Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

501 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Decembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 19 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/251fj2bw77/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derde jaargang Nr 4 Prijs 6 centiemen Uent 10 December 1916 hoofdredactie : algemeen secretariat met de medewerki1s van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : vrouwensecretariaat pepe^îstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekblad voor ons Vlaamsche Voll i INHOUD : De Komst des Heererr — De Kerk en de Slavernij. = De Beren-leider en de Zielmis. — Kinderwraak. — Jacquard. — Goeden Nacht. — Het Avondkruisje der Ouders. — Lachen is gezond. — Voordrach-ten en Lessen. — Nieuwe Lezers. — Schoone Boeken. — De Verloof-den (14e Vervolg.) De Komst des Heeren Daar de wereld vierduizend jaar de komst van Christus op aarde verbeid heeft, zijn door de Kerk de vier weken voor Kerstmis uitgekozen om ons aan die jaren te herinne-ren. Met den eersten Zondag van den Advent vangt een nieuw Kerkelijk Jaar aan, als verbêeldend den aanvang van een tijd voor het menschelijk geslacht. Qelijk ni. heel de wereldgeschiedenis zich concentreert om Christus, zoowel door voorafbeelding op Zijn komst als in de gevolgen uit Zijn verschijning voortvloeiend, zoo wentelt zich heel de tijdkring van het Kerkelijk jaar eveneens om Christus, het Hoofd der Kerk, de bron van aile genaden, verdiensten en zaligheden. De Advent is dus een tijd van « Voorbereiding op Christus' komst. » Wij onderscheiden een drievoudige komst van Christus. De eerste had plaats bij Zijne Menschwording en Qeboorte ; de tweede geschiedt op geheimzinnige wijze, als Christus in de H. Communie in de ziel van den rechtvaar-dige zijn intrek neemt, de derde komst eindelijk zal een-maal plaats hebben op den laatsten oordeelsdag. Zijn eerste komst was vooral gekenmerkt door nederig-heid en verborgenheid, de tweede toont Zijn liefde, de der: Zijn luister en majesteit. In de eerste vertoont Hij zich als het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt ; in de tweede als een harte-lijken en irouwen Vriend, in de derde als den Koning en Heer van leven en dood. Zijn eerste verschijnen op aarde in menschengedaante had ten doel Zijne tweede komst in de harten der menschen voor te bereiden. Beide beoogen ze den merisch in staat te stellen om Zijn derde komst zonder vrees, met blij verlangen te gemoet te zien. Zonder Jésus' tweede komst in onze harten zal Zijn eerste komst niets baten, en zal Zijn derde verschijnen ons slechts angst en ontzetting baren. Vandaar dat de Kerk al haar krachten in-spant om ons op te wekken onze harten te zuiveren om Christus met de volheid Zijner genade er in te ontvangen. Verschillende middelen' bezigt de Kerk om de harten harer geloovigen in den Advent-tijd op te wekken tôt boetedoe-ning en vurig verlangen naar Christus' komst. Haar dienaren verechijnen aan het altaar in boetegewaad, in het paars. Qebeden en gezangen spreken van smachtend verlangen naar de komst van den Messias. Bij monde van den H. Pau-lus klinkt het ons tegen : « Broeders, thans is 't uur om op te staan uit den slaap. » De rneest treffende en hartroerende smeekingen en verzuchtingen der profeten vinden vertolking en smelten samen in het schoone liturgische klaaggezang : « Rorate cœli desuper, et nubes pluant justum ! Dauwt heme-len van boven en wolken regent den Rechtvaardige ! » Het blijde: Gloria in excelsis Deo, de zang der engelen op Bethlehem's velden, is verstomd tôt de verwachting der vol-keren zal verschenen zijn. Ook de jubelende lof- en dank-zang Te Deum, blijft in het breviergebed achterwege en zal eerst in juichende tonen weerschallen, als het Licht, dat de duisternissen verlicht, is opgegaan. Ook heel de natuur stemt met de Kerk samen om het gevoel van versterving en boeting in ons Ievendig te maken. De dagen worden steeds korter de langste nacht nadert. Is dit geen treffend beeld van de geheele menschheid voor Christus' komst-? Hoe diep waren ze niet gedompeld in de schaduwen des doods, die millioenen ; hoe zinken ze al die-per en dieper en dieper in het duister, heidenen zoowel als Joderi ? En geldt hetzelfde niet van onze tegenwoordige maatschappij, die zich hoe langer hoe meer verwijdert van Christus, de ware zon der gerechtigheid, de ware bron van licht en gloed en leven ? Kan ieder zondaar niet van zich-zelven getuigen, dat de zonde hem in een stikdonkeren nacht hulde ; dat niet enkei het licht der genade maar ook dat der rede hem ontbrak toen hij zijn passies als goden eerde en diende ?... De Kerk verlangt ook in den Advent van hare kinderen, dat zij zich door onthouding in overigens geoorloofde zaken die tôt onderhoud en vermaak des lichaams dienen, verster-ven, dat zij zich onthouden van publieke vermakelijkheden en aldus zich met haar vereenigen in dien geest van boet-vaardigheid, welke, met het gebed, de beste voorbereiding is om, van zonde gereinigd, met Christus vereenigd te worden. Zoo bereidt de Kerk op zeer treffende wijze haar kinderen voor op Christus' komst, als een verstandige liefderijke Moeder, beurtelings door verlangen en blijde hoop. Mog* al haar kinderen zich door den geest der Kerk laten bezie-leg, ten einde op het heerlijke feest van vrede en vreug.Je,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes