Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

667689 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 24 Decembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sn00z72t3d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I)er de jaargang Sr 6 Priis (i ronfifiinnn Uent 24 Dccember 1916 hoofdredactie : algemeen secret aria a' MET de medewerkinc van het werk der v olks bibliot heken "de straal,, ALLERLEI I beheer : vrou wensecret aria AT peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekblad voor ons Vlaamsche Volk INHOUD : Kerstmis. — De twee Weesjes (Kerstvertelling). — Kerstlied. — De Struischvogel. — Maatschappelijk Leven. — De Kerk en de Vrouw.— Op hunne manier. — Kinderwraak. (2e vervolg). — Lachen is gezond. — Voordrachten en Lessen. — Nieuwe Lezers. — Schoone Boeken. — De .Verloofden (16e Vervolg.) Kerstmis Eere aan Qod in den hooge !... Op aarde vrede aan de menschen !... Wat een kracht gaat er uit van dien geheimzinnigen Kerstnacht. 't is of dat lied der Engeien voortruischt door de eeuwen en telken jare de menschen tôt luisteren dwingt. God erkennen, Hem loven en dienen, Hem de eer geven die den Allerhoogste toekomt. Vrede aan goede menschen, die het voorwerp zijn van Gods welbehagen ! Vrede, zooals Christus dien brengt, want die vrede kan alleen bevredigen. Dat is de zang van Kerstmis. Wat heeft hij een diepen zin voor het leven ! God verheerlijken hier op aarde, leven in Zijnen vrede. :. is dat niet het groote doel, waarvoor de mensch er is en het eenig ware geluk, dat er voor hem bestaat ? Voor wie zongen de Engeien dat wonderbare wiegelied over Godsvereering en menschenvrëde ? Voor allen, voor ons, zonder twijfel. Want het Kindje, dat bij hun zangen zijn intocht deed orçder de menschen, kwam voor allen : om allen te leeren en vôôr te doen de groote dingen, die de Engeien bezongen. Maar alleen eenvoudige herders hoorden en begrepen hen. Alleen de eenvoudigen, die gansch van goeden wille zijn, hooren en begrijpen ook nu de nagalmen van dat heerlijke Kerstlied. Hoe zouden die anderen er iets van vatten ? Hoe die hoogmoedigen, opgeblazen van eigenwaan, die om hun geld, hun kennis, hun waardigheid zich verbeelden beter te zijn dan anderen ? Hoe die laatdunkende gebieders, die het gezag misbruiken dat zij van God cntvingen, om te breken al wat niet buigt, om menschenlevens te ontkrachten en te verwoesten ? Hoe die kleinzielige rekenmeesters, die de goedheid van goede werken alleen kunnen schatten naar het voordeel, dat zij opleveren ? Hoe die weerbarstige ondergeschikten, die altijd morren en klagen tegen hun wettig gezag, omdat zij niet weten, noch weten willen hoe goed het is van den Meester te leeren om nederig en zachtmoedig te worden ? Hoe die hardvochtige droogstoppels, die van liefde en goedheid, van maatschappelijk plichtbesef en zielenijver zelfs den naam niet kennen, maar intusschen altijd spreken van wetten en plichten voor anderen, altijd afkeuren, veroordee-len, tegenwerken, verdachtmaken het goede, dat die anderen willen ondernemen ? * * * Wie van die allen zal het heilige Kerstlied kunnen hooren en begrijpen ? Welke eer geven zij aan God in den hooge ? Is daar voor Gods heiligen vrede plaats in hun hart ? En daarom, als wij Kerstmis gaan vieren, treden we eerst in ons zelven. De adventstijd is bedoeld als voorbereiding tôt de komst van Christus, een tijd van ernstig nadenken en boete. Als we eerst onze ziel gaan zuiveren, aïs ootmoed en onthechting en warme naastenliefde er hun intocht hebben gedaan, dan zullen wij de herders van Bethlehem gaan ge-lijken in hun eenvoud en goeden wil. Dan zullen wij als blijde kinderen Kerstmis vieren en ondervinden wat Kerst-vrede is. Een regendrop valt op een weg in het stof Verdwijnt en verandert in slijk ; Een regendrop valt op een bloem in den hof En schittert, een perel gelijk. De twee Weesjes (Kerstvertelling) In een klein hutje dat aan den rand van een der hoogste Tyrollerbergen hing, woonde een tachtigjarige grijsaard om-ringd door zijne kleinkinderen : een vurig, levendig jongetje met gitzwart kroezelhaar, waarbij zijn donkere oogjes won-derwel pasten en dat reeds op het vroed hoofdje al de tee-kenen droeg van lever,sernst en voile bewustzijn, en een meisje, tenger maar slank van gestalte. dat met hare kijker-tjes van vergeet-mij-nietjeskleur en de overvloedig neergol-vende blonde lokken, eerder een engeltje des hemels geleek dan een menschenkind. Toch waren kommer en ellende reeds het aandeel van die twee onschuldige wezentjes,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes