Belgisch dagblad

525605 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Août. Belgisch dagblad. Accès à 01 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6d5p844n2b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le Jaargaug- DINSDAG 1 AUaDSTUS 1910. iVo. A BELGISCH DAGBLAD abonnemInten. Per 8 maanden voor Nederland ™ f 2.60 franco per post. Lossa uummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. f — ABYEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk# regel meer d 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.60: elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloyds Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. c.kdic.1. nooiarei BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. OE ÛUiKBÛOT „DEUT8CHLAND' EN MET INTERNAT10NÂÂL RECHT. la De Telegraaf van 1& Juli, commenteert de heer Louis Israëls, hrt geval van de duikboot „Deutsch-Iand'" in vergelijking met het internatio-naal rechtstandpunt. Hij besluit dat dit vaartuig moet be-gckouwd worden als een handelschip, indien er kan bewezen worden, dat in den ]oop der reis .het niet kan veranderd worden in oorlogschip. Deze verandering is mogelijk, volgens dezen soh'rijver, door het herplaatsen der torpedolanceerbuizen, gezien de torpédo het voornaamste wapentuig van de duikboot is. De aanwezigheid aan boord, van twee kanonnen, medege^eid door de Ameri-kaansche pers, is niet voldoende om als oorlogschip te worden aangemeld, gezien de Amerikaansche en Engelsche wetge-ving aanneemt, dat de handelschepen zich mogen wapenen met één of twee kanonnen voor een verdedigend doeleinde. Zooals wij reeds wèten, heeft de be-slissing der Amerikaansche overheden zich aangepasi aan dit standpunt ; alhoe-wel, naar ons inzien, deze beslissing zondigt aan logica. Zonder de historiek ■ .te willen maken van deze kwestie, herinneren wij even, dat bij het begin der vijandelijkheden ei geen sprake was van gewapende han-delsschepen, bij uitzondermg van de hulp-kruisers, die gerangschikt worden bij d( oorlogschepen. 't Is slechts later, tengevolge van de ver-scherping van den strijd met de duikboo-ten, en om voldoening te geven aan d( bemanning der handelsschepen^ die zonder verdediging blootstond aan de aan-vallen der Duitsche duikbooten, dat d( Engelsche eu Fran§che regeeringen eer zeker aantal ,,cargos" met liehte kanon nen wapenden om zich bij gebeurlijk ge val te kunnen verdedigen tegen de ,,U"-booten.De Vereenigde Staten namen deze doenwijze aan, op voorwaarde dat de bewapening een uitsluitend verdedigend karakter zou dragen, t. i. z. dat één ol ten hoogste twee lichte kanonnen mocli-ten geplaatst worden op het achterste gedeelte van het- schip. 1s dit verdedigend karakter toepasse-lijk op de kanonnen van een duikboot? Volgens ons inzien n e e n, duizend ma al neen. Ten eerste, indien de „Deutschland" gewapend is met twee kanonnen, is het meer dan zeker, dan een dezer zich bevindt vôôr het torentje, het-welk reeds strijdig is met de vastgestel-de verbintenis. Ten andere kan de aangevallen duikboot zich versterken en ontsnappen dooi te duikelen.' Het duikelen is een veel beslister ver-dedigingsmiddel dan /het plaatsen van een kanon op het achterste gedeelte vap het schip. Do kanonnen van de duikboot moe- ten dus beschouwd worden als een mid-del tôt aanval. Zekerlijk nernen wij aan, dat de voornaamste bewapening de torpédo blijft. Maar deze is niet onontbeer-lijk voor zekere verrichtingen. Menig-vuldige gevallen toonen aan, dat tal van handeischepen naar den zeebodem zijn gestuurd geworden door kanonschofcen van Duitsche duikbooten. Een telegram van IJmuiden van den 27 Juli __ meldt ons, dat er een gevecht in de Noordzee heeft plaats gehad tus-schen gewapende ,,trawlers" van Engelsche nationaliteit en ,,U"-booten : het kanon was het eenig wapen, dat in wer-king was getreden. Deze oorlogsfeiten wettigen ten stellig-ste onze zienswijze. Aan het einde van i zijn vertoog stelt vermelde schrijver de volgende vraag : Zou het bij gebeurlijk geval toegela-ten zijn aan de Engelsche marine de „Deutschland" of een zijner gelijken in den grond te boren -zonder verdcre vorm van procès ? Hij antwoordt ontkennend, gezien, zegt hij, deze boot gerangschikt is bij de handelschepen en diensvolgens over de zelfde waarborgen moet beschikkem. In theorio is dit ailes goed en wel doch voor wat de praktijlc betreft, zijn wij van tegenovergesteld gedacht en wij zeggen : dusdanige akt wettigt zich door zelven, i omdat : lo. In de praktijk is het onmogelijk, zelfs op korten afstand, een duikboot- ■ handelschip te onderscheiden van een i duikboot-oorlogschip ; 2o. De Duitschers willekeurig al de oorlogswetten hebben overtreden èn zich > slechts dan op de tractaten beroepen, ■ wanneer het in hun voordeel loopt. Hun- ■ ne tegenstanders zouden wel naïf zijn te aarzelen bij het vastleggen van de te volgen gedragslijn in voorkomend geval ; 3o. Een der karakteristieken van een • oorlogschip ligt besloten in het feit, be-stuurd te worden door eene bemanning, : welke eene spéciale opleiding genoten heeft. De Engelschen hebben aile reden te veronderstellen, dat de bemanning van de ,,Deutschland" samengesteld is uit zeelieden van de oorlogsvloot, voor deze omstandigheid met een gelegenheidsuni-form aangekleed. Deze veronderstelling, gepaard met do aanwezigheid van kanonnen aan boord, kenschetst voldoende het oorlogskarakter van dit schip, derwijze dat aile argwaan bij de officieren-bevelhebbers der sche-pen, gelast met de blokkade', overbodig is. Dit komt, praktisch gesproken, neer op het feit, dat voor de oorlogvoe-rende landen een duikboot altijd a priori moet beschouwd worden aïs een oorlogschip.p ^4. DE TOESTfiilO De doorbraak der Russen aan d Stochod en te Brody. wordt thans doo burine vijanden niet meer geloochend. verinits zij zelf moeten toegeven, dat z: bimne lijn rechtmaken (!) De buit van géneraal Broesilof neen fantastische afmetingen aan. De gevan gonen die hij van 16 tôt 28 Juli maak te, bedragen het overgroot getal van (2C00, de 1600 officièren inbegrepen. V\ anneer men zich de vroegere cijfer berinnert, moet het getal Oostenrijkscli « Duitsche krijgsgevangenen, waarlijk fantastisch wezen. Het Oostenrijksche le gar geraakt op. Ofwel is dit débâcle te wijten aan d overweldigende Russische artillerie en d onuitputbare minutie, ofwel is het te ■fïjten aan de demoralisatie, die een ge .8 moet zijn van de ontzaglijke Rus sisehe krijgsuitrusting. , A°wel moet na enkele weken vallen y8r ;10 Russen waarschijnlijk langs he 5f°°i en lanSs het Zuiden van di " e plaats zullen vooruitlcomen en aaldus zullen kunnen omsingelen. -t^ens Kowel genomen, is de marsch jP orest Litowski en Lublin, een kin hf!i, verSelijking met de moeilijk- l'le .de Russen thans ontmoeten. k ost-Galicië staat 00k ops het punt ge i'1!, 'e worden. Daar de Russen reeds Su * îT" iQ hct Noorden en bij Stanis af -n"1* Zuiden, zijn, vraagt men zicl ëowordeJaQ 'let ^eSer van Bothmer za Jan[l°^ Z1'î11 d® gemoederen reed ■ft-Pi, " ' 1 meester terecht een nieu K'iinval, die niet aan de za] i 'en, za^ blijven staan, maar diep 1 doordringen. Eri^n ,Kaukasus is veroveringen vai de nu ^et grootste belang voo En,, " Ve1r.overinS van Armenië, door d vit dle steeda vooruitrukken. Korw>^i " Roemenië rond September za naar ^ Z!'!n' zuilen de Bulgaren loon de ontvangen. Reeds hebben geduldigde Serviërs de verraders I laten voelen, dat zij 00k van uit het Zuiden klap op hun kop zullen krijgen. De ItaLîanen komen de grootste moei-. lijkheden te boven en dringen steeds de ^ gehate Tcdeschi over de bergen. De tijd zal weldra aanbreken, dat zij naar Wee-• nen zullen kunnen oprukken. Meer en meer blijkt het, dat Oostenrijk (j. het kind van de rekening zal worden. In het Westen blijft de toestand hoop-vol. De Franschen en Engelschen vor-deren steeds. De eersten hadden nieuwe successen bij Fleury en Thiaumont. De zedelijken 3 indruk van het Fransch-Engelsch offen -sief, dat er in gelujd is de sterkste loop-graven te forceeren en de beste regimen-ten van DuitsChland te verslaan, is over-groot in Duitschland, dat nu twijfelt en ^ vreest te worden verslagen. Daarom 3 zendt het zijne vredesapostels uit... Koïiinkrijk België. Département van Oorlog. Weke!ij!isch balletijn Yan 22 tôt 29 Juli- Gedurende de afgeloopen week hebben er bijna geene hevige artillerie-gevechten op het C'elgische front plaats gehad. De vijand heeft onze vooruitgeschoven wer-ken tamelijk zwak beschoten, zoo ook de puinen van Rampscappelle en Noord-~ schote. Onze batterijen hebben de Duit-I sche batterijen met succès beantwoord en hun vernieîingsgeschut op eenigen dezer 3 gericht. De heftigheid van het vuur was aanmerkelijk gfooter in den sector Steen-straete—Boesinghe, waar onze zware batterijen en ons loopgravengeschut met suc-ces- Vernieîingsgeschut hebben gericht op 1 de vijandelijke verdedigingswerken. 6 DE GREEES. Zelf, na den oorlog, Blijft een grens Bestendig tusschen Mof en Menscb. Links en Rechts. Belgische missie voor Zuid-Amerika.Op verzoek van onzen medewerker en vriend, den heer Arthur Buysse, hadden wij geen woord gezegd van zijn vertrek naar Le Havre. Daar wij vernemen dat hij er veilig is aangekomen, kunnen we nu mededeelen dat een Belgische missie binnenkort naar Argentinië, Brazilië en Chili vertrekt. Zij moesb eerst bevatten de heeren August Melot, Kamerlid Voor Namen, en Emile Royer, Kamerlid voor Doornik. Deze laatste keus 2egt genoeg wat de praatjes van ongenade, verspreid door zeker heerschap in Zwitseriand, waard waren. De heer Royer is nu vervangen door den heer Arthur Buysse. Als toile en secretaris is aan die missie toe-gevoegd de Spaansche onderdaan, de heer Corales, schoouOroeder van den heer Buys-mana, Kamerlid van Brossel. Cnder de censuur. „L'Indépendance belge" van Londen had de gastvrijheid verleend aan een malcontenten Belg, die vuur en vlam sp wde naar de pas gestichte Royal Lloyd belge, en dezer oveieeukomst met de Beigische regeering. Dit artikel wordt overgenomen door de Brusselsche Ja Belgique % an 26 Juli en door het Vlaamsch Nieuws van 27 Juli. Natuurlijkisditop bevei ge-beurd. De naieve kulturbarOaren meenen daar-door de openbare meening in België tegen de regeering op te hitsen, zonder in te zien dat indien de R. L. B. niet bestond de be-voorrading in België niet zou kunnen ge-schieden bij gebrek aan de noodige sehepeu. De vaderlandsliefde der arbeiders. In het artikel, onder bovenataande titel, in ons blad van V) Juli versehenen, hadden wij gemeld dat de bestaurders en werkheden der firma lirijn en Lahy van LetcUworth de som van 550 p. 12 sch. 12 us. hadden afgedragen voor de volksvoeding in België en het werk der Hulp aan Belgische soldaten. Na wij nader vernemen was het opgegeven bedrag met juist. De atgedragen som beloopt ,§£650.12.6. Dus 100 pd. se. meer dan wij gemeld hadden. BiavoI Kommandant Davreux gesneuveld j KapUein-comjïwtndàùi Davreux, âdjunkfi van den staf, ordonnansofficier des Ko-nings, is Woensdagochtend te Boesinghe door een Duitschen kogel in het hoofd gedood. Hij was de zoon van kolonel Davreux, die den ganschen veldtochti heeft medegemaakt. Commandant Davreux was reeds verscheidene jaren ge-hecht aan deà persoon van Z. M. Roemenië en de Duitsche pers. De Duifeche bladen toonen zich be-kommerd over de houding van Roemenië. V o r w â r t s is, o.m., in de weer om te betoogen dat het koninkrijk aan de Donau er geen belang bij heeft zijne neutraliteit op te geven. De Roemeen-sche arbeiders en boeren hebben geen belang dat er krijg wordt gevoerd, schrijft het blad. In geen enkelen Bal-kanstaat gaat het met de landelijke be-volking zoo slecht. Vorwarts gaat zelfs zuover de boeren op te hitsen tegen de Bojaren en de Russen, omdat dezen... Roemenië hebben bevrijd en aldus den grondadel in staat stelden politieke overmacht te bekomen. De pachter is nog economische silaaf als in den schoonsten tijd der dienstbaar-heid. Daarom is het zeker dat het Duitsche in Roemenië een pro-Duitsche be-weging onder Roemeensche arbeiders Vfci wekken ? Zou Vorwarts niet be-ter doen zich met de Pruisische junkers en hunne lijfeigenen bezig te houden en voor hunne ontvoogding te strijden ? Een oorlog kan het Roemeensche voile ten goede komen, zooals het Russische volk. Niets bevordert meer de gelijkheid en dus ook de vrijheid, dan de wapen-broederschap, Laat Romania irredenta zich verwezenlijken in Boekowina en in Zevenburger, die nu zuchten onder de tirannij der Magyaarsche magnaten, echte bloedzuigers van hun volk, maar die als bondgenooten van de keizerlijke Sozial-demokraten taboe zijn. De „Arbeiter Zeitung" en Rîk Wouters. De Arbeiter Zeitung van Wee-nen publiceert een stukje vol lof over den Belgischen scliilder Rik Wouters , dat zij uitgeeft als komende van haren Belgischen correspondent D.-P. Het behoort dat men Avete dat de Arbeiter Zeitung geen Belgischen correspondent bezit en dat de pèrsoon die zich die hoedanigheid toekent een Oostenrijker is die lang in België verble-Ven heeft en thans in Amsterdam) verblijft. Afschuwelijke methodes. De brandstichters van Leuven en Di-nant, de moordenaars der vrouwen en kinderen van de Lusitania en van miss Cavell, Beauck en kapitein Fryatt, onderscheiden zich thans door andere bar-baarschheden. Niet te vreden, de man-nen van Rijssel, Roebaais enz., als sla-ven weg te sturen, gebruiken zij thans de burgerlijke bevolking aan de Somme als schild ! lu de door de bondgenooten oesr.be ten dorpen verplichten de Duitschers de bevolking in hare woningen te blijven. Aldus worden die onschuldigen de eerste slachtoffers van de Fransche artillerie. Hoe monsterachtig is het optredon van de Duitschers ! \ Nieuwe overwinning der Russen. Qe Cenfi*alen moeten aan de Stochod terug. Kowel be-ds*eïgd. — De Russen namen 73.000 man van IS tôt 28 Juli.— îis Sïussen bij Stanislau (Oalicâë). — Engelsche en Fransche voo9*deeSen aan de Somme. — Een Italiaansch succès in de Tofana. — De Turken verslagen in Kaukasus. — Roemenië met de Entente. De sla|>' van liet Delviliebosch. Gibbs seint uit het veid aan de Daily, Telegraph d.d. Zatfrdag: Het bombardement begon in den ochtend van 27 dezer en had ontzaglijke uitwerking. De sa-mentrekking van vuur op het bosch van Delville was bijna tweemaal sterker dan aile bombardementen sedert het begin van de maand. Het bestond uit geleidelijk naar voren gebrachte reeksen van afslui-tingsvuur met aile mogelijke kanonnen en houwitsers, zoodat. geen twee meter van het terrein vrij bleven yan projeetielen. Langs de heele breedte vau het bosch rukte de infanterie geleidelijk achter het artillerie-vuur op onder een orkaan van projeetielen; haar leven hing af 'ran de wetenschappelijke nauwkeurigheid van de} kanonniers, die de oprukkende infanterie niet konden zien. Zoo de projeetielen er-gens ,,te kort" vielen, zouden de Engelschen' ze in den rug gekregen hebben en als de commandanten van de compag -nieën hun mannen te snel naar. voren brachten,, zouden zij in het afsluitings-vuur gekomen en vernietigd zijn. De projeetielen sprongen ongeveer 70 M. voor ons uit, zeide een soldaat die in het Devil- (duivel) bosch was (zooals de Engelschen het Delville-bosch noemen) De Engelschen rukten niet door het Delville-bosch op met kranige stormloopen en gejuich. maar in verspreide groepen, die in aanraking met elkaar bleven, maar zich in uitgespreide orde voortbewogen, veelal vooruit kruipende. Toen de Engelschen oprukteri, zagen zij mannen tusschen de gebroken boo-men wegloopen, maar ook groepjes die de witte vlag boven hun hoofd zwaaiden. Deze groepen Duitschers zaten op den bodem van gra-naatkuilen. Toen de Engelschen hun ba-jonetten op hen richtten, vielen zij op hun knieën en riepen om genaden. Die genaden kregen zij, hoewel de Engelsche soldaten verwoed waren over het groote aantal gasprojectielen, dat de vijand in het begin van den middag had afge-vuurd.Een groot gedeelte van het terrein ten N. van Longueval was vermeesterd in zeer verwoede geyechten op korten afstand in en om een boctagaard, waar de vijand machine-geweerétellingen had en ook een sterke redoute, genaamd het Ma-chinegeweerlluis. Hier verdedigden de Duitschers zich verwoed achter barrika-den van steenen, gevallen boomem en draadversperringen. Zij bedienden hun machine-geweren met doodelijke uitwerking. Verscheidene Engelsche officieren gedroegen zich • buitengewoon dapper en stelden zich aan het hoofd van bombar-diers-afdeelingen, die de machine-geweer-sfellingen aanvielen, welke een kogelre-gen verspreidden. Do Engelschen deden herhaalde ge -waagde aanvallen ap deze stelling links van het Delville-bosch, tôt zij verscheidene machine-geweren, die het ergst hadden huisgehouden, vermeesterd of buiten gevecht hadden gesteld. Over het alge-meen waren de verliezen-der Engelschen, naar de correspondent verneemt, niet zwaar. Middelerwijl vorderden ook de Engelsche troepen op de rechter flank gaan-deweg naiar het hoogste gedeelte van het bosch dwars door een linie van verdekte schuilplaatsen in den grond, die zeer goed gemaakt waren. De Duitschers zijn meesters in het graven van zulke stellin-gen. Deze kuilen waren even diep als die in gedeelten van de linie, waar de Duitschers maanden den tijd gehad hadden om te werken. Zij waren goed gedekt met planken, balken, zandzakken en aarde en binnen in was auimte voor 20 man of meer. In den vroegen middag deede de vijand een tegenaanval op de linkerzijde van het bosch en ten N. van Longue-val. Tegelijkertijd had zijn artillerie blijk-baar door vluchtelingen bericht gekre -gen, dat het bosch vol Engelschen was en dat zij het kon beschieten, zonder veel van haar eigen menschen te doo-den. De Duitsche projeetielen begonnen nu te springen en een tegenbombarde-ment van brisantgranaten omwoelde den bodem, die reeds vol kraters was. De aanval van de Duitsche infanterie werd ondernomen door sterke afdeelingen grenadiers, die door de sappen ten N. van Longxeval en uit de verbindingsloop-graaf tusschen het bosch van Delville en het bosch van Forneaux kwamen. Zij rukten met groôte vastberadenlieid op, gevolgd- door afdeelingen met machine-geweren, maar werden ontvangen met ge-weerviïur, bommen en machine-geweer -vuur van de Engelschen. Enkele afdeelingen konden zich een terugweg banco naar den boomgaard en tusschen de ver- nielde boomen door. Hier werden ver • bitterde gevechten geleverd. Op zeker oogenblik had een Engelsch bataljon ge-brek aan boomen. Het zond dringende boodschappen om nieuwen voorraad. Zoo is nu het Delville-bosch opnieuw! in Engelsche handen en staat {het ppnieuwl onder het Viuur yan Duitsche, inplaats van Engelsche kanonnen. De moeielijk-heid is nu om uit te maken, of het voor een van beide partijen mogelijk is zulk een plaats bezet te houden, zonder dat het te groote offers kost. De westelijke hoek van het bosch is nu gezuiverd van de horzelnesten der ma-ch'inegeweer-afdeelingen.Aanslas op Bet levenyaDoaaf Tisza Uit Vevey wordt aan Daily Mail ge-seind dat uit vertrouwbare bron wordt ver-zekerd dat een groote misnoegdheid in Hon-garije heerscht uit vrees voor een nieuwen inval van de Russen. Een niet geslaagde moordaanslag op graal Tisza, ded Hongaarschen premier, wordt door de autoriteiten geheim gehouden. Opstoofjes te Worms. In Duitschland duren de opstootjes voerfc. Reizigers die Vrijdag te Zurich uit Wormsl aan den Rijn aankwam. zegden dat de rel-letjes in die stad ernstig waren. Oproep tler Belgen'tot 40 jaar. Op 20 Juli 1916 heeft koning Albert het besluit tôt oproeping van de Bel gen tôt 40 jaar onderteekend. ,Wij' .ontleenen aan dit besluit het volgende: Aile Belgen, geboren na 30 Juni 1876. en voor 1 Juli 1898, worden voor den duur van den oorlog opgeroepen om het land te dienen in het leger, in de le-gerfabrieken of in aangelegenheden van algemeen nut. Zij', die uiterlijk op 21 Juli 1916 in het bezette België vertoe-toeven, vallen niet onder de wet. De recruteeringscommissies bestemmen voor den dienst de gehuwden, geboren na 30 Juni 1886, en de ongehuwden, geboren na 30 Juni 1881, en voor do bijge-voegde diensten de gehuwden, geboren voor 1 Juli 1886, en de ongehuwden, ge. boren voor 1 Juli 1881. Allen krijgen eerst de noodige militaire instructie in de daarvoor bestemde bam-pen.De commissies schikken de aangewezej-nen in zeven groepen: le. De gehuwden, geboren na 3t De-cember 18Î34 en voor 1 Juli 1898 en de ongehuwden, geboren na 30 Juni 1886 en voor 1 Juli 1898; ■ 2e. de ongehuwden, goboren na 30 Juni 1881 en voor 1 Juli 1886 ; 3e. de ongehuwden, geboren na 30 Juni 1876 en voor 1 Juli 1881; 4e. de gehuwden, geboren na 30 Juni 1886 en voor 1 Januari 1895: 5e. de gehuwden, geboren na 30 Juni 1881 en voor 1 Juli 1886; 6e. de gehuwden geboren na 30 Juni 1876 en voor 1 Juli 1881; 7e. de mannen geboren na 30 Juni 1876 en voor 1 Januari 1896, wier on-middellijke indiens ttreding noodlottige ge-volgen zou hebben wegens buitengewonei familie- of zakentoestand. In deze omstandigheden worden geacht te Verkeeren: A. gehuwde, of gescheidene, :die minstens zes kinderen in leven heeft;. B. weduwnaar of gescheidehe, die eeni of verscheiden kinderen in leven heeft} C. gehuwde, die minsifens drie kinderen in leven heeft, zoo zijn arbeid noodig is voor hun onderhoud. De eerste groep treedt onmiddell^jk in actieven dienst, de overige groepen worden bij koninklijk besluit opgeroepen. De zevenfle groep kan op 't vroegst pas vier maanden na het verschijnen van dit besluit opgeroepen worden. Aan opgeroe-penen, die in oorlogsfabrieken of in diensten van algemeen nut werkzaam _ zijn,. kan uitstel verleend. worden met uitslui-ting van de gehuwden, geboren na 1894 en ongehuwden, geboren na 30 Juni 1886. In de neutrale landen. moeten de gehuwden, geboren na 30 Juni 1876 I™» voor 1 Januari 1895, en de ongehuwden, geboren na 30 Juni 1876 en voor 1 Juli 1886, zich voorloopig alleen laten' opschrijven, zoodra een ministerieel besluit dit voorschrijft. Deze wet is gepubliceera in de „Ma. niteur" van 21—27 Juli, tegelijk met eer* ministerieel besluit, hfetwelk bepaalt, da£ aile Belgen tôt 40 jaar zich moeten laten inschrijven in 't niet bezette BelgiS en in Frankrijk voor 15 Aug. en in Engeland voor 1 September a. s. \ ooe de andere landen wordt de datum van inschrijving door een nader besluit ve-paald. •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes