt hebben, en zijn intrede in de wereld verschrikkelijk veel geld moet gekost hebben, wordt nochtans in de documenten zeer wei-nig over uitgave en oorsprong van Dulle Griet gevonden, alhoewel er breedvoerig in de Gentsche Keuren over de artillerie dei Gentsche Gemeente wordt gesproken. Toen de Gentenareri in 1452 oorlog voerden tegen den Hertog Philips gebruikten zij dit kanon om Audenaarde te beschieten, doch zij verloren den strijd, en het Monster van van Gent bleef als zegeteeken te Audenaarde berusten, tôt wanneer kapitein Rochelfing den 25 Februari 1578 het terug won en met een schip langs de Schelde terug naar Gent bracht. Den 15 September daaropvolgend plaatste men het hier aan de Lei ; in 1783, werd het op drij arduinen steenen geplaatst. Men noemt het kanon somwijlen Rooden Duivel, naar de roode kleur waarin het geschilderd was ; ofwel Dulle Griet, dit, zoo wil men, ter gedachtenis van de gravin van Vlaanderen, Margaretha van Constantinopel, om haren boozen aard de zwarte genaamd. Het ontevreden volk gaf haar den naam van « booze » of < dulle Griet ». Waar de vrouw kwaad kijkt en zuur Is de man vaak norsch en stuur. Onze kracht « Waren de goeden beter, heeft iemand gezegd, er zou-den zooveel slechten niet zijn. » Hoe dikwijls hebben wij zelven gehoord : « Wat wordt de wereld toch slecht, met zoo'n schrikwekkende raschheid wordt het kwaad verspreid. » Maar indien zij die zoo spreken eens ernstig hun eigen geweten onderzochten, misschien zouden ze bevinden dat ook zij, in eenige mate, oorzaak zijn van dien betreurenswaardigen toestand. Ongetwijfeld, het kwaad blijft immer het werk der slechten ; maar indien de goede ten minste zooveel krachtinspan-ning niet gebruiken om het kwaad te keer te gaan dari de slechten om het verbreiden, zijn ook zij dan niet schuldig ? * * * Voorbeelden trekken. Dat geldt voor het kwaad, ja, maar niet min voor het goede. Indien wij zonder blozen onzen godsdienst durven belijden, men zal ons bewonderen : en bewondering leidt tôt navolging. Het kwaad te keer dus door onze werkzaamheid en ons goed voorbeeld ! De verdere uitbreiding van het kwaad belemmerd door ons geloof en onze zelfopoffering ! Dan zullen de goede niet meer slecht worden ; maar zij die ons voorbeeld zullen zien, zullen ons bewonderen en zich aangespoord gevoelen te doen zooals wij. Dan zal die algemeene klacht ophouden en ver-starren in den mond van die halve en vadsige katholieken die de wereld en aile menschen beschuldigen willen, en denken middellerwijl dat zij zelve schuldeloos zijn. * - * * Om daartoe te komen, gedenken wij onze vaderlandsche machtspreuk : eendracht maakt macht. Een waardig doel en trouwe samenwerking verdubbden de kracht en bezielen den strijd. Geef mij in een stad, in een dorp, tien mannen, tien ware kristene karakters die de voile waarde eener edelmoe-dige zelfopoffering beseffen, die hunnen godsdienst durven leven lijk elke ware kristen hem leven moest, die in ailes 't voorbeeld geven van deugd en eerbaarheid : in min dan tien jaren zal ik der> geest veranderen die heerscht in die stad, in dat dorp. Welnu wilden wij ons zoo vereenigen, met honderd zouden we zijn, met duizenden welke kracht, terwijl tegenwoor-dig zoovele en zoo schoone krachten jammerlijk verloren gaan docr eene doembare vereenzaming. Dan zou de geest des kwaads het onderspit delven, en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes