Averbode's weekblad

531989 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 24 Mai. Averbode's weekblad. Accès à 23 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5d8nc5sx67/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

24 Mei 1914 1= MIJNHEER B.... —' 8 et wien waart gij daar gisteren op gang ? » Zoo vroeg mijn vriend Gustaaf, en ik ant-vvoordde hem : ~ <( ^et een ou<^e oud-jager, Mijnheer B.... Ziehier in 't kort zijn levensgeschiedenis : Na zijn diploma als ingenieur bekomen te hebhen, huwde hij de dochter van den bestuur-der eener fabriek te A.... en nam weldra de plaats in van zijn schoonvader. Een braaf echt-- genoot was hij steeds, doch de drift tôt de jacht deed hem zijne zaken eerst op het achterplan schuiven, en dan verwaarloozen. Zijne twee zonen namen hunne studiën niet ter harte, kostten veel geld, en berokkenden veel last en leed aan de ouders. Tegenspoed overviel mijnheer B.... Zijne vrouw stierf, zijne gezondheid ging aan 't wahkelen, en zoo werd hij, nog geen 6o jaar oud zijnde, op. het wrak van zijn fortuin in den oceaan van de wereld geslingerd. — Wat moet het hard vallen, in eene zwarte korst te bijten, als men gedurende gansch zijn leven niets anders dan wit brood gegeten heeft ! Hard, ja, zich te moeten vergenoegen met de kruimels van den overvloed, die slechts als herinnering nog voortleett ; her-innering, die den karigen toestand verbittert, waar-in men, gedwon-gen, leven moet! Het is als een re-genachtige, wee-moedige herfst-avond, die van eenen kalmen, zonnigen zomer-aag droomen doet ! Weg waren de vrienden van mijnheer B..., zijne zoogezegde vrienden, die, evenals de zwa-luwen gedurende het schoone seizoen slechts bij ons blijven, hem omringd hadden, zoolang degelukszon hem bestraald had. Weg, de bloe-men der jeugd , weg, de vruchten van den rijpen DE «VERMONT», EEN DER GROOTSTE AMERIKAANSCHE OORLOGSBODEMS, IN DEN'STÛRM. — Hoe zelfs een geweldig zeemonstsr door de branding wordt gebeukt en geteisterd, als deze dojr den storm wordt opg-edreven, toont deze moment-opname zeer duidelijk aan. leeftijd. Het winterde in zijn hart, en het verleden lag dood en begraven. God alleen was hem overgebleven. Edoch, hoe han-delt de mensch over 't algemeen ? Lacht de fortuin hem tegen, dan schrijft hij het geluk, niet den Algever, maar zichzelf toe ; fronst ze integendeel het gelaat, dan heeft de Almachtige ei schuld aan. Zôô stond mijnheer B tegenover God, de wereld, zijn verleden. Iets toch had hij uit de puinen van zijn jagersleven gered : het was « Top », zijn oude, trouvve jachthond. Het was op dat goede beest dat hij wees, toen hij zijne zwartgalligheid lucht gaf en zei : « Als men de menschen wèl kent, dan krijgt men veel eerbied voor de honden ! » Aile dagen, die God schiep, — goed weder of hondenweder, — was mijnheer B.... op wandel met zijnen « Top ». Zooals zijn meester, had de hond lente en zomer van zijn bestaan doorleefd. Destijds was hij een prach-tig exemplaar van het allerzuiverste ras. Snel als de wind vloog hij over het stoppelveld, wipte door haver en klaver, rende al speurend en snuffelend door akker en bosch ; vermoeienis kende hij toen niet, en geen wild, dat aan zijne vlugheid en zijnen fijnen reuk ontsnapte. Nog was hij mooi, « Top », met zijnen bruingevlekten rug, roerenden staart, en die groote, zachte oogen, waar zooveel goedheid en getrouwheid in te lezen stond. Doch de jaren hadden kwalen meegebracht, die hem niet meer toelieten, zooals vroeger, zijnen dollen iever bot 'lC VIOL Cil. De wandelin-gen met zijnen ouden jachthond waren voor mijnheer B.... het hoogste genot, alhoewel zij te-vens eene bron waren van droe-ve mijmeringen en bittere ont- goochelingen. Zie ze door 't veld trekken, de twee kameraden, die het ongeluk niet gescheiden had ! Top snuf-felt de beetak-kers af, zwemt door de malsche klaver, springt tusschen het rit-selende loof der aardappels, en als hij dan op het spoor van een « beestje » komt en de reuk van van het wild zijnen neus kittelt,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Averbode's weekblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Averbode du 1906 au 1956.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection