Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

600 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 24 Octobre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 08 decembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5m6251h684/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 49 21 OptnhAr 1Q1X REDACTIE VAN :: " ALLERLE'I „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI UITGEVER : A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GEMI) Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Droomen zijn bèdrog Wie kent niet, bij dit tnooi tafereeltje, de stift van den beroemden Qustaaf Doré, den onvergelijkbaren teekenaar der Bijbelsche tooneelen ? Blijgemoed verliet het knappe meisje de hoeve waar zij eenen oot melk was eaan ha- len om, ja, wat? om koeken of wafels te bakken, op eenen zondagavond, ter eere van moe-der, wier feestdag het is ! De jongere broertjes en zus-jes wachten ongeduldig op de terugkomst der oudste zuster. Zij likkebaarden op voorhand, want koeken en wafels zijn geen alledaagsche kost, en er zou wel een glaasje bier bij zijn ; immers vader liet van naar de herberg te gaan, in de Klok, op den hoek, ter eere van moe-der. En na de smulpartij, kaart-spel; en na het kaartspel, ver-tellingen uit den ouden tijd, van spooken, duivels en dieven, door grootmoeder, thans ingesluimerd nevens den haard, maar wakker zal zij schieten bij den reuk van 't gebak ! Ach, wat schoone droomen ! — Waar blijft toch Roze ? zegt vader ; oh ! die meisjes ! Ze zal weerom aan 't klappen zijn met de eene of andere vriendin. — Vader, mag ik haar gaan roepen? — Neen, jongen, brave kinderen loopen des avonds op straat niet. Middelerwijl geschiedde de ramp hieronder afgemaald. Onze « Ferrette » was niet aan 't praten, maar aan 't zuch* ten bij de scherven van haar gebroken pot. Hoe was het ongeval gebeurd ? Zij wist het zelf niet. Zekeriijk, zij was in vroolijke stemming als zij de hoeve verliet waar men haar had nageroepen : « Vermaak u wel en onze bestegroe-ten aan moeder, dat wij haar 'nen zaligen feestdag wenschen ! » Waarna zij met lichten tred de baan was opgevlogen, droo- mende van koek en wafel, broeiende hoenen, vette zwij-nen, nieuw kleed en hoed, ker-mis en bedevaart, toen opeens haar pot tegen iets stootte, eenen boom misschien, en pardaf! de kostelijke melk vloeide met beekjes, op den harden grond; doorheen de scherven. Ai mij ! Wat nu gedaan ? En opeens ziet zij voor hart n geest gansch den huiskring, ongeduldig wach-tende op hare komst. En 't erg-ste nog, vader is thuis! Wat avondfeest ! Ware de melk al-leen verloren, 't ongeluk ware herstelbaar, maar hoe den pot hermaakt? Het arme kind zou wel verzaakt hebben, voor een half jaar, aan den beloofden nieuwen hoed, hadden de stuk-ken mirakuleus elkander ver-voegd, maar haar ongeluk was onherstelbaar, als dat van die andere Perrette der fabel die ook niets overhield van de ge-hoopte eieren, kiekens, zwijn, ~~ Irnlf pti knp dan srhprvpn van eenen aan stukken gevallen melkpot. Ach! zuchtte zij, mislukte feest! Gefeest moet er toch, mompelt Roze, geen tranen geen lawaai, geen verdriet voor moeder en grootmoeder, geen geschrei van broertjes en zusterkens en, ziet, het meisje, heropgebeurd, vliegt terug naar de riike hoeve. vertelt haar wederwaardieheid en op

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes