Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

970 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 08 Août. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 29 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p843r0t76f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 38 8 Augustns 1915 brieven te zenden a an de red actif, van :: " allerlei „ " antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI vorigji nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAQ, Prijs 5 Gentlemen Het Kloksken des Qeluks Na talrijke jaren regeering, was de oude koning aan het einde ziiner dagen gekomen. Hij lag in eene der grootsche zalen van het koninklijk paleis op een prachtige legerstede, omringd van talrijke weenende hovelingen. Hij deed zijn zoon komen, zijn eenigen zoon, die ook zijn troon-opvolger zou zijn. Hij wees hem den troon aan, waarop hij zoovele jaren tôt heil en voorspoed zijns volks had doorgebracht, en die thans ongebruikt stond, verlaten en treurig... Met vaste stem nog, on-danks de dood die hij voelde na-deren, sprak de koning tôt den prins : — Mijn zoon, weldra is het met mij gedaan. Ik gevoel het : van deze ziekte zal ik niet meer op-staan... Dezen troon laat ik u na, tevens deze mijne laatste woor-den : Tôt nu toe zijt ge het leven doorgerold als een ware losbol, u onzinnig overgevend aan spei en vermaak, uitsluitend aan 't plezier der wereld. 't Staat vast in uw hoofd dat de aarde enkel een huis is des geluks ; eilaas ! weldra zult gij het zure tegenovergestelde on-dervinden. Bedenk dit wel, mijn zoon : het geluk komt slechts nu en dan gedruppeld, wijl het onge- llilr nns mpt vnllp pmmprc crpçrhnn- Iken wordt... Breng een ganschen dag in ijdele vermaken door : ge verschaft u twee druppels geluk, waarna duizend emmers tegenspoed onmisbaar volgen zullen !... Wat een wijze les voor onze huidige jeugd ligt in die woorden bevat ! Niemand, vermeenen wij, zal er het minste gedacht van kunnen in twijfel trekken ! Velen, nochtans, zullen handelen als onze kroonprins hier : lachen en spotten om de wijze vermaning, en voortgaan met het leven als eene nooit uitgebloeide lente te beschouwen. Volgens hen is 't leven eene bloem, en het vermaak de honig ervan ! Dwaze jeugd, zij dwalen in droomen ; hoe afgrijse-lijk zal hun ontwaken zijn ! Dus, de koning sprak en trachtte zijn zoon voor te bereiden tôt het moeilijke der taak die hem wachtte. Helaas, de prins begreep hem niet ! Koning zijn ! maar dit is gelukkig zijn ! Een troon ! maar dit is de hoogste graad des geluks ! — En niet ver was hij er af zijn wijzen vader te doen doorgaan als suf, het verstand beneveld door de na-kende dood !... De koning stierf en zijn zoon volgde hem op. Hij wou bewijzen hoe hij gelijk, en zijn vader onge-lijk had ! Daarom deed hij op de kappe van zijn verblijf een torentje bouwen, waarin een zilveren kloksken hing, waarvan het zeel tôt in zijne kamer, tôt vôôr zijn troon kwam. Het stond vast : telkens hij de koord zou aanraken, maakte hij aan 't land bekend dat hij oprecht gelukkig was... En hij lachte in zijn eigen om de woorden zijns vaders, die hem 't leven als een aaneenschakeling van ramp en weemoed wou afschilderen ! Eene gedachte staalde zich in zijn hersens : géén enkele dag zou voorbijgaan zonder dat het kloksken luide galmen zou, ten teeken van 's vorsten vreugde en tevredenheid, en om zi ;n onderdanen tôt blijmoedigheid op te wekken... *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes