Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1580 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 05 Septembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8c9r20tf9h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 42 5 September 1015 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIK VAN :: " ALLERLEI ■„ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANDSBERG, (GENl) v * ALLERLEI fi' - "fî VORIGE NUMIVI^KS VAN :: " AtLET&il „ :: ZIJN TE VERKRIJGEN ,BIJ :: DE VERKOOPEKS :: • Lezing voor het Christene Vlaamsche volk I7EE1CSLAS, Prijs 5 ©esïti-OKîen Scheepstimrnerwerf Voorwaar, scheepstimrnerwerf op eene kleine sclfaal ! Grootvader, oude visscher, heeft eindelvjk eenige vrije oogen-blikken ôver, om een schuitje te vervaardigeh voor zijn kleindochtertje. Oî hij er in ervaren is ! Maakte hij niet vaartuigjes zeventig jaar ge-leden, voor zijn persoonlijk gebruik, of liever, vermaak ? Hij huwde een braaf, mooi meisje voor welke hij ook, nog knaap zijnde, papieren .schuit-jes had gemaakt ! Ach, !ang vervlogen tijden, steeds bleeft gij gegrift in 's ouderlingen geest ! En daarna was het de beurt der kleinen om aan va-der schuitjes te vragen, en of er vandoen waren voor de ne-gen knagelijritjes ! Ziet, al die herinneringen staan frisch en versch voor grootvaders ver-beelding, terwijl hij Mietjes vaartuig fatsoenneert, zoo be-hendig en met zulke vlugheid dat ze den kunstigen scheeps-timmerman van voorheen ver-raadt.Heden is de sterke visscher grootvader van een twintigtal kleinkinders, en allen zijn ver-zot op scheepjes en schuitjes. Hoe aan aller wensch voldaan? En er schiet zoo luttel tijds over na de tochten on zee. en nochtans de goedhartige ouderling wil geen jaloerschheid verwekken en houdt eraan iedereen te voldoen. 't 1s waar-lijk geen licht « emplooiken » te voorzien in de noodwendig-heden van een legioentje liefhebbers van schuitjes. In Gods naam ! De man is gelukkig. Belet het scheepstimmerwerk —————JiM—IIIWi < W I ■ III—■—■■l—HBII —M'JM— het rooken van eene pijp ? Oh, die pijp, zij is zijn « vade-mecum », zijn gezellin, en die grootvader Jan kent, kan hem zich niet yoorsiejfën zonder zijn korten hollandschen neus-warmer tûsschen de tanden. Hij is de goedheid zelve, ver-draagt tegenspraak en kinderlawaai,. tegenslag' op de visçh- vangst, maar eens zijne pijp. -van hare plaats weggélôgd of... gebroken, dan schiet de mari in gramschap eh dreigt nooit meer een schuitje te ma-ken voor de bengels, die hem ruineeren met zijne pijpen ie misleggen of te' brekeri. En Mietje ?, .Wat zjet zij er mistroostig uit, erristig, ver-slonden in gedachten die niet passen bij een meisje van heur jaren ! Misfrouwt zij grootva.-ders kunst ? Meent zij dat zij niet zal hebben, als de ândere, een mooi, stevig schuitje, om-dat grootvader haar maar ge-rieven kan met een overschot van stokjes, draadjes en pa-pierkens? Waarlijk, het poéze-lig ding ziet er .niet tevreden uit, ten ware de toekomst, de akelige toekomst haar afschrik-te ! Mietje wat maakt u droef-geestig, terwijl gij van verlan-gen en vreugde zoudet moeten glanzen en opspringen ? Dit schuitje, doet u denken aan vader zaliger, die vertrok met eene grootere schuit, ter visch-vangst, en door de zeegolven werd verzwolgen ? Herinnert gij u moeders tranen, de ellende die volgde op die ramp ? de komst van grootvader die zeide met bevende stem aan moeder : « Gods wil is geschied ! Schrik niet ! Grootvader is nog sterk en moedig. Brood zal niet ontbreken. Betrouw op mij en op Hem die zorge draagt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes