Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

572098 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 31 Decembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w37kp7wg34/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derde jaargang Nr 7 Priis 6 centiemen tient 31 December 1916 hoofdredactie. : algemeen secret aria al met de medewer king van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : vrouwensecretar1aat peperstraat, 17. — — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weskblid voor ons Vlaamsefie ïolk INHOUD : Bij het einde des jaars. — Nieuwjaar! — Nieuwjaarsgedachten. — Der kinderen Nieuwjaarwensch. — De ster der Drie Koningen. — Strijdbaar leven. — Kinderwraak (3e vervolg en slot). —« Het kind gered — Matig leven — Uit het leven van een grôot man. — Lachen is gezond. — Nieuwe Lezers. — Schoone Boeken. — De Verloofden (17e Vervolg.) Bij het einde des jaars « U zij mijn dank, aanbiddelijkheid des Heeren Jesu toegezeid ! Aan U het korte leven, met al dat mij ten deele viel : met 't kranke lljf, met hert en ziel, met ailes, weergegeven. » Guido Gezelle. Nieuwjaar ! 't Oude jaar ligt zieltogend en zal binnen enkele uren wegsterven. Een nieuw is in wording en brengt noodzakelijk nieuwe verlangens en wenschen mede. Juichend begroeten wij het bij zijne geboorte, gelijk wij al zijne voorgangers in geestdrift ontvangen hebben ; heil- en zegewenschen klinken ons van aile kanten gulhartig tegen en duizende monden herhalen dien dag den vromen wensch : Zalig Nieuwjaar ! Wij ook sturen aan al onze medewerkers en lezers onze christene heilwenschen, met deze aloude en schoone woor-den, die aile goed in zich bevatten : Zalig Nieuwjaar I Voor de derde maal sinds hét oorlogsmonster zijne woede uitbraakt is een jaar in den.oceaan der eeuwigheden ver-zonken ; zwaar zijn de ramper, die op ons drukken en bij het helsch gedonder der kanonnen wordt zoo menig hart toegenepen en schiet niet zelden het oog vol tranen ; ja, midden rouw en droefheid slijten wij onze dagen. Zoovelen, die ons anders met een joviale lach om de lip-pen en een warmen handdruk hunne oprechte wenschen aanboden, ontbreken nu aan den familiekring ; ons levend noch geschreven woord kan hen fiiet bereiken en toch wel-len inniger dan ooit de hartelijkste en welgemeendste wenschen voor hen in ons hart op. Ja, in den geest dringen wij door de verschansingen, ver-sterkingen en bezettingen heen om daar tusschen die rijen gehavende, bebloede krijgers deze te zoeken die ons lief en duurbaar zijn en wienç welzijn ons zoo nauw aan 't harte ligt. O ! mij dunkt, ik hoor de vreugdekreten ten hemel stijgen die het uitspansel dreunen doen. k Zie reeds de zoo langvermiste wezens, teruggevoerd in d'armen van hen die ze zoo ongeduldig verbeiden, dronken van levensvreugde, terwijl een vriendelijke zon dit lieflijk en aandoenlijk schouwspel verguldt. Mochte het jaar 1917 ons weldra die vreugdevolle dag verleenen en deze zoete, troostende droomen verwezent-lilken ! Helaas ! niet allen die ons verlieten met den lenteblos der jeugd op het aangezicht, en het oog, fonkelend van levens-Iust, zullen ons weder omhelzen ; de moorddadige kogels en het vlijmend zwaard hebben maar al te veel slachtoffers ge-vergd ; doch tôt hen, wiens hart vermorzeld werd door hun heengaan, richten wij vandaag bij voorkeur de hurde onzer beste wenschen en durven hen verzekeren dat ons hart edel en groot genoeg is om een ruim en dankbaar deel te ne-men in hun schrijnend wee. Met vernieuwden moed en levenslust roepen wij nu het r.ieuwe jaar eenen hartelijken welkomsgroet toe, en hopen dat weldra De zachte, zoete vredezon Haar lieve licht en hare won In gouden gulpen nedergiet. Vrij en blij schalle 't dichterslied Als vrede dauwt op droeve aard En 't wee verjaagt dat oorlog baart. De tijd heeft groote kracht : door tijd wordt veel gedean, Nog mist de tijd één ding : hij weet niet stil te staan. De jeugd veroudert haast ; de dood is 's levens buur ; Ah ! 't uur ontsnapt den mensch, terwijl hij vraagt : wat uur ? Nieuwjaarsgedachten Weest altijd verheugd in den Heer. Verheugt u met de goeden, verdraagt de boozen, hebt medelijden met de be-drukten, vergeeft aan die u ongelijk aandoen, ën bidt voor allen. Verwijdert van u aile droeve zwaarmoedigheid, die de goede gesteltenis uwer ziel bederft. Denkt dikwijls aan hetgeen Jésus voor u deed en leed, dat zal u troost geven in uwe droefheid en sterkte tegen de bekoringen. Het gedrag van den braven mensch is aile achting waar-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes