Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

419 1
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Octobre. Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken. Accès à 05 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2j6833nv24/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3de jaargang, Nummer u. Prijs : 5 Centiemen. October-nummer iqi5 (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gaan — t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en ontniddellijke omgeving fr. 1,25 per jaar Voor 't binnenland (uitgenoraen Oost- en West-Vlaanderen) -2,50 u/aot.viaonH<>rftn hiiiondere voorwaarden. Men schrijft in op het Bureel van 't Blad, alsook bij de Leden der Groeningerwacht, o. a.: Belegstraat, 48, Antwerpen (Zuid); Buree) en Opstelraad : Reuzenstraat, 28, Borgerhout, en Bredabaan, 207, Merxem. Rof m Kemm> Carnotplaats, 3g, Borgerhout. Elke inzender is verantwoordelijk voor hetgeen hij schrijft. Aankondigirgen volgens overeenkomst Ongeteekende stukken worden niet opgenomen Al wat dit blad betreft moet op ons bureel hesteld worden. WAAR OM WIJ NIET ZWIJGEN Stijn Streuvels. (4 October 1872.) Zijn echte naam is rrank Lateur, zoon van den uisschilder, later bakker Kamiel Lateur en van rouisa Gezelle, zuster van onzen grooten dich-;r GuidoGezelle,die dus Streuvels' oom was.Hij erd, nu drie-en-veertig jaar geleden. geboren te [eule, bij Kortrijk, en verhuisde op zijn ize jaar iet zijne ouders naar Avelghem, waar hij de îrfranschte kostschool « le Pensionnat du Bien-sureux Jean Berchmans » bezocht en wekelijks vee uurkens Vlaamsche les kreeg Dit was de ;nige opleiding die hij genoot Zijn aanleg als hrijver trokop 'tpensionnaat reedsde aandacht. en schoolopstel, getiteld Kerstmis, werd in aile assen voorgelezen en had ten gevolge dat hij, schoon leerling der lagere klasse, werd opgeno-en in de „ Société littéraire » van de hoogere assen. Om de deeltjes uit Reclam's Universal-ibliotheek te kunnen lezen, die hem zulk een im en goedkoop veld van lectuur boden,leerde j zichzelf Duitsch en zoo maakte hij voor 't :rst kennis met de Russische realisten, met olstoi en Dostojezvski. Sedert legde hij zich ook ) de kennis van de Russische taal toe, zoodat j deze schrijvers in 't oorspronkelijk leerde ver-îan. Ook de werken van Ibsen behooren tôt jn lievelingslectuur. Als schrijver trad hij voor 't eerst in't open-lar op in 1895, toen zijn November-idylle een irvolle melding ontving bij een prijsvraag, uit-sschreven door het blad De Jonge Vlaming. = 'aardoor aangemoedigd zond hij nu ook bijdra-3n aan het tijdschrift Vlaamsch en Vrij, proza )owel als verzen, die gretig werden opgenomen, 1 toen zijn buitengewoon werk de aandacht ok der redacteuren van Van Nu en Straks 1 een der opstellers van dit tijdschrift, dichter in de Woesteyne, bij Vlaamsch en Vrij pogin-în aanwendde om te .weten te komen wie « Stijn :reuvels > was, ontweek de redactie een ant- _ oord, bevreesd haar medewerker le veiliezen. et gelukte nochtans langs een anderen weg het ieudoniem te ontsluieren, en Frank Lateur werd t medewerking aan Van Nu en Straks aange->cht. In 1896 verscheen zijn eerste opstel in dit idschrift. Het later opgerichte maandschrift Vlaanderen irzekerde zich evoneens van zijn medewerking 1 de eerste aflevei ing opende mot zijn schets >el. In 1899 verscheen in de Duimpjesuitgave zijn eerste arbeid in boekvorm : Lenteleven. Het sukses van dit en van zijne volgende boeken was in Vlaanderen zôô groot, dat in 1903 de Ant-werpsche volksvertegenwoordiger, oud-minister August Delbeke, in het Parlement het voorstel deed den schrijver voor te dragen voor den No-belprijs. Bij nader onderzoek .bleek evenwel dat dit buiten de bevoegdheid der regeering lag. Officiëele erkenning zijner verdiensten bleef in-tusschen niet uit, want in igo5 werd hem de vijfjaarlijksche prijs voor letterkunde toegewezen en in I907ben0emde men hem tôt briefwis:elend lid der Vlaamsche Akademie. Toen hij zijn eerste bundels uitgaf was hij nog eenvoudig pasteibakker te Avelghem; later, na zijn huwelijk met Alida Stallens vestigde hij zich te Ingooighem, in de nabijheid van zijn leermees-ter pastoor Hugo Veiriest, en liet er zijn lachend schoone villa 't Lijsternest bouwen, met uitzicht op het heerlijk land tusschen Lei en Schelde Daar schiep hij nu zijn beroemde werken, die men met recht het epos van den Vlaamschen boer mag noemen : Zomerland, Zonnetij, Doodendans, Dagen, Langs de Wegen, Minnehandel, Dorpsge-heimen, Open Lucht, Stille Avonden, 't Uitzicht der Dingen, De Vlaschaard. Najaar, De Blijde Dag, enz., enz. Een aantal ervan werd vertaald in het Engelsch, Duitsi'.h en Fransch, en zij stem-, pelen hem tôt een der grootste schrijvers van onzen tijd, waarvan niemand minder dan Willem Kloos zegt : « Een groot kunstenaar is onder ons opgestaan : een mensch, die aile dingen rondom zich eenvoudig-schoon en mensch-natuurlijk in echt, onmiddelhjk voelen met de natuur, ziet. In zijn rijkdom welk een eenvoud, welk een goed volgbare trekking der lijn, zoowel in 't geheel als in de onderdeelen, streng van omlijning en tcch tegelijkertijd frisch-gevoeld en fijn doorwerkt tôt in de kleinste bijzonderheden, gewrocht door een liand, die schept voor allen tijd. » Het laatste werk van Streuvels is zijn Oorlogs-dagboek, dat hier en over de grens veel stof heeft opgejaagd, omdat hij in zijn argelooze eerlijk heid, gelijk een middeleeuwsch kronijkschrijver, daarin ailes opteekent zooals hij het gezien. ge-hoord en gevoeld heeft. In Nr 2 van Antwerpen Boven heeft een onzer meest gewaardeerde me-dewerkers er breedvoerig over uitgeweid en na zijn schitterend pleidooi, nog versterkt door het feit dat Streuvels' dagboek door de Duitsche overheid verboden werd in het Etappengebied, blijft er niets meer over van al de lasterlijke aan-vallen door kwaadwillige Droogstoppels onder de goede gemeente verspreid. Al wat schoon en groot is in Vlaanderen moet nu door de kwalijkgezinden bezwadderd en neêr-gehaald. Streuvels is een te heerlijke bloem, in de Vlaamsche gaarde, dan dat de franskiljonsche adder haar venijn er niet zou op uitspuwen. Wij, Flaminganten, zullen hem en al ons belasterde broeders nu nog meer vereeren en beminnen !(') — Waarom wij niet zwijgen Het mangelt nog altijd niet aan menschen die het niet slikken kunnen dat wij op deze histori-sche oogenblikken de stem verheffen voor het versmade recht van het Vlaamsche volk. Nu dat onze toekomst in de weegschaal ligt, nu dat onze vijanden het voortbestaan van onze taal en van ons volk betwisten, nu moeten we zwijgen. i1! De werken van Stijn Streuvels zijn te verkrijgen in den Nederlandschen Boekhandel St Jacobsmarkt, 5o, te Antwerpen. (Zie asnkondiging op de 4* bladzijde.) Nu dat de Vlamingen allerwege beschimpt en belasterd worden, nu moeten wij den bloedigen hoon verkroppen en onsantwoord uitstellen voor later, veel later Wie zoo spreken? Het zijn de massa dea « Flamands de cœur », de naaste en verre verwantschap van de familie Beulemans, voor wie Vlaamsch en Vlaamsche beweging toch immer ten onpas komen, I.et weze oorlog of niet. Het zijn de weggeloopen broo^schrijvers der Fransch-Belgische pers, die in wedstrijd met de Fransche pers,om ter meest hunne gai uitbraken tegen al wat Vlaamsch is. Het zijn politiekers, kamerleden en regeerings-personen, die ons van uit den vreemde muilban-den. opzpnden. En terwijl dit ailes roert en samenzweert tegen ons, zouden wij, de stambewusten onder ons volk, toezien en zwijgen!... Dit onder het ons toegesnauwde voorwendsel : « Eérst het vader-land bevrijden en dan zullen wij zien Wijl wij hier onder de vreemde overheersching in letterlijken zin tusschen hamer en aambeeld gepletterd zitten, zien wij niet in op welke wijze wij aan de bevriiding van ons vaderland zouden kunnen medëwerken. Maar dit ter zijde, hebben wij, ja dan neen, het recht op dit oogenblik het Vlaamsche vraagstuk 'te stel1en ? Als wij de zaak grondig beschouwen, treft ons vooreerst de eigenaardige, ja netelige toestand waarin wij ons bevinden. Volkenkundig zijn wij Vlamingen, staatkundig zijn wij Belgen d. w. z. wij zijn Vlaamsc'ie menschen en Belgische bur-gers. Zooals de doorluchtige wijsgeer Mgr Mercier het zegde : ,> Men is mensch alvorens burger te zijn » ; wij zijn dus eerst Vlaamsche menschen, daarna Belgische burgers, en onze rechten als Algemeen Zicht van Konstantinopel (zie Oorlogsoverzicht)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes