Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

260 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Octobre. Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken. Accès à 04 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t14th8cs0v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3de iaar^an?. Nummer ti. Prijs : 5 Centiemen, October-nummer igi5 (B). ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWACHTEN Ailes voor Men zegt dat 't Vlaamsc te nset zal gaan.. 't En zal ! VEERTIEN DAGEN ^ van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. H ■ 11 ABONNEMENTS PRIJS : Men schrijft in op het Bureel van 't Blad, alsook bij de Leden AcirikondigiRgen volgens overeenkomst Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving fr. 1,25 per jaar Reu^ernsetraaferMaCB'àrîerho^'^'jan'witienr'^eeks'traait'''^' BUleel °PsteIraad : Ongeteekende stukken worden niet opgenomen Voor t binnenland 2 50 „ Borgerhout, en Bredabaan, 207, Merxem. ' ' 't Hof van Keunen, Carnotplaats, 3g Borgerhout. Al wat dit blad betreft moet op ons bureel Voor Oost- en West^Vlaanderen bijzondere voo^waarden. Elke inonder is verantwoordeHjk voor hetgeen hij schrijft. besteld worden. IN MEMORIAM: PROF. Dr A. VAN GEHUCHTEN In memoriam. Een Vlaming uit de geleerde wereld. Op het einde van verleden jaar doofde plots een der helderste lichten aan den hemel van Vlaanderen uit Verre van den grond die hem bakerde, banneling als zoovele onzer Belgische geleerden, eindigde professor Dr Van GohuChtGtl, in den bloei der jaren, zijn wroetersleven ! De doodenakker van Cambridge, in Engeland, ont-ving in zijnen December-killen schoot de laatste overblijfselen van den eens zoo hoog gevierden neurologist. Van Gehuchten was een kind van Antwerpen, aldaat in 1861 geboren. O. L. Vrouwe-Kollege was de eerste opvoedschool van den jongeling. Hij bleef zijn leven lang zoo Vlaamsch in den bloede dat hij, na jaren Fransch onderwijs te hebben genoten en in die vreemde taal als lee-raar te hebben gedoceerd aan de Hoogeschool te Leuven, zijn sterk Vlaamsch accent niet had kunnen afleggen en meermaals daarom door zijne talrijke studenten werd opgemerkt. Zelden ontving de Aima Mater een zoo schran-der studentenverstand in haren schoot; zoo waar is deze bewering dat wij den leerling zien optre-den als leeraar in de menschelijke ontleedkunde eer nog hij zijn diploma van Drmedicus ontving. Meer en meer richtte de jonge Antwerpenaar zijne studiën naar de specialiteit der zenuwleer, waarin hij dan ook na enkele jaren arbeids eene zoo geniale spitsvondigheid aan den dag legde, dat Europeesche vakgeleerden hem dadelijk op-merkten Er dient geweten dat het menschelijk zenuwstelsel, tôt op den dag vanVanGehùchten's intreden in het Cenakel der wetenschap, een door en door duister punt was in het boek der anatomie. Voornamelijk de geheimziryiige be-trekkingen tusschen de zielactiviteit en de zenuw-stof lagen diep verborgen. Wel hadden eenige deskundigen, waartusschen de wereldberoemde Italiaan Lombroso wankelende hypothesen daar-omtrent tôt uiting gebracht, maar't is sedertVan Gehuchten dat de eigenlijke impulsie tôt onder-zoek naar Psycho-neurologie of ziel- en zenuw-verband, gegeven werd. Onze geleerde Vlaamsche jongen werkte zich in deze kennis, naast zeldzame anatomisten, hemelhoog op. In Ons Volk Ontwaakt lezen we daarover van Dr Frits De Beule deze veelzeg-gende regelen : « Hoe is Van Gehuchten wijs geraakt uit dien warboel van kernen, schijnbaàr zonder orde of maat dooreen geworpen ? Hoe heeft hij zich herkend indien doolhof vanbundels,die strengen, die stijgen en dalen omhoog en omlaag, wenden en keeren, rechts en links, kruisen en slingeren dooreen? Toch heeft hij dat kluwen ten grooten deele afgewonden ! Van ieder kern vond hij de beteekenis ; van elken bundel den oorsprong, het juist bepaald verloop en de nauwste betrekkin-gen. En nu zien we hoe dat ailes aaneen i-î ge-schakeld in bewonderenswaardigen samenhang. En nu weten we hoe de wil uit ons brein ont-schiet en langs welke gebakende baan door onze zenuwen zijn bevelen tôt de spieren voert ; hoe de fijnste prikkel van huid of zintuig uitgaat, zonder faal den voorbestemden weg inslaat en bliksemsnel naar onze hersenen vliegt;hoe onder den gestadigen invloed van onze zenuwstemming al deze organen in evenwicht staan; hoe in ryth-mischen tempo onze adem vaart en ons harte slaat ; hoe onze reflexen gaan en al onze bewe-gingen in eendrachtige schikking onbewust worden geregeld. Veel van al die kennissen of ten mmste hun anatomischen grondslag hebben we aan Van Gehuchten te danken. Anderen nog — eene schaar uitgelezen mannen— arbeidden voor hem en wrochten nevens hem. Geen enkele ech-ter rijst hem op zijn speciaal gebied te boven. » Professor Dr A. VAN GEHUCHTEN. Over al die bijzondere punten heeft Van Gehuchten naar onze wete honderd zes-en-zestig geschriften gepubliceerd, waartusschen als hoofd werk een soort van synthesis van zijn werk ondei den naam van « Nevraxe » uitgegeven werd. Fransche en Duitsche periodieken, die ovei zenuwleer gewagen, staan vol van zijnen arbeid, In al de Universiteiten kent men zijn standaard-werk over het menschelijk zenuwstelsel, dat ir het vak als een der meest befaamde klassieke boeken zelden mag. Zoo'n man was professor Dr Arthur Van Gehuchten.Doch als we nu aan professor Van Gehuchten, bij de verjaring van zijn al te vroeg verdwijnen. eene ontroerde gedachtenis wijden, dan is hei niet alleen omdat hij tusschen de geleerden var zijn vak zoo onzeggelijk hoog stond, maar nog en wel vooral. o ja, omdat hij voor zijn volk, hei arme Vlaamsche, als een leider was. Als ieverig lid der Vlaamsche Natuur- en Geneeskundigt Congressen, als warme medewerker in de Vlaam sche Hoogeschooluitbreiding, stond hij als eer baanbreker voor Universiteitsonderwijs in de moedertaal, en rondweg had hij zich in de Leu. vensche Hoogeschool als partijganger van Vlaam sche faculteiten verklaard. Toen de gevierde mari dan het geniale hoofd op de peluw voûr goed neêrgelégd had en de baar enkele stonden in de kerkhofkapel van Cambridge vertoefde, sprak Dr Sano, van Antwerpen, eene Vlaamsche rede uit, waaruit wij deze regelen van beteekenis laten volgen : <i De Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen verliezen in Van Gehuchten een hun-ner trouwe bezoekers en den meest geza^heb-benden, den meest gevierden hunner redenaars. ï Geboren te Antwerpen, opgewassen als volkskind in den Vlaamschen geest der voorou-ders, stond hij weldra aan de spits der weten-schappelijke meesters van zijnen tijd, zooals een-maal Vesalius, zooals Dodoens of Van Helmont of Palfijn. En zooals Dodoens, na de verwoesting van Mechelen en van zijn kruidtuin, naar Leiden week, zoo week Van Gehuchten. na de verwoesting van Leuven en van zijne kostbare verzame-lingen, naar het gastvrije Cambridge. Zooals Vesalius sterft hij in ballingschap. » Gewis was het de eerste maal dat onze taal weêrgalmde over de graven van het Engelsche rustveld, en hierom zijn we ook Dr Sano dank-baar, dat hij de laatste klanken, die over Van Gehuchten's lijk mochten klinken, de taal liet wezen van Antwerpen, de geliefde bakermat. Nogmaals, op dezen dag," groeten wij u, edele opbouwer die gij waart. En al ha^de heel Europa naar u niet opgekeken als naar eene heerlijke lichtbaak, en al waart gij ook niet naast onzen vernuftigenVan Beneden de schitterendste parel geweest van al wat Lpuven in zijne eeuwen-oude atmosfeer gebakerd heeft, dan zouden we u nog onze dankbare hulde gebracht hebben omdat u, ten allen tijde, als een echte spruit onzer Scheldestad het arm verschopte Vlaanderen zoo diep aan 't harte lag I ^ Hoever staat bet met den Oorlog? Wat gedurende de laatste veertien dagen bij-zonder onze aandacht heeft gaande gemaakt, zijn ongetwijfeld wel de gebeurtonissen op den Balkani Bij het ingrijpen vanTurkije bij den aanvang der vijandelijkheden had men reeds gevreesd heel het Balkan-boeltje in den vuurdans te zien springen, en toen Italie zijn ouden bondgenoot aanviel, werd de vrees er natuurlijk niet door gematigd. Bij de regeeringen der verbonden staten, waar-bij Rusland, gezien zijn rechtstreeksche belan-gen, wel aan het hoofd stond, was sedert lang wantrouwen ontstaan jegens Bulgarije, dat ijve-rig aan zijn oorlogtoebereidselen werkte en bij hetwelk het streven overduidelijk merkbaar was,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes